دانلود پایان نامه درمورد بهینه سازی و طول موج

ابتدا برای ساختن mL100 محلول مادر µgmL-1 100 ، مقدار g010/0 از داروی پنتوپرازول سسکوهیدرات سدیم با ترازوی آنالیتیکال به دقت وزن شد و با آب مقطر 2 بار تقطیر به حجم رسید. سپس با استفاده از محلول مادر یک محلول به حجم mL 100 با غلظت µgmL-1 1 ساخته و طیف این محلول در ناحیه طیفی nm 400-200 توسط اسپکتروفوتومتر UV-Vis گرفته شد. طیف حاصل از محلول µgmL-1 1 درشکل (3-1) نشان داده شده است
شکل (3-1) طیف UV-Vis محلول آبی µgmL-1 1 داروی پنتوپرازول سسکو هیدرات سدیم
Widget not in any sidebars

طبق طیف نشان داده شده در شکل(3-1) nm 290 برای داروی پنتا پرازول وجود دارد. در این تحقیق از طول موج nm 290 به عنوان طول موج ماکسیمیم جذبی داروی پنتوپرازول استفاده شده است.
3-3 مشخصه یابی نانو ذرات اکسید آهن
در این تحقیق از نانو ذرات اکسید آهن () بهبود یافته توسط ستیل تری متیل امونیوم برماید استفاده شده است. برای تهیه نانو اکسیدآهن بهبود یافته توسط ستیل تری متیل امونیوم بروماید ، مقدار g6/0 از جاذب توسط ترازوی آنالیتیکال وزن شده و mL5 محلول ستیل تری متیل امونیوم بروماید (W/V) %2/0 به آن اضافه شد. سپس به مدت 5 دقیقه روی همزن هم زده شد. سپس به منظور خشک شدن ذرات، به مدت 24 ساعت در دمای محیط نگه داشته شد. سپس از این ماده به عنوان نانو جاذب بهبود یافته استفاده شد .
3-3-1 تصاویر SEM نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4
در این تحقیق از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل 3200 EM ساخت شرکت KYKY برای بزرگنمایی و تعیین اندازه ذرات نانو استفاده شده است. تصاویر SEM با بزگنمایی 20000 برابر و 40000 برابر مربوط به نانو ذرات مغناطیسی قبل و بعد از بهبود سازی سطح با CTAB در شکل‌های (3-2) تا (3-5) نشان داده شده است. همچنین تصاویر SEM برای تعیین اندازه ذرات نانو قبل و بعد از بهبود سازی سطح در شکل‌های (3-6) و (3-7) نشان داده شده است.
شکل (3-2) تصویر SEM مربوط به نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 خالص با بزرگنمایی 20000 برابر
شکل (3-3) تصویر SEM مربوط به نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 بهبود یافته با CTAB با بزرگنمایی 20000 برابر
شکل (3-4) تصویر SEM مربوط به نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن خالص با بزرگنمایی 40000 برابر
شکل (3-5) تصویر SEM مربوط به نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود یافته با CTAB با بزرگنمایی 40000 برابر
شکل (3-6) تصویر SEM مربوط به نانوذرات اکسید آهن خالص با اندازه ذرات مارک دار شده
شکل (3-7) تصویر SEM مربوط به نانوذرات اکسید آهن بهبود یافته با CTAB با اندازه ذرات مارک دار شده
با توجه به اینکه تغییر قابل ملاحظه در اندازه ذرات حاصل نشده است، می توان نتیجه گرفت که بهینه سازی با CTAB به صورت فیزیکی (جذب سطحی) بوده است .
3-3-2- پراش پرتو X (XRD)
پراش پرتوX (XRD) نانوذرات اکسید آهن گرفته شد. هدف ازانجام آزمایش XRD تعیین نوع فازهای تشکیل دهنده نمونه های معدنی و زمین شناسی ازلحاظ کیفی است (آنالیز کیفی).
نتایج مربوط به طیف XRD در شکل های (3-8) و (3-9) نشان داده شده است.
شکل (3-8) طیف XRD مربوط به نانوذرات اکسید آهن خالص
شکل (3-9) طیف XRD مربوط به نانوذرات اکسید آهن بهبود یافته با CTAB
این دستگاه با ولتاژ حدود 40 کیلو ولت و جریان حدود 30 میلی آمپر کار می کند. زاویه روبش دستگاه و تیوب اشعه ایکس استفاده شده: تیوپ Cu با می باشد.
همان طور که در تصاویر مربوطه مشاهده می شود، طیف XRD جاذب قبل و پس از بهینه شدن با CTAB دارای 5 پیک مشابه با پیک های می باشد. می توان نتیجه گرفت که بهینه سازی با CTAB به صورت فیزیکی (جذب سطحی) بوده است.
3-4 روش کار