دانلود پایان نامه زنجیره تأمین و شبکه زنجیره


Widget not in any sidebars

این تابع هدف تأثیرات زیست‌محیطی شبکه شامل تأثیراتی که بخش تولید، توزیع، بازرسی و دورریز بر روی محیط زیست میگذارند؛ همچنین آلودگیهایی که بخش حمل‌و نقل وارد محیط میکند، را حداقل میسازد. برای بدست آوردن ضرایب به کار برده شده در معادله از یک روش مبتنی برLCA مانند روش Eco-indicator 99 استفاده شده است. همان طوری که در فصل 2 توضیح داده شد، روش indicator 99 Eco- برای تخمین تأثیرات زیست‌محیطی پیکربندی‌های مختلف شبکه زنجیره تأمین به کار می‌رود. برای استفاده از این روش، ابتدا محدوده‌ی سیستم و واحد عملکردی آن و هدف استفاده از Eco-indicator باید تعریف گردد. در اینجا محدوده‌ی سیستم مورد مطالعه می‌تواند به عنوان حدود اطراف شبکه زنجیره تأمین نشان داده شده در شکل 4-1 باشد و واحد عملکردی شبکه زنجیره تأمین می‌تواند ارضای موثر تقاضای مشتریان با تولید و توزیع محصولات در شبکه رو به جلو و مدیریت محصولات بی‌کیفیت برگشتی در شبکه معکوس باشد. همچنین هدف استفاده از Eco-indicator تخمین تأثیر زیست‌محیطی پیکربندی شبکه زنجیره تأمین می‌باشد.
در گام دوم، چرخه عمر محصول بایستی تعریف گردد. در مسئله مورد بررسی ما که صنعت لوله پلی اتیلن آبرسانی در نظر گرفته شده است، گام‌های چرخه عمر شامل موارد زیر می‌باشد: (1) تولید (pro)، (2) حمل از مراکز تولید به مراکز توزیع (pd)، (3) بازرسی در مراکز بازرسی (in)، (4) حمل به مشتری (dc)، (5) حمل به مراکز بازیافت (ip)، (6) حمل به مراکز دورریز (id)، (7) عملیات بازیافت (re)، (8) عملیات دورریز (di). در اینجا مرحله استفاده در مراکز مشتری از گام‌های چرخه عمر حذف شده است به این دلیل که هیچ تأثیری بر روی متغیرهای تصمیم‌گیری مدل و در نتیجه بر پیکره کلی شبکه زنجیره تأمین ندارد.
در گام سوم، مواد و فرآیندها از طریق گام‌های چرخه عمر محصول باید کمی‌سازی شوند و سپس، در گام چهارم، عدد نهایی توسط (1) پیدا کردن Eco-indicator مربوطه و (2) ضرب کردن مقادیر در عدد بدست آمده شاخص و (3) جمع کردن نتایج بدست آمده مرحله قبل، محاسبه می‌شود ]26[.
برای مثال، برای شکل‌دهی تحت فشار لوله پلی اتیلن، مقدار مواد اولیه لوله (kg) باید در شاخص مطابق با آن برای مثال 6.4 (میلی‌پوینت در هر کیلوگرم) ضرب شود و سپس برای محاسبه تأثیر محیطی نهایی مرحله تولید (pro)، نتایج قسمت‌های مواد خام و فرآیندها همه با یکدیگر جمع شوند.
روش Eco-indicator 99 سه دیدگاه مختلف مبتنی بر تئوری فرهنگی را بازگو می‌کند:
(1) سرپرست‌گرایی، (2) فرد‌گرایی و (3) تساوی‌گرایی. در این مطالعه ورژن سرپرست‌گرایی، برای محاسبه اعداد Eco-indicator استفاده شده است. در این نسخه، سلامتی انسان، کیفیت اکوسیستم و نابودی منابع (که هر یک از اینها در فصل 2 مفصل توضیح داده شده است) به ترتیب سهم 40% ، 40% و 20% را در اعداد Eco-indicator 99 دارا می‌باشند.
بر مبنای توضیحات بالا تابع هدف دوم به صورت معادله 4-2 فرموله می‌شود.
(4-2)
محدودیت ها
محدودیت ارضای تقاضا
(4-3)
محدودیت 4-3 تضمین میکند که تقاضای همهی مشتریان برآورده شود.
محدودیت‌های بالانس جریان
(4-4)
(4-5)
(4-6)
(4-7)
(4-8)
محدودیتهای 4-4 تا 4-8 بالانس جریان محصول را در مکانهای تولید/ بازیافت و مراکز بازرسی/ توزیع در جریان رو به جلو و معکوس تضمین میکنند.
محدودیت‌های ظرفیت
(4-9)
(4-10)
(4-11)
(4-12)

Share this post

Post navigation

You might be interested in...