دانلود پایان نامه شمال آفریقا و محیط طبیعی

نهند
Widget not in any sidebars

3-4-1 توده های هوایی منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعاتی همانطوریکه در شکل 3-7 ارایه شده است، تحت تاثیر توده‌های هوایی زیر می‌باشد:
الف- توده هوای قطبی بری
این توده همراه با شکل گیری و عمیق تر شدن پر فشار سیبری در فصول سرد سال از سمت شمال وارد کشور شده و منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد.
ب – توده هوای قطبی دریایی
مبدا این توده دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس بوده و از بخار آب غنی است و این توده هوای بحری قطبی در فصول گرم سال غالباً از سمت غرب و شمال غرب به ایران نفوذ می نماید اکثر ریزشهای جوی ایران حاصل فعالیت آن می باشد.
ج – توده های تروپیکال بری
این توده هوا ماهیتاً گرم و خشک و ناپایدار است و در تابستان و فصول گرم در گستره وسیع صحرای شمال آفریقا و عربستان تشکیل می گردد و از سمت غرب و جنوب غرب منطقه را تحت تاثیر قرار می ‌دهد.
د – توده های تروپیکال دریایی
این توده هوا ماهیتاً مرطوب است و در فصول سرد سال پس از عبور از عراق و یا قسمتی از عربستان از سمت غرب و جنوب غرب بر کشور چیره می گردد.
ه – توده هوای بری شمالی
این توده هوا به غایت خشک و سرد بوده و با فاصله زمانی هر شش تا هفت سال یکبار از سمت شمال و شمال شرق و شمال غرب از روی سیبری یا اروپای شمالی بر گستره کشور هجوم می آورد.
و – توده‌ هوای مدیترانه‌ای
این توده هوایی در زمستان و تابستان منطقه مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
شکل شماره (3- 4) وضعیت توده‌های هوایی را با ارایه جهت حرکت‌شان، نشان می‌دهد.
شکل (3-7) : توده‌های هوایی تاثیرگذار بر منطقه
– بارش‌های سالانه :
مقادیر آماری بارش‌ سالانه ایستگاه‌ها نشان داده شده است. متوسط بارش سالانه از 231 تا 8/306 میلی‌متر در نوسان است. حداقل بارش سالانه به مقدار 128 میلی‌متر در ایستگاه نهند و در سال آبی 1361- 1362 و حداکثر بارش سالانه به مقدار 509 میلی‌متر در ایستگاه اهر و در سال آبی 1361-1360 گزارش شده‌ است. ضریب تغییرات داده‌ها از 22 درصد در ایستگاه تبریز تا 35 درصد در ایستگاه آناخاتون در نوسان است.
– معادله بارندگی :
برای اینکه بتوان میزان بارندگی را در کل منطقه و در ارتفاعات مختلف حوضه مورد نظر برآورد نمود با استفاده از آمار متوسط بارش سالانه ایستگاه‌های افشرد، محل سد نهند، تبریز، سهلان، آناخاتون، وردین و آخوله معادله‌ای برای بارش منطقه محاسبه شده ‌است. این معادله که با ضریب اطمینان 72/0 بدست آمده ‌است بصورت زیر می‌باشد :
P = 0.06 h + 168.36
نمودار شماره (3-1) : گرادیان بارش حوضه نهند چای
– رژیم درجه حرارت و یخبندان :
درجه حرارت از جمله عناصر مهم اقلیمی است که نقش تعیین کننده در روند زندگی طبیعی و انسانی ایفا می‌کند و سیمای متنوعی به محیط طبیعی می‌بخشد. اهمیت آن به حدی است که در اکثر موارد به عنوان یک عامل بسیار مهم در تقسیم‌بندی‌ها و محاسبه ضرایب مختلف آب و هوایی بکار گرفته می‌شود، صرف‌نظر از نقش مستقیم درجه حرارت در ایجاد بارش و تاثیر آن در تبخیر و تعرق، بطور غیر مستقیم نیز در دیگر فاکتورهای آب و هوایی تاثیر می‌گذارد. برای تحلیل رژیم دما در سطح حوضه مطالعاتی از داده‌های پنج ایستگاه اهر، سهلان، تبریز و ونیار استفاده شده است.