دانلود پایان نامه عملکرد فرآیند و اکسیداسیون

برپایه تقسیمات زمین‌ ساختی انجام شده توسط نبوی (1355) حوضه مورد بررسی در زون ساختاری البرز ـ آذربایجان واقع گردیده است. رخساره‌های سنگی و رسوبی این زون تحت تأثیر رخدادها و تحولات زمین‌شناسی به وقوع پیوسته دارای خصوصیات متمایزی نسبت به زون‌های ساختاری دیگر هستند.
– چینه‌شناسی حوضه نهندچای :
Widget not in any sidebars

واحدهای چینه‌ای حوضه مورد مطالعه از قدیم به جدید عبارتند از :
Kus : این بخش از رسوب‌های فلیش گونه بیشتر ماسه سنگ‌های ستبر لایه را شامل می‌شود و دارای میان‌لایه‌هایی نازک از شیل برنگ خاکستری است سیمان ماسه سنگ‌ها، آهکی و به رنگ زرد تیره است. ضخامت این بخش در قسمت‌های میانی حوضه یعنی در قسمت شرق و غرب روستای قشلاق پایین به 250 متر می‌رسد امتداد این رسوبات شمال‌غرب ـ جنوب‌شرق و زاویه شیب 35 درجه به سمت شمال‌شرق می‌باشد. این واحد بشدت تکتونیزه شده و دارای شکستگی‌هایی است که بواسطه فاز کوهزایی بعد از کرتاسه و یا در اثر خروج توده‌های ولکانیکی پلیو کواترنر بوجود آمده‌اند.
Kuf: این واحد در زمان کرتاسه شامل تناوبی از ماسه سنگ، شیل و مارن است که برخی از آن‌ها همراه با میان لایه‌های آهکی است. که در طول گسترش خود از پهلو به ماسه سنگ ‌شیل و شیل ماسه سنگ و کنگلومرا و آهک ـ آهک مارنی تبدیل می‌شود. این رسوبات رخساره فلیش گونه‌ای دارند. ضخامت آنها به 1500 متر می‌رسد و در قسمت شرقی روستای قشلاق پایین را پوشانیده است. نمونه‌هایی که از بخش‌های مختلف این واحد گرفته شده سن کرتاسه پسین را نشان داده است
Ku ms: این واحد شامل مارن و ماسه سنگ برنگ سبز روش به همراه لایه‌های آهکی است. رنگ عمومی این واحد زرد روشن می‌باشد. گسترش این واحد در قسمت جنوبی حوضه برونزد داشته این واحد دارای امتداد شمال‌شرق – جنوب‌غرب با زاویه شیب 33 درجه جنوب‌شرق می‌باشد شکستگی‌های این واحد با ضربه قوی چکش خرد می‌شوند
رسوب‌های میوسن با پی کنگلومرائی قرمز رنگ بطور پیشرونده و دگر شیب، بر روی واحدهای کهن جای گرفته است این رسوب‌ها از پایین به بالا بشرح زیر می‌باشد :
: شامل تراکی آندزیت که از سنگ‌های آتش‌فشانی می‌باشد در قسمت خروجی حوضه برونزد داشته سطوح این آندزیت‌ها هوازده بوده و شکستگی‌هایی نیز بر اثر هوازدگی در روی این سنگ‌ها ظاهر گردیده است.
Mc: تناوبی از کنگلومرا، ماسه سنگ، مارن که رنگ عمومی آنها قرمز می‌باشد. اجزای کنگلومرا بیشتر از رسوب‌های کهن (از پرکامبرین تا کرتاسه پسین) است قطعات کنگلومرا کاملاً گرد شده و اندازه قطعات از چند سانتی‌متر تا 60 سانتی‌متر هم می‌رسد. خمیر کنگلومرا اغلب سنگ آهکی و سنگ آهک مارنی است. ستبرای این بخش در میوسن متفاوت است گسترش این واحد در قسمت جنوبی حوضه دیده شده که گسل فرعی با روند شمالی ـ جنوبی این واحد را به تکه‌های کوچک تبدیل نموده است
Mmg: تناوبی از مارن‌های سبز خاکستری و قرمز با درون لایه‌هایی از مارن‌های ماسه‌ای، گچدار و نمکدار می‌باشد با نگرشی به مورفولوژی کف حوضه میوسن در برخی نقاط نوارهای سنگ آهکی ریفی و عدسی‌های از سنگریزه را در میان رسوب‌ها می‌توان دید این واحد مقادیر قابل ملاحظه‌ای رسوبات تبخیری بصورت گچ و نمک دارد. گنبدهای نمکی وابسته به میوسن در اطراف تبریز و خارج از حوضه نیز به این واحد وابسته‌اند گسترش این واحد را در قسمت شرق روستای قشلاق پایین که از شمال بطرف جنوب حالت کشیده‌ای پیدا کرده می‌توان دید.
کواترنری :
رسوبات بستر آبراهه‌های جاری در منطقه بیشتر از رسوبات ماسه‌ای، شنی و قلوه‌سنگ تشکیل شده‌اند و مضافاً بر آن تکه سنگ‌هایی که از طریق فرسایش سطحی و ریزش واریزه‌ای در آبراهه‌ها رسوب‌گذاری شده که غالباً از قطعات نوک‌تیز می‌باشد متعلق به این واحد زمین‌شناسی می‌باشد .
– فرآیندها، محصولات و اشکال فرسایشی متداول در حوضه نهند :
اشکال متداول و مختلف دگرسانی موضعی در حوضه به شرح زیر می‌باشند :
– دگرسانی موضعی مکانیکی :
فرآیندهای هوازدگی مکانیکی در گستره مورد بررسی عبارتند از :
الف) تناوب یخ بستن و ذوب شدن آب در فضای بین شکستگی‌های موجود در سنگ.
ب) سرد و گرم شدن مداوم سنگ‌ها در ایام شبانه روز.
ج) تخریب سنگ‌ها در اثر و یا واقع شدن در معرض جریان آب.
د) تخریب فلسی یا پوست پیازی.
– دگرسانی موضعی (هوازدگی) شیمیایی :
مهم‌ترین این واکنش‌ها عبارتند از :
هیدرولیز، هیداتاسیون، اکسیداسیون و انحلال.
مهم‌ترین صورت دگرسانی موضعی از نوع شیمیایی در حوضه عبارتند از انحلال کانی‌های کربناته موجود در سازندهای آهکی و ماسه سنگی.
وجود حفرهای انحلالی در این سازندها مؤید عملکرد فرآیند می‌باشد.