دانلود پایان نامه درمورد تولید محصولات جدید و انجام آنالیز


Widget not in any sidebars

67
21
اکسیداسیون الکتروکاتالیستی نیتریت و اندازه گیری آن توسط نانو ذرات
68
22
ساخت حمل کننده دارو سیلیکاتوخالی متخلخل مغناطیسی با استفاده از ترکیب نانو ذرات ۳CaCo / Fe3O4 و سورفاکتانت کاتیونی قالب های دوتایی
69
2-16 مقدمه ای بر استخراج فاز جامد
استخراج یک گونه ی شیمیایی از نمونه های طبیعی یا آزمایشگاهی به منظورآنالیز یا کاربرد دارویی، خوراکی و صنعتی آن ها مستلزم حذف سایر گونه های شیمیایی همراه در داخل نمونه است. به بیان دیگر همواره لازم است که گونه های شیمیایی مورد نیاز خالص سازی شده سپس برای اهداف نامبرده مورد استفاده قرار می گیرد. کلیه اعمال و فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی که در این راستا به کار می روند، به نام روش های جداسازی نامیده می شود. استخراج فاز جامد روشی نوین برای جداسازی و پیش تغلیظ آنالیت در نمونه ها برای ترکیبات آلی و معدنی استفاده می شود.
در آماده سازی، حد جداسازی، تخلیص وتغلیظ آنالیت با توجه به موارد زیر تعیین می شود:
– پیچیدگی و ترکیب مارتیکس
– غلظت آنالیت در نمونه مورد آزمایش
– گزینش پذیری و حساسیت مورد نظر در آنالیز های بعدی
– عملیات تجزیه ای از نظر کیفی و کمی بودن
استخراج با فاز جامد یکی از روش های خوب و معروف برای پیش تغلیظ نمونه است. استخراج با فاز جامد یک روش پیش تغلیظ بسیار خوب در آنالیز نمونه های محیط زیست می باشد و محدوده وسیعی از تجزیه شونده ها شامل ترکیبات قطبی، نسبتا قطبی و غیر قطبی در نمونه را می توان با استفاده از انواع فاز های جامد استخراج نمود. این روش نه تنها به منظور جداسازی و تمیزکردن آنالیت، بلکه جهت تغلیظ نمونه و جداسازی دسته ترکیبات موجود در نمونه نیز مفید است] 70-71[.
2-17 تاریخچه‌ی استخراج فاز جامد
استخراج فاز جامد از کروماتوگرافی معمولی مشتق گردیده است که در آن از یک محیط جاذب برای جدا‌سازی نمونه‌ها بر اساس اختلاف در برقراری تعادل با محیط جاذب استفاده شده است [72،73].
سابقه‌ی تاریخی استخراج فاز جامد حداقل به اوایل دهه‌ی 1970بر می‌گردد که در آن زمان ستون‌های انباشته شده با ذرات رزین XAD روهم و هاس به منظور تغلیظ غلظت‌های بسیار کمی از آلایند‌ه‌های آلی موجود در آب مورد استفاده قرار گرفتند.اما-γ آلومینا و SDS چندین سال قبل از 1970 به منظور تغلیظ مواد آلی حل شده پیش از انجام آنالیز مورد استفاده قرار گرفته بودند.
در سال 1930 سیلیکا، فلوریسیل و خاک های دیاتومه (کیزلوهه) به عنوان جاذب‌های جامد برای تغلیظ نمونه‌های ‌به‌کار گرفته شدند. رزین XAD که به صورت کارتریج نیز استفاده شده، شیمیدان‌های بالینی در سال 1972 از آنها برای استخراج داروها از سیالهای بیولوژیک استفاده کردند.
در سال 1980، شرکت‌های تولید‌کننده فازهای جامد، مواد پرکننده متنوع با ستون‌هایی به اشکال متفاوت را به بازار عرضه کردند. پس از این تاریخ جاذب‌های ترکیبی برای آنالیز داروها معرفی شدند. تحقیقات جدید در استخراج فاز جامد به سمت استفاده از دیسک‌ها، میکروفیبرها و خودکارسازی بسیاری از محصولات استخراج فاز جامد سوق پیدا کرده است. این روند همچنین برای تولید محصولات جدید استخراج فاز جامد ادامه دارد [ 74].
2-18 مقایسه‌ی استخراج فاز جامد با استخراج مایع-مایع
هدف از استخراج مایع-مایع انتقال مواد حل شده‌ی مورد نظر از فاز مایع دیگری است که غیر قابل امتزاج است و عمدتاً مواد حل شده از محلولی آبی با حجم بیشتر به درون حلالی آلی با حجم کمتر استخراج می‌شود. معمولاً استخراج مایع- مایع تجزیه‌ای در یک قیف جدا کننده انجام می‌شود، به طوری‌که پس از انجام استخراج، جدا‌سازی دو مایع امکان‌پذیر است و مایع استخراج‌کننده سنگین‌تر و یا سبک‌تر از آب است. فراینده انتقال در استخراج مایع-مایع تعادلی می‌باشد. یکی از مشکلات اصلی در استخراج مایع-مایع ایجاد محلول امولسیون است که خیلی آهسته از بین می‌رود یا اصلاً از بین نمی‌رود. اگر چه SPE را می‌توان در تعادلی ناپیوسته شبیه به آنچه که در استخراج مایع-مایع به کار می‌رود نیز انجام داد، اما روش متداول تر استفاده از یک لوله (ستون) کوچک یا کارتریجی است که از ذرات جامد انباشته است، نمونه‌ی مایع در طی عبور از ستون، با ذرات جامد کاملا در تماس قرامی‌گیرد که در اثر این عمل، تعادل سریعاً بر قرار شده، تغلیظ آنالیت روی فاز جامد امکان‌پذیر می‌گردد. بر خلاف استخراج نا پیوسته که در آن مواد حل شده دارای یک تعادل یکتایی بین دو فاز می‌باشد، هنگامی که استخراج فاز جامد با یک ستون کوچک انباشته انجام می‌شود، تعادل‌های چند‌گانه موثری وجود خواهند داشت. این پدیده بد‌این دلیل است که مواد حل شده با عبور از ستون به طور پیوسته با ذارات تازه‌ای مواجه می شوند. بنابراین انتظار می‌رود که در مقایسه با استخراج‌های ناپیوسته مایع-مایع، در ستون های SPE درصد استخراج بیشتر باشد. معمولاً برای اندازه‌گیری نهایی، انتقال آنالیت‌ها از ذرات جامد به فاز مایع ضرورت پیدا می‌کند؛ شیمی این مرحله، به نوع آنالیت‌ها و جامدات استخراج کننده مورد استفاده بستگی خواهد داشت. معمولاً ترکیبات آلی را می توان بوسیله حجم کمی (کمتر از یک میلی لیتر) از یک حلال آلی از یک ستون کوچک SPE شویش داد [75].