دانلود پایان نامه فرد جایگزین و ویژگیها


Widget not in any sidebars

برای بررسی اینکه آیا تغییرات مشاهده شده در فعالیت نورونها در حضور کامفر یک تاثیر ثانویه از دپلاریزاسیون است یا خیر، دربرخی آزمایشها در حین بروز فعالیت انفجاری با تزریق جریان منفی پیوسته به سلول، پتانسیل غشاء به حدود استراحت بازگردانده شد، مشاهدات ما نشان داد که این فرایند نمیتواند فعالیت انفجاری ناشی از کامفر را حذف کند، بنابراین فعالیت انفجاری القاء شده توسط کامفر ناشی از دپلاریزاسیون غشاء نیست (شکل 4-3).
DC
DC
شکل 4-3. پس از بروز فعالیت انفجاری و PDS درنتیجه افزودن کامفر، با تزریق جریان منفی پیوسته به سلول، پتانسیل غشاء به حدود استراحت بازگردانده شد نشان داده شده که این فرایند نمیتواند فعالیت انفجاری ناشی از کامفر را حذف کند.
4-4) ویژگی‌های پتانسیل عمل خودبخودی در حضور کامفر 5/1 میلی مولار و رینگر بدون سدیم
بمنظور بررسی مشارکت جریانهای سدیمی در بروز تغییرات در الگوی فعالیت ناشی از کامفر، به محفظه ثبت حاوی رینگر بدون سدیم و جایگزین شدنش با Trise-HCl به میزان معادل، کامفر افزوده شد. مشاهده شد که کامفر هنوز توانایی لازم برای القای فغالیت burst را داراست. بنابراین جریانات سدیمی برای بروز فعالیت انفجاری ناشی از کامفر ضروری نیستند (شکل 4-4).
شکل 4-4. پس از تعویض رینگر نرمال با رینگر بدون سدیم حاوی Trise-HCl، کامفر
به محفظه ثبت اضافه گردید. الگوی burst قابل مشاهده است.
4-5) ویژگی‌های پتانسیل عمل خودبخودی در حضور کامفر 5/1 میلی مولار و مهارکننده‌ کانال‌های کلسیمی، نیکل کلرید
بمنظور بررسی نقش کانال‌های کلسیمی در بروز تغییرات در الگوی فعالیت ناشی از کامفر، به محفظه ثبت حاوی رینگر نرمال نیکلکلرید (مهارکننده غیر اختصاصی کانال‌های کلسیمی ) افزوده شد.
متعاقب بروز الگوی فعالیت انفجاری و PDS در اثر افزودن کامفر، با افزودن NiCl (mM4) به محیط خارج سلولی تعدیل تدریجی فعالیت انفجاری و PDS در حدود 5 دقیقه پس از کاربرد NiCl، رخ داد. در اغلب موارد در حدود 10 دقیقه پس از افزودن NiCl الگوی فعالیت انفجاری و PDS حذف شده و با اسپایک‌های منفرد جایگزین می‌شد (شکل 4-5).
شکل 4-5. پس از بروز فعالیت انفجاری و PDS درنتیجه افزودن کامفر، NiCl به محفظه ثبت اضافه گردید. 5 دقیقه پس از افزودن NiCl به محیط خارج سلولی کاهش فعالیت PDS مشاهده شد. 10 دقیقه پس از افزودن NiCl حذف کامل الگوی burst و برقراری اسپایکهای منفرد قابل مشاهده است.
4-6) ویژگی‌های پتانسیل عمل خودبخودی در حضور کامفر 5/1 میلی مولار و مهار کننده‌های پروتئین کینازها کلریترین و H89
بمنظور بررسی نقش مسیرهای مربوط به پروتئین کینازها در بروز تغییرات در الگوی فعالیت ناشی از کامفر، به محفظه ثبت حاوی رینگر نرمال کلریترین (مهار کننده PKC) و H89 (مهار کننده PKA) افزوده شد.
متعاقب بروز الگوی فعالیت انفجاری و PDS در اثر کامفر، افزودن کلریترین (Μm13) به محیط خارج سلولی قادر به حذف PDS نبود و تنها سبب کاهش آن شد (شکل 4-6).
شکل 4-6. پس از بروز فعالیت انفجاری وPDS در نتیجه افزودن کامفر، کلریترین
به محفظه ثبت اضافه گردید. 15 دقیقه پس از افزودن کلریترین همچنان الگوی فعالیت
انفجاری و PDS قابل مشاهده است.
افزودن H89(μM66) به محیط خارج سلولی نیز قادر به حذف فعالیت انفجاری و PDS نبود و تنها کاهش آن را به دنبال داشت (شکل 4-7).
شکل 4-7. پس از بروز فعالیت انفجاری و PDS در نتیجه افزودن کامفر، H89 به محفظه ثبت اضافه گردید. 10 دقیقه پس از افزودن H89 همچنان الگوی PDS قابل مشاهده است.
4-6)ویژگیهای پتانسیل عمل خودبهخودی نورونهای حلزون در حضور غلظت 5/1 میلی مولار کامفر و سدیمنیتروپروساید
متعاقب بروز الگوی فعالیت burst در اثر کامفر، با افزودن غلظت 5/0 میلی مولار سدیمنیتروپروساید به محیط خارج سلولی تعدیل تدریجی الگوی فعالیت burst مشاهده شد (شکل 4-8).

Share this post

Post navigation

You might be interested in...