دانلود پایان نامه سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی

برای بررسی اثر سهولت فضای کسب و کار و سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، الگوی زیر را به روشGMM در نرمافزارeviews براورد می نماییم. به دلیل اینکه قوانین و مقررات در کشورها به کندی تغییر می کند و همچنین تغییر در قوانین نیز در بلند مدت تاثیر می گذارد، در این پروژه دو دوره 10 ساله از 2001 تا 2010 و از سال 1991 تا سال 2000 مشخص گردیده است. دوره اول را دوره جاری و دوره دوم را دوره گذشته نامیده شده است. و برای تمام متغیرهای استفاده شده در این تحقیق، میانگین هر متغیر را در دو دوره مشخص شده است و از میانگین این دوره ها به عنوان اندازه آن متغیر استفاده شده است. به همین علت در این مطالعه از داده های مقطعی (cross section) برای براورد استفاده شده است.
Widget not in any sidebars

GDPi = αGDi+ β1 EDBit + β2FDIit + β3 GOVERNMENTi + β4 INFLATIONi + β5 INVESTMENTi + β6 POPULATIONt +β7 ROLEOFLAWi +β8 SARMAYEENSANIi +β9 TRADEi معادلهی (1)
GDP: متوسط لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت سال 2000 و بر اساس دلار آمریکا برای دوره جاری. تمام آمارهای این متغیر از مجموعه آمارهای ارائه شده توسط بانک جهانی، گردآوری شده است.
GD: متوسط لگاریتم تولید ناخالص داخلی برای دوره گذشته.
EDB: این متغیر براساس شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی ایجاد گردیده است و به نوعی یک متغیر مجازی می باشد بدین صورت که درصدی(20 درصد، 30 درصد و 50 درصد) از کشورهایی که دارای بدترین رتبه شاخص سهولت کسب و کار می باشند عدد یک و مابقی کشورها عدد صفر می باشند
FDI: میانگین نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی(GDP) در دوره جاری
GOVENMENT: میانگین نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی(GDP) در دوره جاری.
INFLATION: میانگین نرخ تورم در دوره جاری.
INVESTMENT: میانگین نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی(GDP) در دوره جاری
POPULATION: میانگین نرخ رشد جمعیت در دوره جاری.
ROLE OF LAW: میانگین متغیر نقش مقررات در دوره جاری که نشان دهنده میزان حاکمیت قانون در جامعه می باشد. به عبارت دیگر بیان کننده میزان اجرای قانون در جامعه می باشد. این شاخص نیزهمه ساله توسط بانک جهانی براورد می گردد.
SARMAYE ENSANI: از داده های مربوط به متوسط سالهای تحصیل افراد بالای 25 سال، در مقطع متوسطه که توسط بانک جهانی ارائه می گردد، برای دوره جاری میانگین گیری و استفاده گردیده است.
TRADE: متوسط نسبت، مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی در دوره جاری
جامعه آماری این تحقیق، 102 کشور منتخب بوده که انتخاب این کشورها نیز به دلیل کمبود بعضی از دادهها در برخی کشورها، صورت غیر تصادفی از بین کل کشورهای جهان صورت گرفته است. این معادله را سه بار تخمین زده شده و میزان کشورهایی که شاخص کسب و کار عدد یک قرار گرفته است به ترتیب 20 درصد، 30 درصد و 50 درصد در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این براوردها به صورت خلاصه در جدول زیر آمده است.
متغیر 20 درصد 30 درصد 50 درصد
EDB -11.982 -3.407 -1.223
FDI 0.019
(0.0249) .0050
(0.1732) 0.005
(0.1071)
GD 0.202 0.463 0.220

Share this post

Post navigation

You might be interested in...