دانلود پایان نامه دوره بزرگسالی و فعالیت ورزشی

عدم کنترل انگیزه مشارکت آزمودنی ها در تمرین
Widget not in any sidebars

به منظور یکسان بودن شرایط آزمودنیها از دادن هر گونه انگیره (مانند تشویق) در حین اجرای تمرینات HIT یا آزمونهای دیگر خودداری شد.
1-8. واژههای کلیدی
تمرین تناوبی با شدت بالا و حجم پایین : عموما به تکرار جلسات فعالیتهای ورزشی تناوبی اطلاق میشود که نسبتا کوتاه است و اغلب با نهایت کوشش یا نزدیک به آن انجام میشود. بسته به شدت تمرین، یک کوشش واحد ممکن است از چند ثانیه تا چندین دقیقه دوام داشته باشد. کوششهای متعدد با چند دقیقه استراحت و یا فعالیت ورزشی با شدت پایین از هم جدا میشوند (7). در پژوهش حاضر منظور از تمرین تناوبی با شدت بالا (HIT) و حجم پایین، 4 هفته جلسات تمرینی (سه جلسه در هفته) با 8 تا 12 تکرار رکاب زدن 60 ثانیهای با شدتی برابر با اوج توان کسب شده در انتهای آزمون فزاینده VO2peak بود که بین هر تکرار، 75 ثانیه رکاب زدن با شدت پایین (30 وات) به عنوان ریکاوری وجود خواهد داشت (6).
آنژیوژنز: به معنی بوجود آمدن مویرگ جدید از مویرگ قبلی است که به دو صورت جوانه زدن یا دو نیم شدن مویرگ موجود صورت میگیرد (38). در پژوهش حاضر مطالعه پدیده آنژیوژنز با توجه به اصلیترین و مهمترین متغیر معروف آن یعنی VEGF انجام میگیرد (19).
VEGF (فاکتور رشد اندوتلیال عروق): عامل زایش مویرگی و قویترین میتوژن رشدی مخصوص سلولهای اندوتلیال با وزن مولکولی 35 تا 45 کیلودالتون است که توسط سلولهای اندوتلیال عروق ترشح میشود (19). در پژوهش حاضر تغییرات VEGF توسط کیتVEGF به روش الایزا از پلاسمای خون سنجیده میشود.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1. مقدمه
تمرینات ورزشی منجر به سازگاریهایی در عضله اسکلتی انسان میشود که از جمله میتوان به افزایش شبکه مویرگی اشاره کرد (10). افزایش چگالی مویرگی (آنژیوژنز) از طریق افزایش سطح انتشار، افزایش زمان تبادل خون و بافت و کاهش مسافت انتشار اکسیژن، موجب بهبود ظرفیت هوازی میگردد از این رو، آشنایی بیشتر با موضوعات مربوط به آنژیوژنز و عوامل تأثیرگذار روی آن ضرورت دارد. فصل حاضر به بررسی این موضوعات و ارائه نتایج پژوهشها و مطالعات انجام شده در این زمینه میپردازد. در این فصل ابتدا آنژیوژنز و انواع آن، سپس فاکتورهای موافق و مخالف تاثیرگذار بر آنژیوژنز بررسی میشود و در ادامه به انواع VEGF، گیرندههای VEGF و عواملی که منجر به بیان VEGF میشود پرداخته شده است و برای درک بهتر ابتدا پژوهشهایی که پاسخ فاکتورهای آنژیوژنز به فعالیت حاد را بررسی کردهاند آورده شده است، سپس پژوهشهایی که هم سازگاری به تمرین و هم سازگاری در پاسخ فاکتورهای آنژیوژنیک را بررسی کردهاند مطرح میشود و در نهایت به معرفی تمرین HIT و پژوهشهایی که در این زمینه صورت گرفته است پرداخته شده است.
2-2. آنژیوژنز
واژه آنژیوژنز برگرفته از زبان لاتین و ترکیبی از “angio” به معنای عروق خونی و “gensis” به معنای تولد و تولید است (39) و مبین شکلگیری عروق جدید از عروق پیشین است. این فرآیند پیچیده شامل فعل و انفعالات گسترده بین انواع سلولها و مولکولها است که منجر به تحریک، تکثیر و مهاجرت سلولهای اندوتلیال عروقی و در ادامه تحریک رشد، مهاجرت و ثبات عروق جدید میگردد (11, 12, 18).
امروزه زندگی حداقل یک میلیارد نفر در سراسر جهان از طریق آنژیوژنز درمانی میتواند بهبود یابد (40). آنژیوژنز درمانی منجر به انقلابی پزشکی شده است (41) و این مسئله که کنترل آنژیوژنز دارای ارزش درمانی است هم رشدی سریع داشته است و هم با علاقه فراوان در طی 30 سال گذشته دنبال شده است (40, 41) زیرا تحریک آنژیوژنز روش درمانی مناسب برای یکپارچه کردن گردش معیوب عروقی در شرایط پاتولوژیکی مانند بیماریهای قلبی، بیماریهای عروقی محیطی و بهبود زخمهای مزمن مانند زخم پای دیابتیها و زخمهای سرخرگها میباشد. از طرفی محدود کردن آنژیوژنز روش درمانی مناسبی برای درمان سرطانها، بیماری روماتوئید آرتریت، بیماریهای شبکیه چشم و سایر بیماریها است (41). به علاوه آنژیوژنز در فرآیندهای فیزیولوژیک نظیر رشد جفت، سیکل قاعدگی، ترمیم زخمها و تمرین ورزشی نقش مهمی ایفا میکند (42, 43). آنژیوژنز به دو روش جوانهزدن و دو نیم شدن صورت میگیرد که این دو روش ایجاد عروق در دوره بزرگسالی و دوره جنینی در بدن رخ میهند (3, 44).
2-2-1. آنژیوژنز به روش جوانهزدن (sprouting angiogenesis)
این شیوه ایجاد عروق که به آنژیوژنز کلاسیک نیز معروف است (41) از 200 سال پیش شناخته شده است (44) و از آن به عنوان مهمترین شیوه رگزایی ناشی از فعالیت ورزشی یاد میشود . جوانهزدن، اشاره به شاخهدار شدن و بیرون آمدن مویرگ جدید از مویرگ قبلی دارد که این فرآیند به تکثیر بیش از حد سلولهای اندوتلیال و هماهنگی فاکتورهای زیادی از جمله پروتئازها و فاکتورهای رشدی نیازمند است (شکل2-1) (38). به طور خلاصه میتوان فرآیند آنژیوژنز به روش جوانهزدن را به صورت زیر بیان کرد:
1. تحریک سلولهای اندوتلیال توسط فاکتورهای رشدی مانند VEGF
2. افزایش نفوذپذیری سلولهای اندوتلیال از طریق تجزیه اتصالات پیوندی بین سلولی
3. تکثیر سلولهای اندوتلیال
4. تخریب و تجزیه اجزاء غشاء پایه سلولهای اندوتلیال و متعاقبا اجزاء ماتریکس برون سلولی
5. مهاجرت سلولهای اندوتلیال با همکاری اجزاء چسپندگی سلول نظیر اینتگرینها
6. تشکیل مجرای جدید ناپایدار