دانلود پایان نامه سبک رهبری تحول آفرین و سبک رهبری تحول گرا

شکل (2-1): مدل مفهومی پژوهش


Widget not in any sidebars

3-1- مقدمه:
از جمله ویژگی های مطالعه علمی استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد و هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر، آسانتر، سریع تر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیقی مورد نظر کمک کند (نادری و نراقی، 1384، ص62).
اهمیت این بخش در آن است که محققان از طریق آن می توانند،‌ یک نوع تحقیق خاص را دوباره انجام داده و نتایج را با یکدیگر مقایسه نمایند. بنابراین،‌ لازم است که محققان توجه خاصی را به این بخش مبذول داشته و بطور شفاف و مبسوط چگونگی انجام کار را مورد بحث قرار دهند تا محققان بعدی، در صورت تمایل، بتوانند با بکار بردن همان روش تحقیق، یک پژوهش را دوباره مورد بررسی و آزمون قرار دهند. در این فصل به ترتیب روش پژوهش،‌ جامعه آماری، تعداد و چگونگی برآورد نمونه،‌ روش نمونه گیری، روش گردآوری اطلاعات، ‌ابزار اندازه گیری، روایی و پایاثی ابزار، شیوه اجرای ابزار پژوهش و نهایتاً، نحوه و چگونگی تحلیل آماری داده ها پژوهش به بحث گذاشته خواهد شد.
3-2- روش پژوهش:
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آن توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. این پژوهش توصیفی است زیرا هدف آن توصیف عینی، واقعی و منظم حوادث، رویدادها و موضوعات مختلف است. تحقیق توصیفی روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است (پاشاشریفی و شریفی،1383). هم چنین روش پژوهش حاضر همبستگی است. زیرا به بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش می پردازد. بنابراین می توان اذعان نمود در این پژوهش از آنجایی که محقق به تعیین رابطه بین سبک رهبری تحولی و اخلاق کاری کارکنان می پردازد لذا پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. همچنین این پژوهش از نوع پژوهش کاربردی است؛ زیرا نتایج آن برای مسئولان سازمان دریایی در تدوین خط مشی ها و استراتژی ها استفاده خواهد شد.
3-3- جامعه پژوهش:
جامعه آماری به کلیه افراد یا اشیایی که دارای یک یا چند ویژگی مشترک هستند اطلاق می گردد. و عبارتست از گروهی از افراد یا اشیایی که در خاصیت یا خاصیت های مورد تحقیق مشترک باشند. و با هدف و موضوع ارتباط داشته باشند (خلیلی شورینی،1381). جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را کلیه کارکنان سازمان دریایی تشکیل می دهد که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات تعداد این اعضاء 340 نفر می باشد.
3-4- روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه:
برای مطالعه یک موضوع لازم نیست که همه آن جامعه مورد مشاهده و بررسی قرار گیرد، بلکه در اغلب موارد مشاهده جزیی از آن کافی است. به تعبیر دیگر در بیشتر تحقیقات، نمونه گیری محقق را به مقصود می رساند. نمونه معمولاً گروهی از افراد جامعه را شامل می شود که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی ها و مشخصات افراد جامعه را داراست(سکاران، 1386). در این پژوهش به منظور نمونه گیری افراد جامعه، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده خواهد شد که در نهایت از جامعه آماری مذکور، نمونه ای به حجم 181 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شد.
3-5- ابزار گردآوری داده‏ها :
برای جمع آوری اطلاعات روش ها و تکنیک های گوناگونی وجود دارد. یک محقق با توجه به اهداف تحقیق خویش و نیز ویژگی های نمونه تحقیق، از بین روش های جمع آوری اطلاعات، باید از روش مناسبی استفاده نماید. «از پرسشنامه بیشتر در تحقیق کمی استفاده می شود، زیرا استاندارد بودن و ساختار منسجم پرسشنامه با روش کمی سازگار است» (گال و همکاران، 1387).
اولین ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه رهبری است که باس و آوالیو(2000) آن را طراحی کرده اند که سبک رهبری تحول گرا را مورد سنجش قرار می گیرد. این پرسشنامه شامل 4 بعد می باشد که ابعاد سبک رهبری تحول آفرین عیارتند از: (ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی، ملاحظه فردی و انگیزش الهام بخش). این پرسشنامه در 20 گویه تنظیم و بر اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت (همیشه = 5، اغلب= 4، گاهی = 3، به ندرت= 2 و هرگز= 1) تنظیم شده است که شیوه ی رهبری یک فرد را از دیدگاه پیروانش مورد بررسی قرار می دهد.
جدول (3-1): تطبیق سوالات پرسشنامه رهبری تحول آفرین با مؤلفه های آن
سوالات مربوط به هر خرده مؤلفه مؤلفه سوالات مربوط به هر مؤلفه مقیاس
1، 2، 3،4 ترغیب ذهنی سوالات 1 تا 20 سبک رهبری تحول آفرین
5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 نفوذ آرمانی
13، 14، 15، 16 انگیزش الهام بخش
17، 18، 19، 20 ملاحظه فردی
ب) پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان:
این ابزار به وسیله گریگوری، سی، پتی در سال 1990 به همین منظور ساخته شده است . ابعاد چهارگانه اخلاق کار از نظر پتی (1990) عبارت اند از: دلبستگی و علاقه به کار (6 پرسش )، روابط سالم و انسانی در محل کار(6 پرسش)، پشتکار و جدیت در کار (6 پرسش) و روح جمعی و مشارکت در کار (5 پرسش) پرسشنامه اخلاق کار از 23 گویه در طیف پنج درجه ای لیکرت (کاملا موافقم تا کاملا مخالفم ) تشکیل شده است. این پرسشنامه به دلیل زیر بنای نظری مناسب و تایید خبرگان با تخصص موضوعی از روایی محتوایی لازم برخوردار است.
جدول (3-2): تطبیق سوالات پرسشنامه اخلاق کاری با مؤلفه های آن
سوالات مربوط به هر خرده مؤلفه مؤلفه سوالات مربوط به هر مؤلفه مقیاس
1 تا 6 دلبستگی و علاقه به کار