دانلود پایان نامه درمورد رضایت از زندگی زناشویی و بهزیستی روان شناختی

فصل پنجم :
بحث و نتیجه گیری
Widget not in any sidebars

5-1- بحث :
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی انجام شد. این پژوهش دارای 4 سوال اصلی بود که عبارت هستند از : آیا بین عشق و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟ آیا بین بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟ آیا بین مولفه های عشق و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد؟ آیا بین مولفه های بهزیستی روان شناختی و رضایت مندی از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد؟
پس از مشخص شدن روش تحقیق و وارد کردن داده های به دست آمده از پرسش نامه ها در نرم افزار SPSS نتایج زیر به دست آمد :
در بخش آمار توصیفی ابتدا جنسیت (جدول 1-4)، سن (جدول 2-4)، مدت زمان ازدواج (جدول 3-4)، تحصیلات(جدول 4-4) سپس جدول مربوط به میانگین، واریانس، انحراف معیار استاندارد مولفه های آزمودنی های شرکت کننده در پژوهش حاضر(جدول 5-4) توصیف شد. در قسمت اول جدول 5-4، مولفه های اصلی شامل رضایت مندی زناشویی، بهزیستی روان شناختی و عشق بیان گردیده است و بیشترین میانگین مربوط به بهزیستی روان شناختی و کمترین مربوط به عشق است . بیشترین انحراف معیار استاندارد برای رضایت مندی زناشویی و کمترین مربوط به عشق می باشد. بیشترین واریانس برای رضایت مندی زناشویی و کمترین در عشق می باشد. در قسمت دوم جدول، مولفه های ابعاد عشق شامل شناخت، احترام، دلسوزی، مسؤولیت بیان گردیده است که بیشترین میانگین مربوط به شناخت و کمترین مربوط به احترام است . بیشترین انحراف معیار استاندارد برای مسؤولیت و کمترین مربوط به شناخت می باشد. بیشترین واریانس برای مسؤولیت و کمترین مربوط به شناخت می باشد.
در بخش تحلیل داده ها در چارچوب سوالات تحقیق با استفاده از آمار استنباطی و مدل آماری ضریب همبستگی ساده پیرسن(جداول 6-4 تا 19-4) نتایج زیر به دست آمد : بین (عشق) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه معنی دار وجود دارد، بین (بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ای معنی دار وجود دارد، بین (مولفه های عشق) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ای معنی دار وجود دارد، بین (مولفه های بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ای معنادار وجود دارد.
5-2- نتیجه گیری :
با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها و هم چنین نتایج به دست آمده از پیشینه تحقیق در فصل2 به مقایسه بعضی از آن ها که در پیشینه تحقیق وجود داشت پرداخته شد. (البته با توجه به این که هیچ پژوهشی در خصوص رابطه بین بهزیستی روان شناختی و رضایت مندی زناشویی یافت نشد به پژوهش هایی نزدیک به این موضوع اشاره شد) :
سوال 1 : آیا بین عشق و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟
نتایج به دست آمده از این تحقیق با پژوهش حافظی و جامعی نژاد(1389)، قمرانی(1384) و داگلاس و داگلاس(1995) هم خوانی داشت، یعنی رابطه معنی داری میان عشق و رضایت زناشویی وجود دارد. البته همان طور که در پیشینه نظری هم گفته شد عشق نقش مهمی در رضایت زناشویی دارد و عشق و اعتماد بین همسران نخستین انگیزه در سازگاری و حل تعارض است. عشق به همسر زیربنای رضایت از زندگی را تشکیل می دهد و رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضعیت رابطه زناشویی یا رابطه عاشقانه کنونی فرد است(حافظی و جامعی نژاد، 1389).
سوال 2 : آیا بین بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟
نتایج به دست آمده از این تحقیق با پژوهش چلبیانلو(1383)، اولکر(2008)، رونی و همکاران(2003) هم خوانی داشت. طبق پیشینه نظری هم شادمانی ذهنی(یکی از بخش های بهزیستی روان شناختی) سه مولفه دارد: رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و عاطفه منفی. رضایت از زندگی شامل عشق، ازدواج و تفریحات می باشد، عاطفه مثبت شامل احساسات و هیجانات مثبت مانند لذت، شعف، خرسندی و غرور می باشد و عاطفه منفی شامل احساسات و هیجانات منفی مانند گناه، شرم، غمگینی، اضطراب، نگرانی، خشم و تنش می باشد. ابعاد شادمانی ذهنی دو بعد رضایت از زندگی به صورت مثبت و عاطفه منفی به صورت منفی با رضایت زناشویی پیش بینی می شود(جانسون و کنیگر ، 2006).
سوال 3 : آیا بین مولفه های عشق و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد؟
نتایج به دست آمده از این تحقیق با پژوهش چارانیا(2007) اسدبیگی و سپاه منصور (1385)، حفاظی طرقبه و همکاران(1385)، نادری و همکاران(1388) و به خصوص پژوهش شلزینگر(1982) که اکثر مولفه های این پژوهش را پیش بینی می کند هم خوانی داشت. با توجه به این که احترم متقابل، تعهد، دلسوزی و شناخت از اجزای اصلی عشق هستند، هم چنین از مهمات یک زندگی مشترک نیز به حساب می آیند.
سوال 4 : آیا بین مولفه های بهزیستی روان شناختی و رضایت مندی زناشویی رابطه ای معنی دار وجود دارد؟
در بررسی راب
طه بین مولفه های بهزیستی روان شناختی و رضایت زناشویی نتایج به دست آمده با پژوهش اسماعیلی فارسانی(1374) (پذیرش خود)، توینگ و همکاران(2003) (خودمختاری)، هنری و میلر(2004)(صمیمیت عاطفی) و تحقیق خداپناهی(1374) (روابط مثبت) هم خوانی داشت. با توجه به این که نگرش مثبت به خود، خودمختار بودن و روابط مثبت باعث ایجاد نگرش مثبت به دیگران نیز می شود و در ایجاد رابطه و رضایت از آن تاثیر زیادی دارد، لذا نتایج پژوهش حاضر منطقی به نظر می رسد.
5-3- محدودیت های پژوهش :
در هنگام پخش پرسش نامه ها در بعضی از سوال ها به دلیل خصوصی بودن مسائل زناشویی و هم چنین زیاد بودن تعداد سوالات، بعضی از پاسخ دهندگان از پاسخ صحیح دریغ می کردند و یا جواب نمی دادند که محقق را با محدودیت هایی روبه رو می ساخت.
با توجه به این که جامعه آماری پژوهش حاضر زوج هایی بود که بالای 20 سال زندگی مشترک داشته اند . پیدا کردن 370 نفر که به سوالات پرسش نامه پاسخ دهند کار بسیار مشکلی بود که محقق را با محدودیت های جدی روبه رو کرده بود.
با توجه به این که موضوع پژوهش و رابطه بین سه متغیر تاکنون در هیچ پژوهشی نه در داخل و نه در خارج از کشور انجام نشده بود لذا جمع آوری پیشینه کار بسیار مشکلی بود که مقایسه یافته ها با پژوهش های دیگر را نیز با محدودیت های جدی مواجه کرده بود.
5-4- پیشنهادها :
5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی :
با توجه به یافته های به دست آمده از فصل 4 و هم چنین محدودیت های ذکر شده در بالا چند پیشنهاد به شرح زیر عنوان می شود:
1- فرهنگ سازی مسائل مربوط به روابط زناشویی جهت راحت تر پاسخ دادن آزمودنی ها