دانلود پایان نامه درمورد طول موج و قرارداد


Widget not in any sidebars
در ابتدا این تحقیق از نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 خالص به عنوان جاذب برای استخراج و پیش‌تغلیظ داروی پنتوپرازول استفاده شد. ابتدا اثر ‌pH برای تعیین شرایط بهینه با استفاده از این نانو ذرات بررسی شد. در این آزمایش ابتدا برای ساختن mL100 محلول مادرµgmL-1 100، مقدار g010/0 از داروی پنتوپرازول با ترازوی آنالیتیکال به دقت وزن شد و با آب مقطر 2 بار تقطیر به حجم رسید. سپس با استفاده از این محلول مادر، 11 محلول به حجم mL50 و غلظت µgmL-1 1 ساخته شده، به درون ارلن‌های mL50 منتقل شدند و pH آنها با استفاده از محلول‌های اسید کلریدریک رقیق و سود رقیق در گستره 12-2 تنظیم شد. سپس به هر کدام از ارلن‌ها، مقدار g1/0 جاذب اضافه شد. سپس به مدت 10 دقیقه در حمام اولترا‌سونیک، قرارداده شد. سپس ذرات جامد ته نشین شده را با آهن ربا جدا کرده، محلول رویی دکانته شد. mL5 متانول (حلال) به ذرات جامد اضافه شد و مجدداً به مدت 10 دقیقه در حمام اولترا‌سونیک، قرارداده شد؛ ذرات جامد ته نشین شده را با آهن ربا جدا کرده و محلول داخل ارلن‌ها را دکانته کرده، سپس طیف همه‌ی محلول‌ها پس از تصحیح خط پایه در محدوده ی nm400-200 با دستگاه UV-Vis ثبت شد. سپس مقدار سیگنال جذبی هر محلول در طول موج nm290 خوانده شد.
نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد، استفاده از نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 خالص به عنوان جاذب برای استخراج و پیش تغلیظ این دارو مناسب نمی‌باشد، و با توجه به ساختار داروی پنتاپرازول ، باید سطح این نانوذرات بهبود داده شود. برای انجام کار، از سورفاکتانت کاتیونی ستیل تری متیل امونیوم بروماید به عنوان ماده بهبود دهنده سطح این نانو ذرات استفاده شده است. ادامه کار نیز از نانو ذرات بهبود داده شده با CTAB استفاده شد.
3-4-1 اثر pH
با استفاده از این محلول مادر، 11 محلول به حجم mL50 و غلظت µgmL-1 1 ساخته شده، به درون ارلن‌های mL50 منتقل شدند و pH آنها با استفاده از محلول‌های اسید سولفوریک رقیق و سود رقیق در گستره 12-2 تنظیم شد. سپس به هر کدام از ارلن‌ها، مقدار g1/0 جاذب و mL 5 از محلول (W/V) %2/0 CTAB اضافه شد. سپس به مدت 10 دقیقه در حمام اولترا‌سونیک، قرار داده شد. سپس ذرات جامد ته نشین شده را با آهن ربا جدا کرده، محلول رویی دکانته شد. mL5 متانول (حلال) به ذرات جامد اضافه شد و مجدداً به مدت 10 دقیقه در حمام اولترا‌سونیک، قرارداده شد؛ ذرات جامد ته نشین شده را با آهن ربا جدا کرده و محلول داخل ارلن‌ها را دکانته کرده، سپس طیف همه‌‌ی محلول‌ها پس از تصحیح خط پایه در محدوده ی nm400-200 با دستگاه UV-Vis ثبت شد. سپس مقدار سیگنال جذبی هر محلول در طول موج nm290 خوانده شد.
3-4-2 اثر مقدار سورفکتانت (CTAB)
با استفاده از محلول مادر، 7 محلول با حجم mL 50 و غلظت µgmL-1 1 ساخته شد و با استفاده از محلول‌ سود رقیق در pH بهینه تنظیم شدند. مقدار g1/0 از جاذب به همه محلول‌ها اضافه شد. به منظور بررسی اثر مقدار سورفکتانت CTAB به هر کدام از ارلن‌ها مقادیر mL7-1 از محلول (W/V) %2/0 CTAB اضافه شد، سپس به مدت 10 دقیقه درالتراسونیک قرار داده شد. بقیه مراحل همان‌طور که در مرحله‌ی قبل توضیح داده شد انجام شده و طیف همه‌ی محلول‌ها پس از تصحیح خط پایه در محدوده ی nm400-200 با دستگاه UV-Vis ثبت شد. سپس مقدار سیگنال جذبی هر محلول در طول موج nm290 خوانده شد.
3-4-3 اثر زمان استخراج
با استفاده از محلول مادر، 9 محلول به حجم mL50 و غلظتµgmL-1 1 ساخته شده، به درون ارلن‌های mL50 منتقل شدند و pH آنها با استفاده از محلول سود رقیق روی 10 تنظیم شد. سپس به هر کدام از ارلن‌ها مقدار g1/0 جاذب و mL5 از محلول (W/V) %2/0 CTAB اضافه شد. سپس برای ارزیابی زمان بهینه استخراج، هر محلول به مدت زمان‌های 15-5/0دقیقه در حمام اولترا‌سونیک، قرارداده شد. سپس ذرات جامد ته نشین شده را با آهن ربا جدا کرده، محلول رویی دکانته شد. بقیه‌ی مراحل همان‌طور که در مراحل قبل توضیح داده شد، انجام شده و طیف همه‌ی محلول‌ها پس از تصحیح خط پایه در محدوده‌ی nm400-200 با دستگاه UV-Vis ثبت شد. سپس مقدار سیگنال جذبی هر محلول در طول موج nm290 خوانده شد.
3-4-4 اثر مقدار جاذب
با استفاده از محلول مادر، 6 محلول به حجم mL50 و غلظت µgmL-1 1 ساخته شده، به درون ارلن های mL50 منتقل شدند و pH آنها با استفاده از محلول سود رقیق روی 10 تنظیم شد. برای بررسی مقدار بهینه جاذب، به هر کدام از ارلن‌ها مقادیر g15/0-05/0 جاذب و mL 5 از محلول (W/V) %2/0 CTAB اضافه شد. سپس به مدت 7 دقیقه در حمام اولترا‌سونیک، قرارداده شد. سپس ذرات جامد ته نشین شده را با آهن ربا جدا کرده، محلول رویی دکانته شد. mL5 متانول (حلال) به ذرات جامد اضافه شد و مجدداً به مدت 10دقیقه در حمام اولترا‌سونیک، قرارداده شد. ذرات جامد ته نشین شده را با آهن ربا جدا کرده، محلول داخل ارلن‌ها را دکانته کرده، سپس طیف همه‌ی محلول‌ها پس از تصحیح خط پایه در محدوده‌ی nm400-200 با دستگاه UV-Vis ثبت شد. سپس مقدار سیگنال جذبی هر محلول در طول موج nm290 خوانده شد.
3-4-5 اثر نوع حلال
با استفاده از محلول مادر، 3 محلول به حجم mL50 و غلظتµgmL-1 1 ساخته شده، به درون ارلن‌های mL50 منتقل شدند و pH آنها با استفاده از محلول‌های سود رقیق روی 10 تنظیم شد. سپس به هر کدام از ارلن‌ها مقدار gr07/0 جاذب و mL5از محلول (W/V) %2/0 CTAB اضافه شد سپس به مدت 7 دقیقه در حمام اولترا‌سونیک، قرارداده شد. سپس ذرات جامد ته نشین شده را با آهن ربا جدا کرده، محلول رویی دکانته شد. به طور جداگانهmL5 متانول، mL5 استونیتریل و mL5 اتانول به ذرات جامد اضافه شد و مجدداً به مدت 10 دقیقه در حمام اولترا‌سونیک، قرارداده شد. ذرات جامد ته نشین شده را با آهن ربا جدا کرده، محلول داخل ارلن‌ها را دکانته کرده، سپس طیف همه‌ی محلول‌ها پس از تصحیح خط پایه در محدوده ی nm400-200 با دستگاه UV-Vis ثبت شد. سپس مقدار سیگنال جذبی هر محلول در طول موج nm290 خوانده شد.
3-4-6 اثر مقدار حلال
با استفاده از محلول مادر، 8 محلول به حجم mL50 و غلظتµgmL-1 1 ساخته شده، به درون ارلن‌های mL50 منتقل شدند و pH آنها با استفاده از محلول سود رقیق روی 10تنظیم شد. سپس به هر کدام از ارلن‌ها مقدار g07/0 جاذب و mL5از محلول (W/V) %2/0 CTAB اضافه شد. سپس به مدت 7 دقیقه در حمام اولترا‌سونیک، قرارداده شد. ذرات جامد ته نشین شده را با آهن ربا جدا کرده، محلول رویی دکانته شد. برای برسی حجم بهینه حلال واجذبی، به ذرات جامد متانول (حلال) در حجم‌هایmL 8-1 اضافه شد و مجدداً به مدت 10 دقیقه در حمام اولترا‌سونیک، قرارداده شد شد. ذرات جامد ته نشین شده را با آهن ربا جدا کرده، محلول داخل ارلن‌ها را دکانته کرده، سپس طیف همه‌ی محلول‌ها پس از تصحیح خط پایه در محدوده‌ی nm400-200 با دستگاه UV-Vis ثبت شد. سپس مقدار سیگنال جذبی هر محلول در طول موج nm290 خوانده شد.
3-4-7 اثر زمان واجذب
با استفاده از محلول مادر، 9 محلول به حجم mL50 و غلظتµgmL-1 1 ساخته شده، به درون ارلن‌های mL50 منتقل شدند و pH آنها با استفاده از محلول های سود رقیق روی 10 تنظیم شد. سپس به هر کدام از ارلن‌ها، مقدار g07/0 جاذب وmL5 از محلول (W/V) %2/0 CTAB اضافه شد. سپس به مدت 7 دقیقه در حمام اولترا‌سونیک ، قرارداده شد. ذرات جامد ته نشین شده را با آهن ربا جدا کرده، محلول رویی دکانته شد. mL1 متانول (حلال) به ذرات جامد اضافه شد. برای ارزیابی زمان بهینه واجذبی، هر محلول به مدت زمان‌های 15-5/0 دقیقه در حمام اولترا‌سونیک، قرارداده شد ، ذرات جامد ته نشین شده را با آهن ربا جدا کرده، محلول داخل ارلن‌ها را دکانته کرده، سپس طیف همه‌ی محلول‌ها پس از تصحیح خط پایه در محدوده‌ی nm400-200 با دستگاه UV-Vis ثبت شد. سپس مقدار سیگنال جذبی هر محلول در طول موج nm290خوانده شد.
3-4-8 اثر حجم محلول
با استفاده از محلول مادر، برای بررسی حجم محلول، محلول‌های به حجم های mL400-50 و غلظت µgmL-1 1 ساخته شده ، به درون ارلن‌های منتقل شدند و pH آنها با استفاده از محلول سود رقیق روی 10 تنظیم شد. به هر کدام از ارلن‌ها مقدار g07/0 جاذب و mL5از محلول (W/V) %2/0CTAB اضافه شد. سپس به مدت 7 دقیقه در حمام اولترا‌سونیک، قرارداده شد. ذرات جامد ته نشین شده را با آهن ربا جدا کرده، محلول رویی دکانته شد. mL1 متانول (حلال) به ذرات جامد اضافه شد، مجددا به مدت2 دقیقه در حمام اولترا‌سونیک، قرارداده شد. ذرات جامد ته نشین شده را با آهن ربا جدا کرده و محلول داخل ارلن‌ها را دکانته کرده، سپس طیف همه‌ی محلول‌ها پس از تصحیح خط پایه در محدوده ی nm400-200 با دستگاه UV-Vis ثبت شد. سپس مقدار سیگنال جذبی هر محلول در طول موج nm290خوانده شد.
3-4-9 نمونه ی حقیقی
3-4-9-1 نمونه‌های آب
نمونه ی آب شهر از آب شیر آزمایشگاه (شهرک غرب-تهران)، آب چاه (شهرک غرب-تهران) گرفته شد. از هر نمونه آب، 3 نمونه‌ی mL100 با غلظت‌های µgmL-1 0، 5/0 و1 از محلول مادر µgmL-1 100 اضافه شد. سپس pH آن‌ها روی 10 تنظیم شد. مقدار mL5از محلول (W/V) %2/0 CTAB و g07/0 به همه‌ی محلول‌ها اضافه شد. سپس به مدت 7 دقیقه در حمام اولتراسونیک قرارداده شد، ذرات جامد ته نشین شده را با آهن ربا جدا کرده، محلول رویی دکانته شد. مقدار 1 میلی لیتر از متانول به ذرات جامد اضافه شد و 2دقیقه قرارداده شد. بقیه‌ی مراحل همان‌طور که در مراحل قبل توضیح داده شد انجام شده و طیف همه‌ی محلول ها پس از تصحیح خط پایه در محدوده‌ی nm400-200 با دستگاه UV-Vis ثبت شد. سپس مقدار سیگنال جذبی هر محلول در طول موج nm290 خوانده شد. برای ارزیابی تکرار پذیری، این آزمایش در هر غلظت سه بار تکرار شد.
3-4-9-2 نمونه‌ی پلاسما انسان