دانلود پایان نامه درمورد ضرایب رگرسیون و استاندارد


Widget not in any sidebars
3.549 0.001
عشق .694 .083 .399 8.333 0.001
همان طور که در جدول فوق ملاحضه می شود جهت تعیین این که آیا مقادیر ضرایب رگرسیون معنی دار بوده است یا خیر از ضریب استاندارد بتا استفاده می شود که نتایج حاصل از آن نشان داده که مقدار 0.399 = β به دست آمده که این مقدار با t=8.333 در سطح p<0.001 معنی دار است لذا می توان گفت که متغیر(عشق) به عنوان یک متغیر مستقل به خوبی پیش بینی کننده(رضایت مندی زناشویی) بوده است و مقدار به دست آمده معنی دار بوده است .
سوال دوم : آیا بین (بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ای وجود دارد ؟
جدول 10 -4 :ضریب همبستگی ساده پیرسون
همبستگی
رضایت مندی زناشویی بهزیستی روان شناختی
رضایت مندی زناشویی ضریب همبستگی پیرسون 1 .536**
سطح معنی دار
0.001
N 368 368
بهزیستی روان شناختی ضریب همبستگی پیرسون .536** 1
سطح معنی دار 0.001
N 368 368
جهت تجزیه و تحلیل نتایج این سوال از ضریب همبستگی ساده پیرسون استفاده شده همان طور که در جدول شماره 10-4 نشان داده شده است مقدار ضریب همبستگی r=0.536 و 0.001=α بوده است که این مقدار در سطح 0.001 p < با n=368 معنی دار است .لذا می توان گفت بین (بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ای معنی داری وجود دارد و سوال تحقیق تایید می شود .
جدول 11 -4 : ضریب تعیین مربوط به متغیر های (بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی)
ضریب R ضریب تعیین(R 2) ضریب تعیین تعدیل شده خطای معیار
.536a .288 .286 .39867
در جدول فوق ضریب تعیین R 2=0.288 است یعنی متغیر مستقل (بهزیستی روان شناختی) به میزان 28.8% توانسته متغیر وابسته (رضایت مندی زناشویی) را توضیح دهد ومیزان پراکندگی داده ها حول این رگرسیون .39867 می باشد .با توجه با این که رگرسیون فقط یک متغیر دارد ضریب R همان ضریب r همبستگی است .
جدول 12 -4 : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیر های (بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی)
منابع متغیر جمع مربع ها درجه آزادی میانگین مربع F سطح معنی دار
رگرسیون 23.503 1 23.503 147.875 0.001a
باقی مانده 58.170 366 .159
کل 81.673 367
در جدول شماره 12 -4 نشان داده شده نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داده که این مقدار رابطه به دست آمده با F=147.875 در سطح p<0.001 معنی دار است لذا رابطه به دست آمده بهترین ترکیب خطی بین متغیر مستقل (بهزیستی روان شناختی) و متغیر وابسته (رضایت مندی زناشویی) می باشد .
جدول 13- 4 : ضرایب β و مقادیر t و سطح معنی دار برای متغیر مستقل (رضایت مندی زناشویی)