دانلود پایان نامه روش بررسی اسناد و مدارک و مقیاس های اندازه گیری

دانلود پایان نامه
 • 2-19- جمع بندی
  در این فصل ابتدا به مقوله اقتصادرفتاری پرداخته شده است و آن را این گونه تعریف نمودیم که اقتصاد رفتاری ترکیب دو علم اقتصاد و روانشناسی است و موضوع آن عبارتست از تحقیق و بیان علت محدودیت ها و پیچیدگی ها در عوامل اقتصادی. مالی رفتاری نیز رهیافت جدیدی در بازارهای مالی است تا مشکلات پارادایم سنتی و متعارف را بر اساس دستیافت های روانشناسی شناختی پاسخ دهد ، تعریف گشت.سپس گرایش های احساسی و نحوه اندازه گیری آن بیان گشت و در مورد بورس اوراق بهادار تهران صحبتی به میان آمد. در نهایت نتایج پیشینه تحقیقات انجام شده در سال های گذشته اظهار گردید.
  فصل سوم
  روش شناسی پژوهش
  3-1- مقدمه
  در فصل پیش به بررسی گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام پرداختیم .در این فصل سعی بر آن است تا از روش پژوهش، جمع آوری اطلاعات ، روش شناسایی مولفه ها و شاخص های سنجش گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام بیان شود . آنچه که نتایج برآمده از یک پژوهش را ارزشمند و قابل استناد می کند روش پژوهش ساختارمند، هدفمند و علمی می باشد . روش پژوهش مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راه های قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها،کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است . دقت و صحت استنباط ها در پژوهش های کمی ، در درجه اول مربوط به روش نمونه گیری است. با استفاده از یک روش نمونه گیری مناسب ، افرادی که معرف جامعه باشند ، انتخاب می شوند . مورد دیگری که رعایت آن لازم است تا بتوان به استنباط های آماری صحیح دست یافت ، انتخاب آزمون آماری مناسب با توجه به متغیرها و مقیاس های اندازه گیری است. دو مقوله اشاره شده در پژوهش حاضر مورد توجه ویژه اند. در این فصل سعی بر آن است که از یک طرف جامعه و نمونه آماری ، روشهای نمونه گیری ، چگونگی تقسیم بندی نمونه در طبقات مختلف و حجم نمونه در هر طبقه معرفی گردد . از طرف دیگر روشهای پژوهش ، از جمله ؛ نحوه گردآوری اطلاعات و ابزارهای مربوط به آن ، اطلاعات و سنجش پایایی و روایی پژوهش تبیین شده و در نهایت فنون تحلیل آماری مورد استفاده در پژوهش تحت نرم افزارهای آماری تشریح گردد.
  3-2- روش پژوهش
  این تحقیق به تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته، بنابراین این پژوهش از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی و تحلیلی می باشد . تحقیق از آن جهت کاربردی است که نتایج حاصل از آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بکار گرفته می شود.از آن جهت توصیفی و کیفی است که به توصیف گرایش های رفتاری می پردازد و متغیر ها دستکاری نمی شوند و وضعیت موجود آنها شناسایی می شود و برای تحلیل داده ها از روش تحلیلی-تبیینی استفاده کرده ایم .
  3-3- جامه آماری
  جامعه آماری به کل گروه افراد ، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره ی آنها بپردازد. جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم یا به عبارت دیگر جامعه عبارت است از گروهی از افراد ،اشیاء یا حوادث جامعه آماری  که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند (دلاور، ۱۳9۰). جامعه آماری در این پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1388-1392 هستند.
  3-4- حجم نمونه
  نمونه بخشی از افراد جامعه است که به منظور انجام برنامه ها مورد بررسی قرار می گیرد (سنجری،1388). از آنجا که معمولا تعداد جامعه های آماری زیاد است و بعضا دست نیافتنی هستند ، محقق تعدادی از این جامعه را به عنوان نمونه انتخاب می کند به صورتی که نمونه اختصاص یافته معرف جامعه آماری باشد.
  3-5- روش نمونه گیری
  در این مطالعه نمونه آماری از کل شرکت های پذیرفته شده در بورس با استفاده از روش غربال گری و با استفاده از محدودیت های ذیل انتخاب گردیده است.
  1.باتوجه به قلمرو زمانی پنج ساله(1392-1388) تحقیق شرکتهایی که ازمدت پذیرش آنهاکمتر از پنج سال گذشته باشد،به دلیل عدم دسترسی به داده های موردنیاز ازجامعه آماری حذف می شوند.
  2.شرکتهای فعال درصنعت واسطه گری مالی وشرکت هایی با ساختارمشابه صنعت واسطه گری مالی ازجامعه آماری حذف میشود.
  3.شرکت هایی که داده های آن ها برای دوره زمانی تحقیق در دسترس باشد.
  4.شرکت های موردبررسی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران باشند.
  5.شرکت های موردبررسی دربازه زمانی مورد نظر توقف معاملاتی نداشته باشند.
  بادرنظرگرفتن شرایط بالا از بین شرکت های پذیرفته شده 65 شرکت حائز این شرایط بودند.
  3-6- روش جمع آوری داده های پژوهش
  اطلاعات را می توان به روش های گوناگون ، در مکان های مختلف و انواع منابع گردآوری کرد . روش های گردآوری اطلاعات مشتمل است بر مصاحبهی حضوری ، مصاحبهی تلفنی ، مصاحبهی رایانه ای ، پستی یا الکترونیکی ، مشاهده افراد یا رویدادها با ضبط (یا بدون ضبط) صوتی یا تصویری و یا سایر فنون انگیزشی با توجه به این که پژوهش حاضر ، یک پژوهش کتابخانه ای ، میدانی و کار بردی است لذا برای جمع آوری اطلاعات از روش به شرح ذیل استفاده گردیده است :
  روش بررسی اسناد و مدارک : در این پژوهش ابتدا با رجوع به منابع کتابخانه ای و استفاده از موتورهای جستجوگر در پایگاه های داده ی اینترنتی مرتبط و فیش برداری از اسناد و مدارک مرتبط ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق تدوین گردید .
  3-7- ابزار گردآوری اطلاعات
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.