دانلود پایان نامه درمورد منابع انگلیسی و تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه
 • منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
  منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
  چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………….86
  فهرست جداول
  عنوان صفحه
  جدول 1-1- مقایسه درصد پروتئین موجود در غذاهای گیاهی و حیوانی ……………………………………………….. 4
  جدول 1-2- میزان مواد در 100 گرم لوبیای سبز ………………………………………………………………………………….. 4
  جدول 3-1- آمار هواشناسی منطقه مورد آزمایش ……………………………………………………………………………….. 35
  جدول 3-2- خواص شیمیایی و فیزیکی خاک محل آزمایش ……………………………………………………………….. 35
  جدول 3 ـ3 : میزان مواد تشکیل دهنده بافت خاک ……………………………………………………………………………… 36
  جدول 3-4- فلور علف‌های هرز موجود در سطح مزارع منطقه مورد تحقیق ………………………………………….. 37
  جدول 4-1- تجزیه واریانس اثر علف‌کش‌ها بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک لوبیا ………………………… 44
  جدول 4-2- تجزیه واریانس اثر علف‌کش‌ها بر تراکم علف های هرز مزرعه لوبیا …………………………………… 61
  جدول 4-3- تجزیه واریانس اثر علف‌کش‌ها بر وزن خشک علف های هرز مزرعه لوبیا ………………………….. 62
  فهرست شکل‌ها
  عنوان صفحه
  شکل 4-1- تاثیر نوع علف‌کش بر ارتفاع بوته لوبیا ……………………………………………………………………………… 46
  شکل 4-2- تاثیر نوع علف‌کش بر شاخص سطح برگ لوبیا …………………………………………………………………. 48
  شکل 4-3- تاثیر نوع علف‌کش بر تعداد شاخه جانبی در بوته لوبیا ……………………………………………………….. 50
  شکل 4-4- تاثیر نوع علف‌کش بر تعداد غلاف در بوته لوبیا ………………………………………………………………… 51
  شکل 4-5- تاثیر نوع علف‌کش بر تعداد دانه در غلاف لوبیا …………………………………………………………………. 53
  شکل 4-6- تاثیر نوع علف‌کش بر وزن هزار دانه لوبیا …………………………………………………………………………. 54
  شکل 4-7- تاثیر نوع علف‌کش بر وزن خشک غلاف لوبیا …………………………………………………………………… 56
  شکل 4-8- تاثیر نوع علف‌کش بر عملکرد دانه لوبیا ……………………………………………………………………………. 58
  شکل 4-9- تاثیر نوع علف‌کش بر عملکرد بیولوژیک لوبیا …………………………………………………………………… 59
  شکل 4-10- تاثیر نوع علف‌کش بر شاخص برداشت لوبیا …………………………………………………………………… 61
  شکل 4-11- تاثیر نوع علف‌کش بر تعداد علف‌هرز تاج خروس …………………………………………………………… 64
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.