دانلود پایان نامه فعالیت ورزشی و انعطاف پذیری


Widget not in any sidebars

سیستم گردش خون برای انتقال اکسیژن و مواد غذایی و پسماندههای متابولیکی ضروری است تا سلامت و عملکرد طبیعی بافت حفظ شود (40). در اکثر بافتهایی که در آنها عروق نقش تغذیهای دارند مخصوصا در عضلات اسکلتی، شبکه عروق خونی (مخصوصا عروق خونی کوچک اطراف عضلات اسکلتی) دارای خاصیت پویا و انعطاف پذیری است که بسته به شرایط ایجاد شده میتواند شبکه عروقی را کاهش یا افزایش بدهند. به عنوان مثال فعالیت ورزشی باعث افزایش عروق میگردد و بالعکس عدم فعالیت طولانی مدت منجر به کاهش در تعداد عروق میشود (3, 40). امروزه به درستی اثبات شده، فرآیندهای فوق حاصل تعامل پیچیده بین فاکتورهای موافق و مخالف آنژیوژنز است بطوریکه در شرایط طبیعی تعادل بین این فاکتورها باعث کنترل دقیق آنژیوژنز میشود اما زمانی که فاکتورهای رشد آنژیوژنز نسبت به مهارکنندهها بیشتر گردد تعادل به سمت رشد عروق پیش میرود ضمن اینکه عکس این روند نیز صدق میکند (11).
در طول سه دهه گذشته پیشرفتهای قابل ملاحظهای در زمینه کنترل و پیشرفت فرایند آنژیوژنز به واسطه شناخت فاکتورهای آنتی و پروآنژیوژنیک پدید آمده است بطوریکه تاکنون حدود 50 فاکتور برای آنژیوژنژ شناخته شدهاند که بعضی از این فاکتورها محدود کننده آنژیوژنز و بعضی دیگر تحریک کننده آنژیوژنز هستند (18).
2-5-1. فاکتورهای محدودکننده آنژیوژنز
به طور کلی فاکتورهای محدودکننده آنژیوژنز در عضلات اسکلتی به سه گروه کلی تقسیم میشوند اگرچه محدودکنندههای دیگری نیز وجود دارند که در شرایط پاتولوژیک مانند بیماری عروقی محیطی باعث کاهش عروق میگردند .(18)
گروه اوّل: فاکتورهای مشتق شده ازماتریکس
اکثر محدودکنندهای این گروه بخشهایی از پپتیدهای بزرگ را تشکیل میدهند و ژنهای آنها نیز کدگذاری نشدهاند. از مهمترین فاکتورهای این گروه میتوان به اندوستاتین و ترومبوسپوندین اشاره کرد. شواهدی هر چند اندک نشان میدهد که محدودکنندهای مشتق شده از ماتریکس نقش مهمی در تنظیم آنژیوژنز ناشی از فعالیت ورزشی دارند، مثلا اندوستاتین نقش محدود کنندگی خود در روند آنژیوژنز را با بلوکه کردن VEGF و سیگنالهای رسپتور VEGF و محدود کردن فعالیت کاتالوتیک MMP-2 که این اعمال در نهایت مانع از مهاجرت و تکثیر سلولهای اندوتلیال میشود، ایفا میکند. در زمینه فعالیت ورزشی نیز نشان داده شده است که مقدار سرمی و پلاسمایی اندوستاتین در پاسخ به یک جلسه فعالیت ورزشی کوتاه مدت، متوسط و طولانی مدت افزایش یافته است (18).
گروه دوم : فاکتورهای غیر ماتریکسی مشتق از خون یا سلول
اکثر فاکتورهای این گروه نیز بخشهایی از پپتیدها و مولکولهای بزرگتر را تشکیل میدهند که از مهمترین آنها میتوان به آنژیوستاتین، اینترفرینها، اینترلوکینها و پلیتال فاکتور-4 اشاره کرد.
گروه سوم : فاکتورهایی که در سایر بافتها تولید میشوند.
اگرچه این فاکتورهای محدودکننده در بافتهای دیگر تولید میشوند اما در نهایت منجر به محدودیت رگزایی در عضله اسکلتی میگردند. از مهمترین فاکتورهای این گروه میتوان به افرین و محدودکنندهای بافتی متالوپروتینازها اشاره کرد. پژوهشها نشان دادهاند اتصال افرین به نوعی از گیرنده آن مانع از تکثیر و مهاجرت سلولهای اندوتلیال در پاسخ به VEGF میشود، همچنین افرین قادر به کنترل آنژیوژنز و رشد تومور است. TIMPs ها که قادر به تنظیم مستقیم فعالیت MMP و pro-MMP هستند، به طور غیر مستقیم بر فعال شدن و مهاجرت سلولهای اندوتلیال عضلات اسکلتی اثر میگذارند (18).
جدول 2-1 . طبقه بندی فاکتورهای محدودکننده آنژیوژنز در عضلات اسکلتی.
سایر فاکتورها
فاکتورهای غیر ماتریکسی مشتق از خون یا سلول
فاکتورهای مشتق شده ازماتریکس
Ephrins (Eph)
Tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs)
Chondromodulin
2-Methoxyestradiol
Vasoinhibins (16 kDa fragment of prolactin)
PEX
Soluble FMS-like tyrosine kinase-1

Share this post

Post navigation

You might be interested in...