دانلود پایان نامه درمورد عوامل فیزیکی و انحراف معیار


Widget not in any sidebars

شکل 5-10. توابع مودی ذاتی سیگنال حاوی مولفههای فرکانسی وقفهای با درنظر گرفتن فرکانس وقفهای [5]
در شکل 5-11 یک سیگنال دو مولفه فرکانسی نشان داده شده است که حاصل تجزیه تجربی مودی آن دو تابع سینوسی سازنده سیگنال اصلی هستند. همان طور که مشاهده میشود به عنوان اولین تابع مودی ذاتی، حاوی فرکانس بالاتر نسبت به تابع مودی ذاتی دوم، ، میباشد.
شکل 5-11. تجزبه تجربی مودی یک سیگنال دو مولفه ای ]5[
الف ) یک سیگنال دو مولفه ای ب ) مولفه اول فرکانسی ج) مولفه دوم فرکانسی
شکل 5-12. تجزبه تجربی مودی یک نوسان آزاد میرا ]5[
الف ) یک نوسان ساز آزاد میرا ب ) تنها تابع مودی ذاتی
شکل 5-12–الف نوسان آزاد ومیراشونده یک سیستم یک درجه آزادی را نشان میدهد که حاصل تجزیه آن فقط یک تابع مودی ذاتی است(شکل5-12- ب) وآن خود تابع نوسان آزاد سیستم است.
شکل 5-13 مقطعی از یک موج مرتبه دوم استوکس وتنها تابع مودی مربوط به آن را نشان میدهد. این موج پاسخ یک سیستم غیرخطی است وهمان طور که مشخص است متناوب است، اما با یک موج سینوسی خالص متفاوت است وهمان طور که انتظار میرود تنها تابع مودی ذاتی مربوط به این سیگنال خود آن است.
شکل 5-13. مقطعی از یک موج مرتبه دوم استوکس و تابع مودی ذاتی متناظر با آن ]5[
الف – یک موج مرتبه دوم استوکس ب– تنها تابع مودی ذاتی متناظر با یک موج مرتبه دوم استوکس
Length of day data
Length of day data
Deviation from 24 Hr: mil second
Deviation from 24 Hr: mil second
Time : year
Time : year
شکل 5-14: طول شبانه روز به صورت انحراف مقادیر از 24 ساعت از سال 1962 تا سال 2002 ]29[
شکل 5-14 دادههای مربوط به طول یک شبانه روز (Length-of-day) را به صورت انحراف معیار مقادیر از 24 ساعت، از سال 1962 تا سال 2002 نشان میدهد.
همان طور که در شکل 5-15 مشخص است دوازده عامل فیزیکی (دوازده تابع مودی ذاتی) در طول یک شبانه روز در کره زمین اثر دارند که به عنوان مثال اولین تابع مودی مربوط به اغتشاشات ناشی از حرکت وضعی زمین است که در سال 1990 توسط GPS اندازهگیری شدهاند. تابع مودی ذاتی دوم مربوط به تاثیرات ماهانه از جزر ومد وتابع مودی ذاتی هشتم مربوط به تاثیرات سالانه ناشی از جزر ومد است. بنابراین عملکرد این روش در استخراج عوامل فیزیکی دخیل به طور مستقیم واز روی دادههای ثبت شده، قدرتمندی وشگفت انگیز بودن آن را نشان می‌دهد.
Time : year
Time : year
شکل 5-15. توابع مودی ذاتی مربوط به داده های مربوط به طول یک شبانه روز ]29[
Time (s)
Time (s)

Share this post

Post navigation

You might be interested in...