دانلود پایان نامه درمورد ماتریس و ساختار

دانلود پایان نامه

(‏233)
که ادمیتانس مشخصه خط است. این تناظر به خوبی در شکل ‏212 نشان داده‌شده است [15].
(الف)

 • (ب)
  شکل ‏212- المان‌های گسترده و فشرده متناظر تحت تبدیل ریچاردز.
  المان توزیع‌شده مهم دیگر که هیچ معادل المان فشرده‌ای ندارد، یک شبکه دو پورتی شامل یک خط طولی متناسب هست. یک خط انتقال با امپدانس مشخصه دارای ماتریس ABCD رابطه (‏234) است [15].
  (‏234)
  رابطه (‏234) با استفاده از متغیر ریچاردز به رابطه (‏235) تبدیل می‌شود.
  (‏235)
  این المان خط به عنوان یک المان واحد، با نماد در شکل ‏213 نشان داده‌شده است.

  شکل ‏213- المان واحد (UE).
  توجه شود که المان واحد یک صفر انتقالی مرتبه در دارد. المان‌های واحد معمولاً برای جدا کردن المان‌های مداری در فیلترهای توزیع‌شده بکار گرفته می‌شوند.
  فیلترها با خطوط کوپل‌شده
  اکثر فیلترهای میان گذری که طراحی می‌شوند با استفاده از خطوط کوپل‌شده هستند. این نوع فیلترها اغلب با کنار هم قرار دادن چند خط کوپل‌شده یا رزوناتور ساخته می‌شوند. به عبارت دیگر،همان طور که در ادامه دیده می‌شود در اغلب حالات ، رزوناتورهای به طور مستقیم و یا به صورت غیرمستقیم در طراحی فیلترهای میان‌گذر یا میان نگذر بکار گرفته می‌شوند. توجه به این نکته ضروری است که پهنای باند این فیلترها با خط کوپل‌شده غالباً کمتر از 20% است که عمدتاً این میزان کوپلینگی که میتواند با این خطوط کوپل‌شده به دست آید، محدود شود[16] . در ادامه نشان داده خواهد شد که خطوط انتقال CRLH چگونه بر این مشکل چیره خواهند شد اما ابتدا مشخصات فیلترها با خطوط کوپل‌شده معمولی به طور مختصر بررسی خواهد شد.
  خواص خطوط انتقال کوپل‌شده چهار پورتی در مطالب قبلی بحث شد. با وجود این، از آنجایی که برای طراحی فیلتر فقط دو پورت نیاز می‌شود، دو پورت دیگر یا مدار باز می‌شود یا اتصال کوتاه. به منظور سنتز چنین ساختارهایی، ماتریس امپدانس چهار پورتی استفاده می‌شود که با استفاده از جمع آثار تحریک‌های مود زوج و مود فرد خطوط کوپل‌شده به دست میآید. شکل ‏214 این نوع خط را نشان می‌دهد.
  شکل ‏214- تکه خط کوپل‌شده موازی (الف) با تعریف پورتها (ب)با منابع جریانی مودهای زوج و فرد.
  یک شبکه دو پورتی می‌تواند از یک تکه خط کوچک کوپل‌شده با دو پورت ختم شده به صورت اتصال باز یا اتصال کوتاه از چهار پورت ایجاد شود. جدول ‏21،10 ترکیب ممکن برای این نوع خطوط را نشان میدهد[16] . همان طور که در جدول نشان داده می‌شود،مدارهای مختلف دارای پاسخ‌های فرکانسی متفاوت از قبیل : پایین گذر، بالا گذر،all stop و all pass هستند. برای فیلترهای میان‌گذر، غالباً حالت نشان داده‌شده در شکل ‏215 استفاده می‌شود. روابط(36.2)-(37.2) و روابط موجود در جدول2.2 می‌توانند برای توصیف شبکه خط کوپل‌شده چهار پورتی شکل ‏214 استفاده می‌شوند.
  عمدتاً، تکه خط کوپل‌شده شکل ‏214 با کنار هم قرار دادن آن کنار هم برای طراحی فیلترهای میان‌گذر باند باریک استفاده می‌شوند[17] . با استفاده از روشهای نظری و عددی نشان داده‌شده است که یک تکه خط کوپل‌شده به صورت تقریبی با استفاده از دو تکه خط انتقال در دو طرف یک معکوس کننده مدل شود که این موضوع در شکل ‏216 نشان داده می‌شود.
  خط انتقال دارای امپدانس مشخصه و طول الکتریکی معادل با فرکانس مرکزی باند عبور است. این نکته باید بیان شود که معکوس کننده ادمیتانس (به ازای ) می‌تواند به عنوان خط انتقال با در نظر گرفته شود. ماتریس ABCD برای مدار شکل ‏215 با استفاده از جدول A.1 مرجع [16] به صورت زیر به دست می‌آید.
  (‏236الف)
  (2-36ب)
  (2-36ج)
  (2-36د)

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.