دانلود پایان نامه روانشناسی درباره عملکرد تحصیلی-فروش و دانلود پایان نامه

:………………………………………………………………………………….54
2-2-3-2-1 عوامل فردی :…………………………………………………………………………………………………54
2-2-3-2-2 عوامل خانوادگی و اجتماعی :……………………………………………………………………………54
2-2-3-2-3 عوامل آموزشگاهی :………………………………………………………………………………………..54
2-2-3-2-4 جنس :…………………………………………………………………………………………………………..54
2-2-3-3 مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی :……………………………………………………………………………….55
2-2-3-4 عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی :…………………………………………………………………………56
2-2-3-5 نظریه ی یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی :……………………………………………………………57
2-2-3-6 نقش خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی :…………………………………………………………………………..59
2-2-3-7 رابطه ی خودتنظیمی یادگیری با مهارت ها و پیشرفت تحصیلی دانشجویان :………………………….62
2-3 بررسی پیشینه مطالعاتی :…………………………………………………………………………………………………………………………..64
2-3-1 پژوهش های انجام شده پیرامون رابطه بین مؤلفه ها در خارج از کشور :……………………………………………………64
2-3-2 پژوهش های انجام گرفته پیرامون رابطه مؤلفه ها در ایران :………………………………………………………………………66
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
3-2 نوع پژوهش :…………………………………………………………………………………………………………………………………………69
3-3 جامعه آماری :…………………………………………………………………………………………………………………………………………69
3-4 نمونه و روش نمونه گیری :……………………………………………………………………………………………………………………….69
3-4-1 تعیین حجم نمونه :………………………………………………………………………………………………………………………….69
3-4-2 روش نمونه گیری :…………………………………………………………………………………………………………………………70
3-5 ابزارهای پژوهش :…………………………………………………………………………………………………………………………………..70
3-5-1 معرفی پرسشنامه هوش معنوی :………………………………………………………………………………………………..70
3-5-1-1 روایی پرسشنامه هوش معنوی :………………………………………………………………………………………70
3-5-1-2 پایایی پرسشنامه هوش معنوی :……………………………………………………………………………………..71
3-5-1-3 شیوه نمره گذاری پرسشنامه هوش معنوی :……………………………………………………………………..71
3-6 پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی((MSLQ :………………………………………………………………………………….72 3-6-1-معرفی پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :………………………………………………………………………72
3-6-2 روایی پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :……………………………………………………………….73
3-6-3 پایایی پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :………………………………………………………………..73
3-6-4شیوه نمره گذاری پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :………………………………………………….74
3-7. نحوه اجرای تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………………………74
3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :……………………………………………………………………………………………………………….74
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
4-2 یافته های توصیفی پژوهش :………………………………………………………………………………………………………………………76
4-2-1 بومی و غیربومی :…………………………………………………………………………………………………………………….76
4-2-2 رشته تحصیلی :……………………………………………………………………………………………………………………….77
4-2-3 سن شرکت کننده ها :……………………………………………………………………………………………………………….78
4-2-4 وضعیت تأهل :………………………………………………………………………………………………………………………..79
4-3 یافته های استنباطی پژوهش :……………………………………………………………………………………………………………………..80
4-3-1 فرضیه پژوهشی اول :……………………………………………………………………………………………………………………….80
4-3-2 فرضیه پژوهشی دوم :………………………………………………………………………………………………………………………..81
4-3-3 فرضیه پژوهشی سوم :………………………………………………………………………………………………………………………..81
4-3-4 فرضیه پژوهشی چهارم :……………………………………………………………………………………………………………………..82
4-3-5 فرضیه پژوهشی پنجم :……………………………………………………………………………………………………………………….83
4-3-6 فرضیه پژوهشی ششم :……………………………………………………
………………………………………………………………….83
4-3-7 فرضیه پژوهشی هفتم :………………………………………………………………………………………………………………………..84
4-3-8 فرضیه پژوهشی هشتم :……………………………………………………………………………………………………………………….85
فصل پنجم : بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی
5-1 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
5-2 یافته های اصلی :…………………………………………………………………………………………………………………………………….89
5-3 محدودیت های پژوهش :………………………………………………………………………………………………………………………….94
5-4 پیشنهادهای پژوهش :……………………………………………………………………………………………………………………………….95
منابع
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
منابع غیرفارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….101
پیوست
پیوست الف) پرسشنامه هوش معنوی : ……………………………………………………………………………………………………..110
پیوست ب) پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (MSLQ)……………………………………………………………….113
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..116
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 3-1. پرسشنامه هوش معنوی :…………………………………………………………………………………………………………………71
جدول4-1. توزیع فراوانی درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب بومی و غیر
بومی بودن:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
جدول 4-2. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر برحسب رشته
تحصیلی :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77
جدول4-3. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب سن :……………………..78
جدول 4-4 . توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت تاهل :……..79
جدول 4-5. ضرایب همبستگی ساده بین هوش معنوی و عملکرد تحصیلی دانشجویان :……………………………………………..80
جدول 4-6. ضرایب همبستگی ساده بین خرده مقیاس های هوش معنوی و عملکرد تحصیلی :…………………………………….81
جدول4-7. ضرایب همبستگی ساده بین راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی دانشجویان :……………………81
جدول4-8. ضرایب همبستگی ساده بین راهبردهای شناختی یادگیری و عملکرد تحصیلی :…………………………………………82
جدول4-9. ضرایب همبستگی ساده بین راهبردهای فرا شناختی یادگیری و عملکرد تحصیلی :…………………………………….83
جدول4-10. ضرایب همبستگی ساده بین باورهای انگیزشی مهارت های خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی :……………………83
جدول 4-11 . جدول خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی متغیرعملکرد تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84
جدول 4-12. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‎راهه برای پیش بینی متغیر عملکرد تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی:………………………………………………………………………………………………………………………………………84
جدول 4-13. جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، متغیر راهبردهایی یادگیریخودتنظیمی:…………………………………….85
جدول 4-14 . جدول خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی متغیرعملکرد تحصیلی بر اساس خرده مقیاس های هوش معنوی :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..86
جدول 4-15. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‎راهه برای پیش بینی متغیر عملکرد تحصیلی بر اساس راهبرد های یادگیری خودتنظیمی :……………………………………………………………………………………………………………………………………..86
جدول 4-16 جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، متغیر خرده مقیاس های هوش معنوی :……………………………………87
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل شماره 2-1 هرم هوش های چندگانه :………………………………………………………………………………………………………..18
شکل شماره 2-2 مدل هوش معنوی زهر و مارشال :…………………………………………………………………………………………….34
شکل شماره 2-3 الگوی نظریه یادگیری خودتنظیمی پنتریچ و دی گروت(1992):……………………………………………………..42
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1. نمودارتوزیع درصد شرکت کنندگان در پژوهش حاضر بر حسب بومی و غیربومی :…………………………………77
نمودار4-2. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب رشته تحصیلی :………………………78
نمودار4-3. نمودار ستونی
توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب سن :…………………………………….79
نمودار 4-4. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت تاهل:……………………….80
چکیده:
در این تحقیق ارتباط بین هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *