دانلود پایان نامه رهبری تحول آفرین مدیران و کارآفرینی درون سازمانی


Widget not in any sidebars
خسروشاهی، محسن (1392). نقش اخلاق کاری کارکنان در اثربخشی مدیریت ادارات ورزش و جوانان استان همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
رابینز، استیفن.پی. (1386). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان. تهران: انتشارات امیر کبیر.
رحمانی، علی(1382). وجدان کار در سازمان. مشهد: انتشارات پژوهش توس.
رستمی، ساسان (1390). بررسی ارتباط بین رهبری تحول آفرین مدیران و خلاقیت معلمان مدارس راهنمایی شهرستان ممسنی. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تهران.
رونقی محمد حسین و فیضی،کامران( 1390). ارائه الگوی اخلاق کاری کارکنان بانکهای خصوصی ایران. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره2.صص 40-46.
زردشتیان، شیرین؛ تندنویس، فریدون؛ هادوی، فریده و خبیری، محمد(1388). ارتباط بین سبک رهبری تحول گرا و عمل گرای مربیان، با انگیزش موفقیتت بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران. پژوهش در علوم ورزشی. شماره 24. صص 111-126.
سعیدیان، نرگس، مرادی، مصیب(1388).رابطه سبک های رهبری باس با وجدان کاری و تعهد کاری مدیران مدارس متوسطه پسرانه شهر اصفهان، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی،6(22):119-140.
سلاجقه، سنجر و سیستانی خنامان، فاطمه(1389). بررسی رابطه میان اخلاق کار وکیفیت خدمات در سازمان های دولتی شهر کرمان. اولین همایش ملی چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی.دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اصفهان، 24 تیر
سلیمانی، نادر (1391). بررسی رابطه بین رفتارهای اخلاقی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان و کارکنان در مدارس شهرستان گرمسار. فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی. 7(1 (مسلسل 25)):11-27.
سنجقی، محمد ابراهیم(1380). تحلیلی بر ماهیت و ابعاد نظریه رهبری تحول آفرین. فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، 11(37-38):281-312.
شرقی، حسین(1390). بررسی رابطه اخلاق کاری با بهره وری نیروی انسانی( مطالعه در معاونت بهداشت شهرستان فسا)، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه پیام نور- استان تهران.
شیروانی، علیرضا و معمارمنتظرین،الهام(1389).بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و کارآفرینی درون سازمانی کارکنان (مطالعه موردی:شرکت های اقماری ذوب آهن اصفهان)، اولین همایش ملی چالش های مدیریت و رهبری در سازمان های ایرانی، اصفهان: دانشگاه آزاد خوراسگان
صمدى، عباس و مهدوی خو ، رضا (1388). بررسی تاثیر اخلاق مدیریتی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان همدان (مطالعه موردى). فصلنامه تخصصی مالیات،4(52): 45-71.
طاهری دمنه، محسن؛ زنجیرچی، سید محمود و نجاتیان قاسمیه، مجید(1390). نقش اخلاق کاری در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 6(2): 64-81..
طبسی، سیده زکیه(1390). رابطه ی اخلاق حرفه ای و اثربخشی مدیران مدارس متوسطه دخترانه شهر مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا.
فرامرز قراملکی،احد(1382). اخلاق حرفه ای، چاپ اول، تهران: انتشارات نقش سبحان.
فرانکنا، ویلیام کی(1383). فلسفه اخلاق،‌ ترجمه هادی صادقی،‌ قم: ‌کتاب طه، ص 28.
فقیهی ، ابوالحسن و رضایی منش، بهروز(1382). اخلاق اداری: سیری در گذشته و حال. فصلنامه مطالعات مدیریت. شماره 39 و 40. صص 45-57.
قربانی زاده، وجه اله، کریمان، مریم(1388). عوامل درون سازمانی موثر بر اخلاق کاری کارکنان، فصلنامه ی پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 1(4):47-65.
کاویان، بهنام( 1384). بررسی اخلاق کار در بخش دولتی و خصوصی. ماهنامه تدبیر، سال شانزدهم، شماره 165. 34-39.
کرمپوریان،آرزو، ایمنی،بهزاد و ترک زنان، پرویز(1391). بررسی نگرش به اخلاق حرفه ای در اعضا هیات علمی دانشکده داندانپزشکی همدان در سال 1391، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی،سال دهم، 1(35): 43-51
کرم دخت، رقیه و علاقه بند، علی (1390).بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی مدیران و اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه شهرستان بابلسر،فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی گرمسار، 5(1): 115-126.
گل پرور، محسن (1389). رابطه اخلاق و عدالت آموزشی با پرهیز از فریبکاری علمی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره 1و2.صص 57-66.
محمدخانی، مهرانگیز؛ بلالی، اسماعیل و محمدی، اکرم (1392). تأثیر عوامل سازمانی بر سطح اخلاق کار در میان کارکنان ادارات دولتی (مورد شهرستان خوانسار). جامعه شناسی کاربردی. 24(2 (پیاپی 50):34-51.
مختاری پور ، مرضیه و سیادت، سید علی( 1388). مدیریت با هوش اخلاقی . ماهنامه تدبیر، 16(205): 29-33.
مرتضوی، سعید؛ ناظمی، شمس الدین؛ محمودی فخر آبادی، صادق(1384). بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری: (تحول بخش- مبادله ای). فصلنامه مدرس علوم انسانی( ویژه مدیریت). 13(42): 167-190.