دانلود پایان نامه فعالیت بدنی و برنامه ریزی

پس آزمون
Widget not in any sidebars

02/0 ± 93/0
01/0 ± 92/0
02/0 ± 90/0
04/0 ± 91/0
* تفاوت معنادار تغییرات گروه تمرین با تغییرات گروه کنترل (05/0>p).
طبق یافته های جدول 4-3، میزان تغییرات VO2 پس از دوره 4 هفته ای در گروه تمرین در تمامی مراحل اندازه گیری تفاوت معناداری با تغییرات گروه کنترل نداشت (05/0p). همچنین میزان تغییرات RER گروه تمرین پس از دوره 4 هفته ای در تمامی مراحل اندازه گیری آزمون فعالیت تداومی روی کارسنج بیشتر از تغییرات گروه کنترل بود و این تغییر کاهشی گروه تمرین، در دقایق 30، 45 و 60 تفاوت معناداری با تغییرات گروه کنترل داشت (05/0>p).
3-4-3 آزمون فعالیت تداومی روی چرخ کارسنج با حدود 60 درصد VO2peak
48 ساعت پس از ارزیابی VO2peak ، آزمودنی ها در حدود 3 تا 4 ساعت پس از صرف وعده غذایی مشخص، در یک ساعت یکسان هم در پیش و هم در پس آزمون در آزمایشگاه حضور پیدا کردند. برای نمونهگیری خونی آنژیوکت 18G سبز B Broun (Vasofix Braunule-Green.Angio Cath.1.3-45mm-18G.B.Braun، ساخت کشور آلمان) به ورید بازویی دست راست آزمودنی ها وصل شد و خون استراحتی از آنها گرفته شد (3 میلی لیتر)، سپس در یک فعالیت زیر بیشینه روی کارسنج با شدت حدودی 60 درصد VO2peak پیش آزمون و با آهنگی یکنواخت (75 دور در دقیقه) به مدت 60 دقیقه شرکت کردند. بلافاصله پس از این فعالیت به میزان 3 میلی لیتر خون گرفته شد و در لولههای آزمایشگاهی حاوی سدیم سیترات 4 درصد جمع آوری شدند. در پایان دوره تمرین مجددا فعالیت تداومی روی چرخ کارسنج با حدود 60 درصد VO2peak از آزمودنیها با همان شرایط قبل از تمرین HIT گرفته شد.
3-4-5. پروتکل تمرینی
تقریبا 48 ساعت پس از نمونهگیری خونی در پیش آزمون، آزمودنیهای گروه تجربی، تمرین را در سه جلسه در هفته و به مدت 4 هفته شروع کردند. هر جلسه تمرینی شامل 8 تا 11 تکرار رکاب زدن 60 ثانیه ای با شدتی برابر با اوج توان کسب شده در انتهای آزمون فزاینده VO2peak (6 جلسه تمرین اول بر اساس Pmax پیش آزمون و 6 جلسه تمرین دوم بر اساس Pmax آزمون میانی) بود که بین هر تکرار، 75 ثانیه رکاب زدن با شدت30 وات به عنوان ریکاوری وجود داشت (6). لازم به ذکر است که قابل اجرا بودن این تمرین و نحوه برنامه ریزی در تعداد تناوبها و نحوه اعمال اضافه بار، دو ماه قبل از شروع اجرای پژوهش در یک مطالعه راهنما (Pilot study) مورد بررسی قرار گرفت.
3-4-6. اندازهگیری VEGF
میزان 3 میلی لیتر خون از خون جمع آوری شده درCْ1700 g, 15 min, 4 سانتری فیوژ شد، پلاسمای به دست آمده برای ارزیابی VEGF با روش کالری متریک و طبق دستورالعمل شرکت سازنده کیت، انجام گرفت.
3-4-7. کنترل تغذیه
برای به حداقل رساندن تاثیرات تنوع رژیم غذایی بر متغیرهای پژوهش، از آزمودنیها خواسته شد 48 ساعت قبل از اجرای آزمونها از مصرف کافئین، الکل و دخانیات و هرگونه فعالیت بدنی شدید یا طولانی مدت خودداری کنند، و 24 ساعت قبل از هر آزمون میزان، نوع و زمان مصرف مواد غذایی و فعالیت های روزمره و زمان خواب را در فرم مخصوص مربوطه به دقت ثبت نمایند. کپی این فرم ها در پس آزمون در اختیار آزمودنیها قرار گرفت و از ایشان خواسته شد تا حد امکان سبک زندگی در پس آزمون مشابه پیش آزمون باشد. به جهت کنترل بیشتر، سه وعده غذایی قبل از آزمون 60 دقیقه رکاب زدن و در پیش و پس آزمون که به ترتیب شامل وعده های ناهار، شام و صبحانه بود، به میزان یکسان و طبق جدول 3-2 در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت.
جدول 3-5. نوع و میزان مواد غذایی، 24 ساعت قبل از آزمون 60 دقیقه رکاب زدن
وعده غذایی
مواد غذایی
میزان
میزان کالری
ناهار و شام