دانلود پایان نامه رگرسیون گام به گام و رهبری تحول آفرین

نتایج جدول و نمودار (4-5) نشان می دهد میانگین اخلاق کاری کارکنان و هر یک از ابعاد آن- دلبستگی و علاقه به کار، روابط انسانی سالم در کار، پشتکار و جدیت در کار، و روح جمعی و مشارکت در کار – به ترتیب برابر با 79/2، 84/3، 53/2، 81/3، 04/3 است. که بالاترین میانگین مربوط به بعد دلبستگی و علاقه به کار (81/3) و پایین ترین میانگین مربوط به روابط انسانی سالم در کار (53/2) می باشد.
Widget not in any sidebars

4-4) آمار استنباطی: تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش
قبل از پرداختن به سوالات پژوهش، نرمال بودن توزیع فراوانی متغیرهای پژوهش از آزمون نیکویی برازش کالموگراف-اسمیرنف استفاده شد، تا نرمال بودن توزیع آن مشخص گردد.
در این آزمون:
H0: توزیع مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است.
H1: توزیع مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیست.
بر این اساس، اگر فرض صفر رد نشود، می‌توان گفت توزیع مربوط به متغیرها وضعیت نرمالی داشته است و در صورت رد فرض صفر متغیر ها از توزیع نرمالی برخوردار نیستند.آزمون کالموگراف اسمیرنوف با مقدار(770/0) و سطح معناداری (593/0) نشان داد متغیر رهبری تحول آفرین از توزیع نرمالی برخوردار است و با فرض قرار داشتن متغیر در مقیاس فاصله‌ای می توان آمار پارامتریک را جهت تحلیل به کاربرد.
جدول شماره (4-6) آزمون کالموگراف- اسمیرنف مبنی بر نرمال بودن داده ها (رهبری تحول آفرین)
تعداد 181
آزمون کالموگراف اسمیرنوف 770/0
سطح معناداری 593/0
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
آزمون کالموگراف اسمیرنوف با مقدار(054/1) و سطح معناداری (217/0) نشان داد متغیر رضایت شغلی از توزیع نرمالی برخوردار است و با فرض قرار داشتن متغیر در مقیاس فاصله‌ای می توان آمار پارامتریک را جهت تحلیل به کاربرد.
جدول شماره (4-7) آزمون کالموگراف- اسمیرنف مبنی بر نرمال بودن داده ها (اخلاق کاری)
تعداد 181
آزمون کالموگراف اسمیرنوف 054/1
سطح معناداری 217/0
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
در این قسمت بر اساس اطلاعات فراهم آمده، به بررسی و تحلیل سؤالات پژوهشی مطرح شده پرداخته می شود. در این بخش از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس استفاده شده است.
فرضیه اصلی: بین سبک رهبری تحولی با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی رابطهی معناداری وجود دارد.
برای بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول (4-8) ارائه شده است.
جدول(4-8): همبستگی بین سبک رهبری تحولی با اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی
متغیرها نوع همبستگی میزان همبستگی (R)2 سطح معنی داری
سبک رهبری تحولی با اخلاق کاری کارکنان پیرسون 59/0 35/0 01/0