دانلود پایان نامه درمورد انطباق پذیری و مواد شوینده

نوع سورفکتانت و خصوصیات ان در تعیین نوع کاربرد سورفکتانت مهم است. برای مثال سورفکتانت های کوتاه زنجیر برای تهیه مواد شوینده مورد استفاده در آب سرد به کار می روند و یا در دارو سازی به منظور جلوگیری از تخریب مسیل در خون، از سورفکتانت هایی با مقادیر C.M.C پایین استفاده می شود که معمولا در محدوده های میلی مولاری است. سورفکتانت ها در زمینه مختلفی کاربرد دارند [22]..ازجمله کاربردها:
Widget not in any sidebars

-جهت جداسازی نفت از آب های الوده
-در رسانش دارویی به منظور کاهش دادن تخریب و اتلاف دارو
-در تهیه مواد کف زا،گونه های مرطوب کننده، صابون ها، شامپوها و سایر مواد بهداشتی
-در مناطق خشک برای کاهش تبخیر آب
-در کشاورزی برای افزایش کارایی سموم و کود ها
2-11 ستیل تری متیل آمونیوم برماید(CTAB)
ستیل تری متیل آمونیوم برماید به عنوان یک سورفکتانت کاتیونی عمل می کند. اولین بار در سال 1943 توسط اسکالمن به کار برده شد و از ان زمان تحقیقات گسترده ای بر روی ان انجام شد. به دلیل خاصییت نرم کنندگی زیاد و گندزدایی که باعث از بین بردن میکروارگانیسم ها، باکتری ها و قارچ ها می شود، کاربرد بسیار گسترده ای در صنایع دارد. استفاده از مواد فعال سطحی به خاطر تولید نانو ذرات با اندازه یکسان و با مورفولوژی منظم و جلوگیری از آگلومره شدن ذرات صورت می گیرد [23]. . در این کار تحقیقاتی از ستیل تری متیل امونیوم بروماید به عنوان مواد فعال سطحی برای بهینه نانو ذرات اکسید اهن استفاده شده است که ساختار شیمیایی ان در جدول(2-5) امده است.
Cetyltrimethyl ammonium bromide(CTAB)
نام های دیگر
ساختار
فرمول شیمیایی
Cetrimonium bromide
(ستریمونیوم بروماید)
(C16H33)N(CH3)3Br
Hexadecyltrimethylammonium bromide
(هگزا دسیل تری متیل امونیوم بروماید)
جدول(2-5) ساختار و فرمول شیمیایی ستیل تری متیل امونیوم برماید
2-12 نانو ذرات مغناطیسی
در میان انواع نانو ذرات مغناطیسی، نانو ذرات اکسید آهن به ویژه نانو ذرات سوپر پارا مغناطیسی Fe3O4 بیش ترین کاربرد را در زندگی روزمره دارند که به دلیل عدم سمیت، انطباق پذیری زیستی خوب و عدم حفظ مغناطیس باقیمانده بعد از حذف میدان خارجی، آنها بوده است ]24[.هم چنین با اصلاح سطح، می توان نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن را با گروه های ویژه ای مانند –NH – COOHO – OHعامل دار نمود تا برای اتصال بیشتر با مولکول های فعال زیستی، با کاربردهای گوناگون، مناسب باشند ]25[. در سال های اخیر حضور نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 با توجه به خواص شیمیایی، مغناطیسی، الکتریکی متفاوت با حالت کپه ای توجه فراوان بسیاری را به خود جلب کرده است. این نانو ذرات معمولا به عنوان حامل های دارو به منظور انتقال کنترل شده عوامل درمانی به موضوع بیماری در پزشکی، به عنوان جاذب فلزات سنگین و مواد آلوده کننده محیط زیست، در فرآیند تصفیه پساب های صنعتی و در فرآیند ذخیره سازی اطلاعات بکار می رود
]26-31[.
در شکل (2-2 ) اثر میدان مغناطیسی بر ذرات مغناطیسی ارائه شده است.