دانلود پایان نامه عملیات آبخیزداری و کاربری اراضی


Widget not in any sidebars

8/77
کل حوضه
5/20830
00/100
– بررسی عوامل تخریب پوشش گیاهی :
– چرای زودرس.
– چرای مفرط.
– پراکنش نامناسب منابع آب برای شرب دام.
شکل شماره (3-8) نقشه کاربری اراضی حوضه سد نهند
3-7 روش کار
قبل از انجام پژوهش به جمع آوری اطلاعاتی از طرحهای جامع ، تفصیلی و اجرایی طرحهای آبخیزداری اقدام می گردد. همچنین در این مرحله سایر اطلاعات مورد نیاز از تعدادی منابع علمی موجوداز قبیل مقالات و پایان نامه ها با توجه به اهداف طرح و متغیرهای مورد نظر جمع آوری می شود. این اطلاعات بیشتر شامل بررسی وضعیت منطقه یا عرصه اجرای طرح آبخیزداری قبل از انجام عملیات اجرایی بوده است.
بررسی فعالیتهای آبخیزداری انجام شده در حوضه، مشخص کردن موقعیت مکانی اجرای طرحها،
نوع اقدامات و عملیات پیش بینی شده، سال اجرا، حجم، تعداد، وسعت هر یک از عملیات ها در قالب طرحهای آبخیزداری نیز استخراج و مشخص می گردد.
جهت بررسی تاثیر سازه ها ابتدا حجم رسوب جمع شده در مخزن هریک از سازه ها بعد از تهیه پروفیل و مقطع آنها برآورد می گردد سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین با توجه به اینکه در خروجی حوضه ایستگاه هیدرومتری قرار دارد، آمارهای این ایستگاه در دوره زمانی قبل و بعد از انجام عملیات آبخیزداری در سطح حوضه بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
3-8 مواد و وسائل مورد نیاز:
ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ رﻗﻮﻣﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری در ﻣﻘﯿﺎس1:25000
گزارشات مطالعات آبخیزداری حوضه نهندچای قبل از اجرای عملیات
نرم افزارهای مربوط به GIS مانند Arc GIS و نرم افزارهای Auto cad mapو office
آﻣﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی هیدرومتری ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺳﺎزﻣﺎن آب منطقه ای استان آذربایجانشرقی
3-9 تهیه داده ها و ارائه روش
به منظور فراهم نمودن داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق با استفاده ا نرم افزار Arc GIS کلیه مشخصات و نقشه های مورد نیاز شامل مدل رقوم ارتفاعی و نقشه شیب به منظور تهیه مدل هیدرولوژیک حوضه استخراج گردید با حضور در منطقه و انجام نقشه برداری و حفر پروفیل خاک مشخصات کلیه بندهای احداث شده ثبت گردید.
جانمایی و ثبت مشخصات سازه ها به منظور برآورد صحیح میزان آب ذخیره شده و آگاه از تاثیر عملیات مکانیک اقدام به عملیات نقشه برداری بندهای کوتاه احداث شده در زیرحوضه هایی که در آنها عملیات ساز ه ای صورت گرفته گردید. در این روش پس از تهیه پروفیل آبراهه در طول مسیری که ساز ه ها ساخته شده اند حداکثر ارتفاع که سطح آب می تواند پشت سازه قرار داشته باشد با استفاده عملیات نقشه برداری تعیین گردید.
برای بررسی عملکرد این سدها بر مرفولوژی آبراهه ها و نقش آنها در ترسیب رسوبات، سازه های اصلاحی احداث شده بر روی یک آبراهه در نظر گرفته شد. برای محاسبه ظرفیت رسوبگیری و حجم رسوبات جمع شده، ارتفاع ، سازه در قسمت پایاب به عنوان ارتفاع اولیه قبل از جمع شدن رسوبات در نظر گرفته شده و از تفاضل ارتفاع اندازه گیری شده در قسمت پایاب و سراب، ارتفاع رسوبات در مجاورت ، سازه ها در قسمت سراب محاسبه شد. حجم رسوب جمع شده در پشت هر سد اصلاحی از معادله ۱ محاسبه شد (کاستیلو و همکاران، ۲۰۰۷).
که در این معادله V برابر است با حجم رسوب جمع شده در پشت هر سد به متر مکعب، Ls برابر است با طول رسوبات جمع شده در پشت هر سد، Ws عرض متوسط رسوبات و H ارتفاع رسوبات در مجاورت سد در قسمت سراب است.
برای بررسی تأثیر بندها بر مرفولوژی آبراهه، پروفیل عرضی آبراهه در دو فاصله از سدهای اصلاحی ایجاد شده در سراب و پایاب اندازه گیری شد. در هر یک از این نقاط سطح مقطع آبراهه، نسبت عرض به عمق آبراهه و عمق آبراهه از طریق نقشه برداری و با استفاده از دوربین نیوو (ترازیاب) اندازه گیری شد.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...