دانلود پایان نامه درمورد روابط مثبت با دیگران و بهزیستی روان شناختی


Widget not in any sidebars

زندگی هدفمند : داشتن هدف در زندگی و باور به این که زندگی حال و گذشته او معنا دار است.
رشد فردی : احساس رشد مداوم و دستیابی به تجربه های نو به عنوان یک موجود دارای استعدادهای بالقوه است.
ریف برای اندازه گیری این سازه ها، مقیاس های بهزیستی روان شناختی هم چون پرسش نامه 20 سوالی، 14 سوالی، 9 سوالی و 3 سوال را طراحی کرد.
پس از بررسی های اولیه نسخه اولیه مقیاس های بهزیستی روان شناختی که دارای 84 سوال است، تهیه شد(1989). این پرسش نامه 6 مولفه اصلی الگوی بهزیستی روان شناختی را مورد ارزیابی قرار می دهد و دارای6 زیر مقیاس(هر زیر مقیاس شامل 14 عبارت است) . این پرسش نامه برای بزرگسالان تهیه شده است و 2 نسخه 54 عبارتی و 18 عبارتی نیز دارد.
به منظور هنجاریابی مقیاس های بهزیستی روان شناختی این آزمون را بر روی نمونه ی 321 نفری اجرا کرد . وی ضریب همسانی زیر مقیاس های این پرسش نامه را بدین شرح گزارش کرده است:
خودمختاری 76/0، تسلط بر محیط 90/0، رشد فردی 87/0، ارتباط مثبت با دیگران 71/0، زندگی هدفمند 90/0 و پذیرش خود 93/0 . پایایی حاصل از روش بازآزمایی زیر مقیاس ها نیز در یک نمونه 117 نفری و در فاصله 6 هفته بین 81/0 تا 85/0 بوده است. (چنکسون ، 2004 . )
بیانی و همکاران(1387 ) به منظور هنجاریابی مقیاس های بهزیستی روان شناختی در ایران آن را بر روی نمونه ای متشکل از 145 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر اجرا کرده اند. ضریب پایایی به روش باز آزمایی مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف 82/0 و خرده مقیاس های پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خود مختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد شخصی به ترتیب 71/0، 77/0، 78/0، 70/0، 77/0 و 78/0 به دست آمد که از نظر آماری معنی دار بود.
این پرسش نامه به دلیل داشتن تعداد سوال زیاد و عدم همکاری آزمودنی و هم چنین مسائل فرهنگی پس از تحلیل عامل 34 سوال آن حذف گردید.
آلفای کرونباخ پرسش نامه ریف در این پژوهش 9/0 بود که پس از حذف تعدادی از سوالات، در پرسش نامه 50 سوالی به دست آمده، 918/0 شد.
3-4-3- پرسش نامه عشق :
پرسش نامه محقق ساخته عشق که جهت سنجش و ارزیابی میزان عشق در رابطه زناشویی به کار می رود ابتدا شامل 48 سوال بوده و سوالات مربوط به مولفه شناخت(1-12)، احترام(13-24)، دلسوزی(25-36) و احساس مسؤولیت(37-48) زوجین نسبت به یکدیگر است. پاسخ دهندگان جواب خود را در یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای( خیلی زیاد، زیاد، در حد متوسط، کم و خیلی کم ) بیان می کنند. ابتدا این پرسش نامه 48 سوالی روی 30 زوج اجرا گردید و پس از اجرای پایلوت و گرفتن آلفای کرونباخ دارای پایایی 682/0 بود . پس از حذف سوالاتی از آن، پرسش نامه دارای 35 سوال شد؛ سوالات 1 تا 9 مربوط به مولفه شناخت، سوالات 10 تا 16 مربوط به مولفه احترام، سوالات 17 تا 27 مربوط به مولفه دلسوزی، سوالات 28 تا 35 مربوط به مولفه احساس مسؤولیت که در آخر آلفای کرونباخ 692/0 به دست آمد.
3-5- روش اجرای پژوهش:
الف) روش اجرای پژوهش شامل دو مرحله مقدماتی و اصلی میباشد.
1- مرحله مقدماتی: ابتدا پرسش نامههای تهیه شده روی نمونهای به حجم 30 زن متاهل اجرا شد تا اطمینان حاصل شود که ابزارهای پژوهش و روش اجرای کار درست میباشد.
2- مرحله اصلی: پس از انجام مطالعات مقدماتی و رفع نواقص، پرسش نامهها به صورت کامل روی نمونه تحقیق اجرا شدند واطلاعات لازم برای تجزیه و تحلیل جمعآوری شد.
ب) پس از دریافت معرفینامه از دانشگاه جهت اخذ مجوز پژوهش، به مراکز مشاوره، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، اولیا دانش آموزان مدارس نواحی مختلف، و نمونه های در دسترس شهر بندرعباس مراجعه گردید. برای جلب همکاری زوجین در تکمیل پرسش نامهها، با مسؤولان مراکز مختلف راجع به کار پژوهشی و نحوه همکاری و فراهم نمودن شرایط مناسب، هماهنگی لازم به عمل آمد. سپس توضیحات ضروری در مورد نحوه پاسخگویی به سؤالات 3 پرسش نامه در اختیار آزمودنیها قرار گرفت؛ و بعداز تکمیل، جمعآوری گردید. هم چنین توضیح داده شد که این پرسش نامهها جهت انجام یک تحقیق علمی تهیه و تنظیم شده است، لذا تقاضا شد با امنیت خاطر و با کمال دقت و صداقت به سؤالات این پرسش نامهها پاسخ داده شود. به منظور جلب اعتماد پاسخ دهندگان، این نکته ذکر شد که پاسخهای ارایه شده کاملاً محرمانه تلقی می گردد. تکمیل پرسش نامهها حدود 4 ماه به طول انجامید. در مرحله آخر نمرهگذاری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و در آخر استخراج نتایج نهایی صورت گرفت. پس از جمع‌آوری و بررسی پاسخ نامهها، مشخص شد از تعداد 390 مورد 368 مورد از پرسش نامه‌های توزیع شده بهطور کامل پاسخ داده شده است. بنابراین تحلیل دادهها بر روی 368 مورد انجام گرفت.
3-6- روش آماری برای تحلیل داده ها:
در این پژوهش پس از گردآوری داده ها به وسیله تکنیک پرسش نامه به استخراج داده های نهایی مبادرت و با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS (نسخه 17) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. در مرحله بعد در جهت توصیف داده ها، آماره های میانگین، انحراف استاندارد و . . . بهره گرفته شد. از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیونی دو و چند متغیره نیز جهت آزمون فرضیات و سنجش روابط بین متغیر ها استفاده گردید.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- جداول فراوانی :
جدول1-4 : توزیع فراوانی ، درصد‌، درصد تجمعی مربوط به جنسیت آزمودنی های شرکت کننده در پژوهش
جنسیت فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی
زن 184 50.0 50.0 50.0
مرد 184 50.0 50.0 10.0
مجموع 368 10.0 10.0