دانلود پایان نامه درمورد زیست محیطی و بهینه سازی


Widget not in any sidebars

۴- استخراج و تغلیظ آلاینده های محیط زیست [81،82،80،79].
2-23 عوامل مؤثر بر استخراج فاز جامد
1pH – محلول: برای جذب کامل مزاحمت ها‌ی استخراج انتخابی آنالیت‌ها باید بهینه سازی شود.
2- نوع حلال: بسته به نوع آنالیت برای جداسازی حلال های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
3- حجم جذب و واجذبی نمونه: هر چه مقدار جذب و واجذبی آنالیت با جاذب مساوی باشد، به عبارتی مقدار آنالیت جذبی با مقدار واجذبی آن با جاذب برابر باشد، مقدار بازده ی استخراج بیشتر می‌شود. واجذب آنالیت از فاز جاذب با حرارت یا حلال امکان پذیر است [83].
2-24 خواص مطلوب ذرات جاذب در استخراج فاز جامد [84].
تخلخل سطح زیاد
2- جذب سطحی برگشت پذیر
3- میزان خلوص
4- پایداری شیمیایی و حرارتی مناسب
5- بازیابی با درصد بالا
2-25 انواع قالب بندی های جاذب برای استخراج فاز جامد
جاذب استفاده شده برای استخراج فاز جامد در چهار فرم دیسک، کارتریج، سرنگ مخزنی و ستون است که در شکل 2-6 نشان داده شده است.
شکل 2-6 انواع قالب بندی های رایج جاذب برای استخراج فاز جامد [85] .
استفاده از فرم های مختلف جاذب سبب جداسازی موثرتر نمونه بر اساس نوع و حجم نمونه می‌شود. فرم سرنگ مخزنی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد که معمولاً شامل حدود g40 ماده جاذب و g20 پلی پروپیلن بر روی آن است. کارتریج از بدنه‌ی پلی اتیلنی تشکیل شده است. دیسک‌هایی در انواع مختلفی موجود است، دیسک‌هایی به فرم غشاء و یا دیسک – کارتریج وجود دارند که در فرم دیسک – کارتریج ، دیسک درون یک سرنگ مخزنی جای گذاری می شود. مزیت مهم دیسک، انتقال سریع جرم است؛ علت آن سطح بزرگ ذرات است که باعث سرعت جریان بالا برای حجم زیادی از نمونه می شود. این مزیت برای نمونه های زیست محیطی هنگامی که یک لیتر آب را بخواهند در کمتر از 15 دقیقه پردازش کنند، مفید است. انتقال جرم سریعتر باعث کاهش حجم حلال مصرفی می شود، زیرا دیسک از ذرات کوچکی تشکیل شده که این عامل باعث افزایش کانال های عبوری و در نتیجه کاهش حجم حلال مصرفی می شود [85].
فصل سوم
بخش تجربی
مقدمه
هدف از انجام این تحقیق، پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری داروی پنتوپرازول سسکوهیدرات سدیم در نمونه‌های آبی و بیولوژیکی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن، به‌عنوان جاذب استخراج‌کننده، است.
به این منظور از نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 به عنوان جاذب استفاده می‌شود؛ زیرا نسبت سطح به حجم این ذرات بالا است و همچنین با اعمال یک میدان مغناطیسی خارجی، به راحتی این ذرات جمع‌آوری می‌شوند.
در ابتدا این تحقیق از نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 خالص به عنوان جاذب برای استخراج و پیش تغلیظ داروی پنتاپرازول استفاده شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد، استفاده از نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 خالص به عنوان جاذب برای استخراج و پیش تغلیظ این دارو مناسب نمی‌باشد، و با توجه به ساختار داروی پنتاپرازول، سطح این نانوذرات باید بهبود داده شود. برای انجام کار، از سورفاکتانت کاتیونی ستیل تری متیل آمونیوم بروماید به عنوان ماده بهبود دهنده سطح این نانو ذرات استفاده شده است.
همچنین برای استخراج بهینه‌ی داروی پنتوپرازول، پارامترهای مختلف مؤثر بر راندمان استخراج، شامل pH، حجم محلول نمونه، مقدار CTAB، مقدار و پارامترهای مؤثر بر راندمان جذب که شامل نوع حلال، حجم حلال و زمان واجذبی است، نیز بررسی شده است. پس از تعیین شرایط بهینه‌ی استخراج، به منظور بررسی کارایی روش پیشنهادی، ارقام شایستگی روش مورد ارزیابی قرار گرفت. معادله کالیبراسیون، محدوده خطی بودن، حد تشحیص و دقت روش به عنوان ارقام شایستگی روش محاسبه و تعیین شدند. در نهایت کاربرد روش پیشنهادی در استخراج داروی پنتاپرازول از نمونه‌های حقیقی، شامل نمونه‌های آب و پلاسمای انسانی بررسی شده است.