دانلود پایان نامه درمورد بهزیستی روان شناختی و ضرایب رگرسیون


Widget not in any sidebars

منابع ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معنی دار
Bضریب رگرسیون خطای معیار β
ثابت .443 .239
1.855 .064
بهزیستی روان شناختی .843 .069 .536 12.160 0.001
همان طور که در جدول فوق ملاحضه می شود جهت تعیین این که آیا مقادیر ضرایب رگرسیون معنی دار بوده است یا خیر از ضریب استاندارد بتا استفاده می شود که نتایج حاصل از آن نشان داده که مقدار 0.536 = β به دست آمده که این مقدار با t=12.160 در سطح p<0.001 معنی دار است لذا می توان گفت که متغیر(بهزیستی روان شناختی) به عنوان یک متغیر مستقل به خوبی پیش بینی کننده(رضایت مندی زناشویی) بوده است و مقدار به دست آمده معنی دار بوده است .
سوال سوم : آیا بین (مولفه های عشق) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ای وجود دارد ؟
جهت بررسی رابطه مولفه های عشق بر رضایت مندی زناشویی از رگرسیون چندگانه به روش ورود همزمان متغیرها استفاده می کنیم که نتایج برابر جداول زیر به دست می آید :
جدول 14 -4 : ضریب تعیین چندگانه مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و (رضایت مندی زناشویی)
ضریب R ضریب تعیین(R 2) ضریب تعیین تعدیل شده خطای معیار
.488a .238 .230 .41398
در جدول فوق ضریب تعیین R 2=0.238 است یعنی متغیرچندگانه مستقل (مولفه های عشق) به میزان 23.8% توانسته متغیر وابسته (رضایت مندی زناشویی) را توضیح دهد ومیزان پراکندگی داده ها حول این رگرسیون .41398 می باشد .با توجه با این که رگرسیون چند متغیر دارد ضریب R همان ضریب چندگانه است .
جدول 15 -4 : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و (رضایت مندی زناشویی)
منابع متغیر جمع مربع ها درجه آزادی میانگین مربع F سطح معنی دار
رگرسیون 19.462 4 4.866 28.391 0.001a
باقی مانده 62.210 363 .171
کل 81.673 367
در جدول شماره 15 -4 نشان داده شده نتایج تحلیل واریانس چند راهه نشان داده که این مقدار رابطه به دست آمده با F=28.391 در سطح p<0.001 معنی دار است لذا رابطه به دست آمده بهترین ترکیب خطی بین متغیرچندگانه مستقل (مولفه های عشق ) و متغیر وابسته (رضایت مندی زناشویی) می باشد .
جدول 16- 4 : ضرایب β و مقادیر t و سطح معنی دار برای متغیر مستقل (رضایت مندی زناشویی)
منابع ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معنی دار
Bضریب رگرسیون خطای معیار β
ثابت 1.478 .295
5.011 0.001
شناخت .232 .059 .184 3.926 0.001
احترام .118 .061 .095 1.947 .052
دلسوزی .350 .051 .334 6.835 0.001