دانلود پایان نامه درمورد مزایای روش و فرآیندها


Widget not in any sidebars

شکل( 2-2) اثر میدان مغناطیسی بر ذرات مغناطیسی
2-13 روش های سنتز نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن
روش های متفاوتی جهت سنتز نانو ذرات مغناطیسی اکسیدآهن وجود دارد. ازجمله می توان به نمونه های زیر اشاره کرد.
هم‌رسوبی،
ریزامولسیون،
سل-ژل،
حلال- گرمایی، [40،39].
صوت شیمیایی، به کمک مایکروویو،
ترسیب شیمیایی بخار، [41].
سنتز احتراقی،
قوس کربن
پیرولیز لیزری.
در ادامه چند روش به طور مختصربیان شده است.
2-13-1 روش سل – ژل
یکی از روش های مناسب برای ساخت نانو ذرات مغناطیسی روش سل –ژل است. چرا که در فرآیندهای شیمیایی مربوطه به دو نوع فاز می توان ایجاد کرد، فاز مهمان که همان محلول اولیه حاوی ترکیبات سیلیکون و فاز دوم ترکیبات آهن داراست و در واقع به تولید ذرات آهن با مقیاس فوق العاده نیز منجر می شود ]35[.علاوه بر این ها پایداری فاز اکسیدی مورد نظر از اهمیت ویژه ای برخورداراست. چراکه دردماهای معمولی گذار فاز γ – Fe3O4 به α – Fe3O4 به راحتی اتفاق می افتد. برای جلوگیری از این تغییر فاز و پایدارکردن فاز دلخواه نانو ذرات به روش سل – ژل در داخل پلیمر جاسازی می کند و به آن ها پایداری دمایی می بخشد ]36[.
2-13-2 روش هم‌رسوبی
هم‌رسوبی یک روش ساده و ارزان برای تهیه نانوذرات مغناطیسی اکسید فلزات و فریت‌ها می‌باشد در این روش رسوب‌دهی نانوذرات تحت شرایط بازی و در جو بی‌اثر انجام می‌گیرد. سنتز معمولاً در دمای محیط انجام می‌گیرد ولی گاهی از دماهای بالاتر نیز استفاده می‌شود.
مهمترین عامل در اندازه نانوذرات ، نسبت مولی نمک‌های اولیه یعنی آهن (III) کلراید و آهن (II) کلراید می‌باشد. این پارامتر همچنین بر روی خواص مغناطیسی نانوذرات مربوطه اثر حیاتی دارد.
سنتز نانوذرات در دمای رسوب‌دهی زیر انجام گیرد و مقدار باز کافی نباشد، رسوب حاصل به رنگ قهوه‌ای در می‌آید که نشانه تولید گونه‌‌های می‌باشد.
با افزایش سرعت هم زدن محلول، اندازه نانوذرات حاصل کوچکتر می‌شود. این اثر مخصوصاً در شرایطی که باز به محلول نمک‌ها اضافه می‌شود اثر حیاتی دارد.
از مزایای روش هم رسوبی می‌توان به سادگی، توانایی انجام در شرایط دما و فشار محیط، تک‌مرحله‌ای و کوتاه بودن زمان سنتز اشاره کرد. عیب مهم این روش آن است که نمی‌توان اندازه ذرات را به طور دقیق کنترل کرد و بنابراین همواره گستره‌ای از اندازه ذرات را در بر خواهد داشت. [32، -34].
2-13-3 روش ریزامولسیون