دانلود پایان نامه سبک رهبری تحول آفرین و رهبری تحول آفرین

تعیین رابطه بین انگیزش الهام بخش با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی
Widget not in any sidebars

تعیین رابطه بین نفوذ آرمانی با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی
تعیین رابطه بین ملاحظه فردی با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی
تعیین سهم نسبی هر یک از ابعاد سبک رهبری تحولی(ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، نفوذ آرمانی و ملاحظه فردی) در پیش بینی اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی
1-5- فرضیه های تحقیق:
الف) فرضیه اصلی:
بین سبک رهبری تحولی با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی رابطهی معناداری وجود دارد.
ب) فرضیه های فرعی:
بین ترغیب ذهنی با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی رابطهی معناداری وجود دارد.
بین انگیزش الهام بخش با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی رابطهی معناداری وجود دارد.
بین نفوذ آرمانی با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی رابطهی معناداری وجود دارد.
بین ملاحظه فردی با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی رابطهی معناداری وجود دارد.
هر یک از ابعاد سبک رهبری تحول آفرین(ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، نفوذ آرمانی و ملاحظه فردی) توانایی پیش بینی اخلاق کاری کارکنان سازمان را دارند.
1-6- تعاریف مفهومی متغیرهای مورد پژوهش:
رهبری تحول آفرین:
نوعی رهبری که رهبر علائق و منافع پیروان را توسعه می دهد و در آنها احساس آگاهی و پذیرش نسبت به اهداف و مأموریت ها به وجود می آورد. رهبر فردی الهام بخش و دارای ملاحظات انسانی است که با تحریک هوشمندانه پیروان، آنها را در حل مسائل با نگاهی جدید توانمند می سازد( میرکمالی، 1385، ص 154).
نفوذ آرمانی:
این بعد اشاره به سرافرازی، فره مندی، احترام و وفاداری بی چون و چرای پیروان از رهبری که حس آرمانی را انتقال می دهد، دارد(موغلی، 1382، ص 81).
انگیزش الهام بخش:
این بعد، شامل برانگیختن و بالا بردن انگیزش در پیروان که با توسل به احساسات زیردستان صورت می پذیرد. تأکید انگیزش الهام بخش بر احساسات و انگیزه های درونی است نه بر تبادلات روزانه بین رهبر و پیرو(موغلی، 1382، ص 81).
ملاحظه فردی :
توجه و ملاحظه فردی، شامل توجه به تفاوت های فردی پیروان و ارتباط با تک تک آن ها و تحریک آنان از طریق واگذاری مسئولیت ها برای یادگیری تجربیات و صرف وقت به منظور آموزش رفتار و مراوده با افراد برای رشد و توسعه تواناییهای زیردستان می باشد(موغلی، 1382، ص 81).
ترغیب ذهنی:
ترغیب ذهنی مستلزم تلاش های تحریک کننده برای یافتن ایده های جدید و راه حل های خلاق برای مشکلات وتشویق کردن نوآوری، خلاقیت و رویکردهای جدید می باشد. چنین رهبرانی راه حل های نوآورانه و ایده های جدید را از پیروانشان می خواهند و آنها پیروانشان را تشویق می کنند که ایده هایی را ارائه بدهند که متفاوت تر از ایده های خودشان باشد( جانسن و همکاران ، 2008، ص 19).
اخلاق کاری:
اخلاق کار، یک هنجار فرهنگی است که به انجام کار مناسب و خوب در جامعه یک ارزش معنوی مثبت می دهد و بر این باور است که کار فی نفسه دارای یک ارزش ذاتی است (طاهری دمنه و همکاران، 1390، ص 67).