دانلود پایان نامه درمورد اندازه گیری و عوامل دیگر

دانلود پایان نامه
 • 2-19 مراحل استخراج با فاز جامد
  روش استفاده از یک فاز جامد ، عموماً شامل مراحل آماده‌سازی، استخراج، شستشوی مزاحمت‌ها و شویش آنالیت است که در ادامه توضیح داده می‌شوند [76،72] .
  الف) آماده سازی یا فعال سازی ماده جاذب: این مرحله برای آماده کردن فاز جامد برای بر همکنش‌های کامل و تکرار پذیر با نمونه صورت می گیرد. ابتدا فاز جامد با یک حلال مناسب شسته می شود تا با مرطوب شدن سطح جاذب، زنجیره های الکیلی، به وسیله ملکول‌های حلال سولواته شده، از حالت واپیچیده و جمع شده خارج شوند. سپس فاز جامد تحت تاثیر یک محلول شبیه محلول نمونه قرار می‌گیرد؛ این عمل تماس کامل بین آنالیت و سطح جاذب را در مراحل بعد، امکان پذیر می سازد. مثلا برای آماده سازی یک فاز جامد حامل 18 C، ابتدا آن را با متانول و سپس با آب شسته می‌شود.
  ب) عبور نمونه از روی جاذب( بارگذاری جاذب،استخراج) : با عبور محلول نمونه از درون فاز جامد، آنالیت روی سطح آن جذب می‌شود. برای جذب کامل و گزینش پذیر آنالیت روی فاز جامد، باید شرایط محلول نمونه مانند pH، قطبیت و عوامل دیگر کاملاً مناسب باشد.
  ج) شستشوی جاذب برای حذف ناخالصی ها: در این مرحله با عبور یک محلول مناسب از فاز جامد، مزاحمت های احتمالی که همراه آنالیت باز داده شده‌اند، از فاز جامد شسته می شوند؛ حلال یا محلول مورد نظر باید طوری انتخاب شود که هیچ اثری بر جذب آنالیت نداشته باشد.
  د) جداسازی آنالیت مورد نظراز جاذب با یک حلال مناسب (شویش آنالیت): با عبور یک حلال یا محلول مناسب، آنالیت جذب شده روی فاز جامد، شسته شده، جمع‌آوری می‌گردد. حلال یا محلول باید طوری انتخاب شود که علاوه بر بازیابی کامل آنالیت با استفاده از حداقل مقدار آن، در مرحله‌ی اندازه گیری ایجاد مزاحمت نکند و یا به سادگی از سیستم حذف شود. . شکل( 2-5) این مراحل را نشان می دهد ]77.[
  شکل( 2-5 ) مراحل استخراج با فاز جامد
  2-20 خصوصیات فاز جامد
  ۱ – پایداری شیمیایی داشته باشد.
  ۲- قابلیت جذب و واجذبی انتخابی داشته باشد.
  ۳- اندازه گیری ذرات کوچک باشد تا سطح تماس بیشتر باشد.
  ۴- تکرار پذیر جذب و واجذب باشد.
  ۵- فاز جامد جاذب خالص بوده و ناخالصی نداشته باشد.
  2-21 انواع فاز های جامد
  1-سیلیکاژل
  2-جاذب پلیمری
  3- جاذب‌های معدنی(کربن فعال-آلومینای فعال)
  4-نانو جاذب ها
  2-22 کاربردهای استخراج با فاز جامد [78].
  ۱- استخراج و تغلیظ انواع کاتیون های فلزی
  ۲- استخراج و تغلیظ ترکیبات آلی مختلف
  ۳- استخراج و تغلیظ ترکیبات دارویی
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.