دانلود پایان نامه درمورد بهینه سازی و جهت گیری


Widget not in any sidebars

3-6 سورفکتانت ها
کلمه سورفکتانت مجموعه از کلمات “Surface active agent” می باشد. سورفکتانت ها معمولا ترکیباتی آلی هستند.
سورفکتانت ها موادی هستند که اغلب برای بهینه سازی سطوح جاذب های نانو به طریقه فیزیکی به کار می روند سورفکتانت ها موادی با خاصیت دوگانه اند که دارای یک سر آب دوست و یک سرچربی دوست هستند .
بنابراین به تناسب ساختار مولکولی در حلال های آلی و آب حل می شوند و باعث کاهش کشش سطحی در فصل مشترک هوا-آب و یا روغن-آب می شوند.
ساختار شیمیایی سورفکتانت ها اغلب شامل یک مولکول نسبتا طولانی با یک انتهای آب گریز و انتهای دیگر آب دوست می باشد.
قسمت آب گریز این مواد]یک دنباله هیدروکربنی طولانی[با رزین سازگار بوده و در جهت ان حرکت می کند در حالی که قسمت آب دوست به سمت بیرون جهت گیری نموده ]به سمت فاز آب[ و با احاطه نمودن رزین باعث سازگاری ان با آب می شود.
در واقع سورفکتانت ها موادی هستند که می توانند انرژی سطحی را بین سطوح به میزان زیادی تغییر دهند خاصیت یک سورفکتانت ناشی از دو شخصیتی بودن ساختمان مولکولی ان است به این معنی که همزمان دارای گروه های آب دوست و آب گریز می باشند [21].
شکل (2-1) مدلی برای تشریح خاصیت دو گانه سورفکتانت ها را نشان می دهد.
شکل (2-1) مدلی برای تشریح خاصیت دو گانه سورفکتانت ها
2-7 دسته بندی سورفکتانت ها
سورفکتانت ها به دو نوع یونی و غیر یونی تقسیم می شوند این نوع دسته بندی بر این اساس است که وقتی سورفکتانت در آب حل می شود(نوع یونی) یا نه (غیر یونی) و بر اساس نوع یون حاصل به صورت زیر دسته بندی می شوند
2-8 طبقه بندی سورفکتانت ها بر اساس نوع یون
1-سورفکتانت های یونی
– سورفکتانت انیونی
– سورفکتانت کاتیونی
– سورفکتانت آمفوتریک
2-سورفکتانت های غیر یونی
2-8-1 سورفکتانت های یونی
سورفکتانت های یونی وقتی در آب حل می شوند ،یونیزه می شوند و مطابق با طبیعت یون های حاصله به سورفکتانت های کاتیونی و انیونی و امفوتریک تقسیم می شوند.در مورد سورفکتانت های آنیونی ،ان بخش از مولکول سورفکتانت که به گروه های آب گریز (چربی دوست) منتقل شده به انیون ها یونیزه می شود و در مورد سورفکتانت های کاتیونی ، بخش مورد اشاره در بالا به کاتیون ها تجزیه می شود. در مورد سورفکتانت های آمفوتریک نیز دو نوع یون مختلف به بخش گفته شده در بالا متصل شده است.
این طبقه بندی سورفکتانت ها نتایج مختلفی به دنبال دارد که می توان با توجه به نوع یون، خواص متفاوتی از ان ها استخراج کرد.در ادامه این سه گروه را بیشتر مورد توجه قرار می دهیم.
2-8-1-1 سورفکتانت های کاتیونی
در این گروه از سورفکتانت ها، گروه آب دوست کاتیونی بوده و همراه آن زوج یون آنیون مثل کلرید، سولفات و استات است. سورفکتانت های کاتیونی عمدتا به دو گروه مهم تقسیم می شوند، نوع نمک امین و نوع نمک امونیوم چهار جزی، این دو نوع در خواص و فرایند ساخت باهم متفاوت هستند.اختلاف این دو نوع در جدول (2-1 ) اورده شده است