دانلود پایان نامه سبک رهبری تحول آفرین و رهبری تحول آفرین


Widget not in any sidebars
جدول فوق نشان می دهد که بین دو متغیر سبک رهبری تحولی با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی رابطه مثبت و معنی داری ( 59/0 = r) وجود دارد که این رابطه در سطح آلفای 01/0 معنی دار است. به عبارت دیگر هر چه مدیران بیشتر از سبک رهبری تحول آفرین استفاده کنند، کارکنان رفتارهای اخلاقی بیشتری از خود نشان می دهند. همچنین ضریب تعیین محاسبه شده نشان می دهد که متغیر سبک رهبری تحول آفرین ، 35/0 درصد از واریانس متغیر اخلاق کاری کارکنان را تبیین می کند.
فرضیه فرعی اول: بین ترغیب ذهنی با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی رابطهی معناداری وجود دارد.
برای بررسی رابطه بین ترغیب ذهنی با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول (4-9) ارائه شده است.
جدول(4-9): همبستگی بین ترغیب ذهنی با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی
متغیرها نوع همبستگی میزان همبستگی (R)2 سطح معنی داری
ترغیب ذهنی با اخلاق کاری کارکنان پیرسون 44/0 19/0 01/0
جدول فوق نشان می دهد که بین دو متغیر ترغیب ذهنی با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی رابطه مثبت و معنی داری ( 44/0 = r) وجود دارد که این رابطه در سطح آلفای 01/0 معنی دار است. به عبارت دیگر هر چه مدیران بیشتر از ترغیب ذهنی استفاده کنند، کارکنان رفتارهای اخلاقی بیشتری از خود نشان می دهند. همچنین ضریب تعیین محاسبه شده نشان می دهد که متغیر ترغیب ذهنی، 19/0 درصد از واریانس متغیر اخلاق کاری کارکنان را تبیین می کند.
فرضیه فرعی دوم: بین نفوذ آرمانی با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی رابطهی معناداری وجود دارد.
برای بررسی رابطه بین نفوذ آرمانی با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول (4-10) ارائه شده است.
جدول(4-10): همبستگی بین نفوذ آرمانی با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی
متغیرها نوع همبستگی میزان همبستگی (R)2 سطح معنی داری
نفوذ آرمانی با اخلاق کاری کارکنان پیرسون 58/0 34/0 01/0
جدول فوق نشان می دهد که بین دو متغیر نفوذ آرمانی با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی رابطه مثبت و معنی داری ( 58/0 = r) وجود دارد که این رابطه در سطح آلفای 01/0 معنی دار است. به عبارت دیگر هر چه مدیران بیشتر از نفوذ آرمانی استفاده کنند، کارکنان رفتارهای اخلاقی بیشتری از خود نشان می دهند. همچنین ضریب تعیین محاسبه شده نشان می دهد که متغیر نفوذ آرمانی، 34/0 درصد از واریانس متغیر اخلاق کاری کارکنان را تبیین می کند.
فرضیه فرعی سوم: بین انگیزش الهام بخش با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی رابطهی معناداری وجود دارد.
برای بررسی رابطه بین انگیزش الهام بخش با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول (4-11) ارائه شده است.
جدول(4-11): همبستگی بین انگیزش الهام بخش با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی
متغیرها نوع همبستگی میزان همبستگی (R)2 سطح معنی داری
انگیزش الهام بخش با اخلاق کاری کارکنان پیرسون 42/0 18/0 01/0
جدول فوق نشان می دهد که بین دو متغیر انگیزش الهام بخش با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی رابطه مثبت و معنی داری ( 42/0 = r) وجود دارد که این رابطه در سطح آلفای 01/0 معنی دار است. به عبارت دیگر هر چه مدیران بیشتر از انگیزش الهام بخش استفاده کنند، کارکنان رفتارهای اخلاقی بیشتری از خود نشان می دهند. همچنین ضریب تعیین محاسبه شده نشان می دهد که متغیر انگیزش الهام بخش، 18/0 درصد از واریانس متغیر اخلاق کاری کارکنان را تبیین می کند.
فرضیه فرعی چهارم: بین ملاحظه فردی با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی رابطهی معناداری وجود دارد.
برای بررسی رابطه بین ملاحظه فردی با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول (4-12) ارائه شده است.
جدول(4-12): همبستگی بین ملاحظه فردی با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی
متغیرها نوع همبستگی میزان همبستگی (R)2 سطح معنی داری
ملاحظه فردی با اخلاق کاری کارکنان پیرسون 51/0 26/0 01/0
جدول فوق نشان می دهد که بین دو متغیر ملاحظه فردی با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی رابطه مثبت و معنی داری ( 51/0 = r) وجود دارد که این رابطه در سطح آلفای 01/0 معنی دار است. به عبارت دیگر هر چه مدیران بیشتر از ملاحظه فردی استفاده کنند، کارکنان رفتارهای اخلاقی بیشتری از خود نشان می دهند. همچنین ضریب تعیین محاسبه شده نشان می دهد که متغیر ملاحظه فردی، 26/0 درصد از واریانس متغیر اخلاق کاری کارکنان را تبیین می کند.
فرضیه فرعی پنجم: هر یک از ابعاد سبک رهبری تحول آفرین(ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، نفوذ آرمانی و ملاحظه فردی) توانایی پیش بینی اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی را دارند.