دانلود پایان نامه راهکارهای کاربردی و انگیزش الهام بخش


Widget not in any sidebars

الف) محدودیت های در اختیار
* عدم پاسخ گویی مناسب بعضی از کارکنان
* عدم دسترسی به بعضی از مقالات مفید در ارتباط با موضوع تحقیق
ب) محدودیت های خارج از اختیار
* در پرسشنامه این احتمال وجود دارد که آزمودنی سعی کنند تا آنگونه که باید باشند، نه آنگونه که هستند را در پاسخگویی به سوالات مد نظر داشته باشند و این امر نتایج تحقیق را ممکن است تحت تاثیر قرار دهد(بحث مطلوبیت اجتماعی).
* از آنجا که جامعه آماری این پژوهش محدود به کارکنان سازمان دریایی با توجه به ویژگی، آموزشی و تربیتی و اجتماعی آن بود، تعمیم نتایج این پژوهش به سایر ارگان های وابسته به وزارت دفاع امکان پذیر نیست و یا با احتیاط باید صورت گیرد.
5-4- پیشنهادات:
5-4-1- پیشنهادات کاربردی:
نتایج پژوهش نشان داد که رهبری تحول و تمامی ابعاد آن- ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، نفوذ آرمانی و ملاحظه فردی – با اخلاق رابطه معناداری دارد. لذا به همین منظور پیشنهاد میشود که؛
پیشنهاد در مورد توسعه و ایجاد عامل نفوذ آرمانی:
هم چنین با توجه به ویژگی نفوذ آرمانی، رهبران تحول آفرین تمایل به صرف نظر کردن از تمایلات فردی خود و دیگران به خاطر سازمان و همچنین فدا کردن منافع شخصی به خاطر منافع دیگران دارند و برای تقویت این ویژگی پیشنهاد می شود که تلفیق هدف های فرد و سازمان از دیدگاه های ارزشی صورت پذیرد.
با بررسی رفتارهای آرمانی متوجه شدیم که رهبران تحول آفرین باید اعتماد کارکنان را نسبت به اهداف سازمان ایجاد کنند. بدین منظور برای افزایش اعتماد کارکنان در سازمان می بایست؛ 1) رهبران نسبت به تعهدات و وعده های خود سخت پایبند باشند؛ 2) رهبران می بایست حقیقت را به نحو مناسب و درزمان مناسب به دیگران بگویند؛ 3) رهبران تحول آفرین می بایست صداقت خود را با برقراری ارتباط با کارکنان نشان دهند؛ 4) رهبران می بایست پاسخگو باشند، از سرزنش پرهیز کنند ، و برای کمک به رفع مشکلات دیگران همکاری کنند و راهکار بجویند.
پیشنهاد در مورد توسعه و ایجاد عامل ترغیب ذهنی:
در راستای توجه به عامل ترغیب ذهنی به عنوان یک محرک در پیروان برای بررسی مجدد مفروضات اساسی و مورد سؤال قرار دادن آن ها و وادار کردن دیگران به نگریستن به مسائل از زوایای مختلف و پیشنهاد شیوه های جدید ، نگریستن و به چگونگی انجام و تکمیل وظایف، بررسی مبانی مهندسی مجدد به عنوان یک راهکار مدنظر است. که راهکارهای کاربردی و اجرایی برای مهندسی مجدد که عاملی جهت ترغیب ذهنی است، عبارت است از :
پیدا کردن مشکلات موجود؛
بررسی راه حل های موجود؛
طراحی مجدد تمام فرایندها؛
تفکر در مورد آن چه انجام می پذیرد؛
بررسی وضعیت امکانات موجود و امکانات مورد نیاز؛
بازنگری در شیوه های حل مسئله
فاصله گرفتن از ارزش های سنتی و تشویق ارائه راه حل های جدید از طریق ارائه پاداش به افکار نو
تفویض مسؤولیت و اقتدار به پیروان در جهت توانمند سازی آن ها
استفاده از فنون تشویق خلاقیت مانند روش طوفان مغزی و ….
پیشنهاد در مورد توسعه و ایجاد عامل انگیزش الهام بخش:
داشتن انتظارات بالا از پیروان و محول کردن مسوولیت های چالش برانگیز به آن ها
درگیر کردن پیروان در ارائه چشم انداز از آینده جهت جلب مشارکت بیشتر آن ها در تحقق اهداف و داشتن تفکر خوش بینانه راجع به آینده جهت افزایش انگیزه کارکنان نسبت به کار