دانلود پایان نامه شرایط آب و هوایی و عوامل محیطی

سنگ‌های تراکی آندزیت و سنگ‌های کنگلومرایی با سیمان سفت شده و ماسه سنگ‌ها که واحدهای را تشکیل می‌دهند که 35 درصد از کل حوضه در این درجه نفوذ قرار گرفته است.
Widget not in any sidebars

– نفوذپذیری متوسط :
سازندهایی که در این رده نفوذ قرار گرفته‌اند شامل سازندهای مارنی ماسه‌ای گچدار و رسوبات نوع فلیش که واحدهای را تشکیل می‌دهند و تقریباً 44 درصد از کل حوضه در این درجه نفوذ قرار گرفته است.
– نفوذپذیری زیاد :
رسوبات رودخانه‌ای و مخروط افکنه‌های عهد حاضر که واحد را تشکیل می‌دهند دارای نفوذپذیری بالایی هستند عدم وجود سیمان در این سازند و وجود دانه‌های درشت از عوامل بوجود آورنده این ضریب نفوذپذیری است گسترش این واحد در حوضه نهند 21 درصد از کل حوضه در این درجه نفوذ قرار گرفته است.
– رسوبزایی :
نقش جنس سنگ (لیتولوژی) در تولید رسوب :
موارد متعدّد مرتبط با سرشت سنگ عبارتند از : ترکیب کانی‌شناسی و مشخصات بافت و ساخت سنگ این عوامل در ترکیب و مشارکت با سایر عوامل محیطی نقش تعیین کننده‌ای در رفتار فرسایشی سنگ ایفا می‌نمایند. واحدهای سنگی و رسوبی پراکنده در گستره طرح طبق بررسی‌های به انجام رسیده به میزان کمتر از 20 درصد از انواع سنگ‌های ولکانیک و آذر آواری و بیش از 80 درصد سنگ‌های رسوبی آواری (کنگلومرا، ماسه سنگ، سیلیت استون، مارن و شیل) و سنگ‌های شیمیایی (آهک، ژیپس و نمک) ترکیب یافته‌اند.
– مطالعات لرزه‌خیزی :
سیستم‌های گسلی :
الف) گسل شمال تبریز :
این گسل درپای کوه‌های شمال تبریز بطول تقریبی 160 کیلومتر و از کوه میشو در غرب تا بستان‌آباد در شرق قابل شناسایی و پیگیری است. بخشی از این گسل توسط بربریان و ارشدی مطالعه شده است (1981) گسل تبریز مرز بین تشکیلات قرمز بالایی میوسن مربوط به چین‌های مرزی تبریز و نهشته‌های آبرفتی کواترنر از زون کوهپایه‌ای تبریز را تشکیل می‌دهد و سنگ‌های میوسن بر روی نهشته‌های آبرفتی رانده شده‌اند. نزدیک سطح زمین، گسل زاویه شیب زیادی به سمت شمال‌شرق داشته یا حتّی عمودی است و قطعه جنوبی پایینی افتاده و حرکت افقی جانبی کمی نیز دارد. این گسل از نوع راستگرد با مؤلفه شیب لغز معکوس است، زیرا رسوبات کوهپایه‌ای عهد حاضر در کنار نهشته‌های میوسن قرار می‌گیرند.
ب)گسل اردوباد :
این گسل حدوداً در 70 کیلومتری شمال تبریز قرار دارد. این گسل فعال بوده و طول گسیختگی آن تقریباً 125 کیلومتر است که در جهت شمال‌غربی ادامه می‌یابد این گسل احتمالاً در طی پلیوستن و عهد حاضر فعال بوده است. اطلاعات کافی درباره مقدار و نوع جابجایی این گسل در دست نیست.
ج) گسل بزقوش :
گسل بزقوش در حدود 150 کیلومتری جنوب‌غرب منطقه قرار دارد. این گسل تا حدّی مهمّ است، زیرا زمین‌لرزه‌هایی با بزرگی زیاد در حوالی آن به ثبت رسیده است. شواهدی از فعالیّت آن در طی پلیستوسن و عهد حاضر وجود دارد. طول گسیختگی این گسل 70 کیلومتر است.
د) گسل نهند :
در گزارش‌های مختلف این گسل به عنوان زمین ساخت ساختگاه سدّ نهند مورد بحث قرار گرفته است. کاوش‌های زیر سطحی انجام یافته در محدوده محور و مخزن سدّ هیچگونه آثاری از یک گسل فعاّل عمود بر محور سدّ را نشان نمی‌دهد. مهندسین مشاور صحرا کاو در گزارش بررسی‌های ژئوالکتریکی محل سد نهند موضوع وجود گسل را زیر سؤال برده و دلیلی برای اثبات آن ارائه ننموده‌اند. مؤسسه هیدروپروتکت باکو در گزارشات خود عدم وجود گسل فعّال را تأیید نموده است.
و) گسل باغلی داغ :
در انتهای دره رودخانه نهند، نزدیک روستای تازه‌کند، این گسل به گسل نهند پیوسته و جهت آن شرقی ـ غربی است (چنانچه در نقشه سازمان زمین‌شناسی نشان داده شده است.) این گسل سنگ‌های آذر آواری را از مارن‌های گچی و نمکی قرمز و سبز جدا می‌کند طول این گسل تقریباً 5/17 کیلومتر است.
شکل شماره (3-6) نقشه زمین شناسی حوضه سد نهند
3-4 هوا واقلیم
شرایط آب و هوایی از عوامل اصلی مورفودینامیک و در نتیجه فرسایش خاک و تولید رسوب در هر منطقه ای می باشد. بنابراین در تمام مدل های تجربی برآورد رسوب، از اهمیت خاصی برخوردار است.
جمع‌آوری آمار و اطلاعات و مشخصات ایستگاه‌های هواشناسی :
در جمع‌آوری آمار و اطلاعات، با در نظر گرفتن ارتفاع حوضه و مختصات جغرافیایی منطقه مورد نظر، ایستگاه‌هایی که در موقعیت مناسبی نسبت به حوضه مطالعاتی واقع شده‌اند انتخاب و سپس با مراجعه به آمار در دسترس این ایستگاه‌ها و طول عمر داده‌های موجود در آنها، ایستگاه‌های تبریز، ، محل سد نهند و نهند به عنوان ایستگاه‌های مورد مطالعه در گزارش انتخاب شده‌اند.