دانلود پایان نامه رهبری تحول آفرین و انگیزش الهام بخش


Widget not in any sidebars

1-7- تعاریف عملیاتی متغیرهای مورد پژوهش:
رهبری تحول آفرین:
در این تحقیق منظور از رهبری تحول آفرین نمرات حاصل از پرسشنامه 20 سوالی باس و آوالیو می باشد که شامل مولفه های ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی ، ملاحظه فردی و انگیزش الهام بخش مورد سنجش می باشد.
نفوذ آرمانی:
در این تحقیق منظور از نفوذ آرمانی نمرات حاصل از گویه های 5 تا 12 پرسشنامه باس و آوالیو می باشد.
انگیزش الهام بخش:
در این تحقیق منظور از انگیزش الهام بخش نمرات حاصل از گویه های 13 تا 16 پرسشنامه باس و آوالیو می باشد.
ملاحظه فردی :
در این تحقیق منظور از ملاحظه فردی نمرات حاصل از گویه های 17 تا 20 پرسشنامه باس و آوالیو می باشد.
ترغیب ذهنی:
در این تحقیق منظور از ترغیب ذهنی نمرات حاصل از گویه های 1 تا 4 پرسشنامه باس و آوالیو می باشد.
اخلاق کاری:
منظور از اخلاق کاری نمرات حاصل از پرسشنامه 34 سوالی اخلاق کاری کارکنان پتی (1990) می باشد. که با استفاده از مؤلفه های دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط انسانی سالم در کار و روح جمعی و مشارکت در کار مورد سنجش قرار می گیرد.

2-1- مقدمه:
در فصل دوم تحقیق، به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته می شود. برای این کار محقق با مراجعه به منابع کتابخانه ای از قبیل کتب و نشریات تخصصی و مرتبط با موضوع تحقیق، اسناد و مدارک مرتبط، اینترنت و همچنین با جستجو و بررسی پژوهش ها و گزارش های تحقیقاتی مرتبط با موضوع و مسأله تحقیق، به انتخاب مرتبط ترین موضوعات پرداخته و با رویکردی غالبا قیاسی علم موجود در زمینه تحقیق را تدوین می کند. در پژوهش حاضر با مراجعه به منابع داخلی و خارجی و تحقیقات انجام شده، ادبیات و پیشینه تحقیق تدوین گردیده است.
برای انجام این کار، ابتدا به بررسی کلیاتی درباره تعاریف و مفهوم رهبری، تاریخچه، اهمیت و ضرورت رهبری تحولی، ابعاد و ویژگی های رهبران تحولی در سازمان ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. همچنین در بخش دوم به بررسی تعاریف و مفاهیم اخلاق کاری، ابعاد، مزایا و موانع فراروی اخلاق کاری در سازمان ها مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت با مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی به تدوین چارچوب نظری تحقیق پرداخته شده است.
بخش اول: سبک رهبری تحولی
2-2- مفهوم رهبری:
واژه رهبری بیشتر شبیه واژه آزادی، عشق و صلح است. هرچند هریک از انسان ها بطور ادراکی
می دانند که هریک از این واژه ها چه معنایی دارد و آن را با تمام وجود حس می کنند ولی باوجود این هریک از این کلمات می توانند تعاریف مختلفی برای مردم مختلف داشته باشد. به محض اینکه هرکسی شروع به تعریف رهبری می کند بلافاصله درمی یابد که رهبری تعاریف مختلفی دارد (افجه ای، 1388، ص 112).
رهبری توانایی نفوذ در گروه برای رسیدن به اهداف است. اگر منبع نفوذ شخصی باشد، فرد به عنوان رهبر تلقی می شود (رابینز،1386، ص 387).
واژه رهبری بیشتر شبیه واژه آزادی ، عشق و صلح است. هرچند هریک از انسان ها بطور ادراکی می دانند که هریک از این واژه ها چه معنایی دارد و آن را با تمام وجود حس می کنند ولی باوجود این هریک از این کلمات می توانند تعاریف مختلفی برای مردم مختلف داشته باشد. به محض اینکه هرکسی شروع به تعریف رهبری می کند بلافاصله درمی یابد که رهبری تعاریف مختلفی دارد(افجه ای، 1388، ص 113).
رهبری، قدرت جذب افراد و تأثیر و نفوذ در آنها آنچنان که افراد (پیروان) بطور داوطلبانه شخصیت و رهبری فردی را در یک شرایط معین بپذیرند (میرکمالی،1385، ص 153).
هنوز با وجود توجه زیاد به موضوع رهبری، آن بصورت جعبه سیاه یا فرایند غیرقابل تشریح باقی مانده است. «پو» عنوان می کند که مفهوم رهبری مبهم است و تمایز آن از نفوذهای اجتماعی دیگر مشکل است. که این امر موجب تعدد تعاریف شده است. ولی اکثر تعاریف ، رهبری را فرایند نفوذ بر رفتار دیگران