دانلود پایان نامه درمورد ماشین بردار پشتیبان و روش حداقل مربعات

ب) برای مسائل مختلف، عملکرد این روش بسته به مقادیر پارامترها متفاوت است به عبارت بهتر، تعیین دقیق پارامترهای روش توده ذرات برای دستیابی به یک جواب مناسب ضروری و در عین حال گاهی مشکل است.
Widget not in any sidebars

دادههای مورد استفاده
همانگونه که پیشتر ذکر شد، انتقال ذرات رسوب دارای عدم قطعیت و پیچیدگیهای فراوانی بوده به طوری که روشهای قدیمی قادر به پیشبینی قابل قبول نرخ انتقال رسوب نیستند. برای همین در این مطالعه روشهای هوش مصنوعی را بر روی دادهها پیاده کرده و نتایج با روشهای قدیمی مقایسه میشود. در این پژوهش دو روش حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم بهینهسازی اجتماع ذرات بر روی دادههای رسوبات بستر آبراهه پیادهسازی شدند.
دادههایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد حاوی؛ 1425 مجموعه از نقطه دادههای انتقال رسوب در فلومهای آزمایشگاهی، که مربوط به 30 منبع مختلف بوده، و 3049 مجموعه از نقطه دادههای میدانی، که مربوط به 29 رودخانه و کانال مختلف بوده، میباشد. این دادهها، مجموعهای از اندازهگیریهای میدانی و آزمایشگاهی را در بر میگیرد که محدوده وسیعی از رسوبات رسی و سیلتی، ماسهای و شنی را در خود جای میدهد. از این دادهها میتوان استفادههای بالقوهای من جمله موارد زیر را داشت:
ارزیابی دقت و قابلیت کاربرد معادلات انتقال رسوب موجود
مقایسه پیشبینیها با استفاده از معادلات انتقال رسوب مختلف
واسنجی معادلات انتقال رسوب برای شرایط به خصوصی از جریان و رسوب
تحلیل پارامترهای انتقال رسوب
توسعه معادلات جدیدی از انتقال رسوب
کاربردهای دیگری مانند مقاومت در برابر جریان و غیره
در هر اندازهگیری کلیه اطلاعات مربوط به جریان و رسوب ثبت شده است. این رکوردها دارای اطلاعاتی از قبیل؛ خصوصیات جریان، خصوصیات مصالح بستر، خصوصیات رسوب انتقال یافته، و توزیع دانهبندی مصالح بستر و رسوبات انتقال یافته است. خصوصیات جریان عواملی از قبیل؛ دبی جریان، پهنای کانال، عمق جریان، شیب انرژی یا شیب سطح آب و دمای آب را شامل میشود. خصوصیات مصالح کف شامل مقادیر اندازهگیری شده قطر میانگین (d50)، d65، ضریب اندازه دانهبندی، وزن مخصوص ذرات رسوبی، و نوعِ شکل بستر میباشد. خصوصیات رسوبات منتقل شده، مقادیر اندازهگیری شده غلظت رسوب (Ct)، قطر متوسط و ضریب اندازه دانهبندی رسوبات در حال حرکت را در بر میگیرد. دادههای توزیع دانهبندی نیز هم دانهبندی رسوبات کف و هم دانهبندی رسوبات انتقالی را شامل میشود. همه خصوصیات مذکور برای کلیه دادهها در دسترس نیست به طور مثال برای یک مجموعه از دادهها دانهبندی مصالح بستر گزارش شده و برای مابقی خیر. برای همین با توجه به عنوان و موضوع تحقیق آن دسته از دادههایی که خصوصیات موردنظر را برای انجام تحقیق دربردارد، تفکیک نموده و مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین، از بین کلیه مجموعه دادهها تنها 642 نقطه داده از آنها قابل استفاده بود که جزئیات مربوطه در جدول (4-3) قابل مشاهده است.
خصوصیات موردنظر دادههای مورد استفاده شامل دبی آب (Qw)، عرض آبراهه (W)، عمق آبراهه (D)، شیب سطح آب (Sf)، دما (T)، قطر متوسط ذرات (d50)، چگالی نسبی (SG) و غلظت وزنی کل مواد رسوبی بستر (Ct) میباشد. دما در واقع میتواند همارز با لزجت سینماتیکی باشد. برای همین با استفاده از معادله (4-60) لزجت سینماتیکی را حساب کرده و جایگزین پارامتر دما میشود.
(‏460)
در این رابطه دمای آب برحسب درجه سانتیگراد و لزجت سینماتیکی برحسب متر مربع بر ثانیه میباشد.
جدول ‏43: منابع مربوط به دادههای مورد استفاده و نحوه تقسیم آنها به سه بخش
تعداد دادههای راست‌سنجی
تعداد دادههای آزمون
تعداد دادههای آموزشی
تعداد کل دادهها
دادههای آزمایشگاهی
6
6
18
30
Barton and Lin (1955)
4