دانلود پایان نامه درمورد اندازه گیری و بهینه سازی


Widget not in any sidebars
اندازه گیری ولتامتری موج مربعی پنتاپرازول با استفاده از الکترودر فیلم آنتیموان :
الکترود فیلم آنتیموان (SbFE) برای اندازه گیری مناسب پنتاپرازول مورد استفاده قرار گرفت.
Sbfe روی یک الکترود کربن شیشه ای تهیه شده و در حالت ولتامتری موج مربعی مستقیم به کار گرفته شد. بعد از مطالعه و بهینه سازی چندین پارامتر تجربی، عملکرد الکترو آنالیتکیال در محلول بافر با LOD محاسبه شده moll-1 7- 10 × 1/9 و تکرار پذیری بسیار عالی با RSD % 8 به نمایش گذاشته شده است کاربرد واقعی SbFE در الکترو آنالیز آلی از طریق اندازه‏گیری غلظت کم پنتاپرازول در فرم دوز دارویی واقعی نشان داده شده است. ]6[.
اسپکتروفتومتری اندازه گیری پنتاپرازول سدیم در پزشکی با استفاده از –N بروموسوکینیمید، در حضور میتل اورانژ و ایندیگوکارمین به عنوان معرف :
باساوایا و همکارانش دو روش حساس اسپکتروفوتومتری برای سنجش پنتاپرازول سدیم سسکوهیدرات (PNT) در فرمولاسیون با استفاده از –N بروموسوکینیمید (NBS) و رنگ های متیل اورانژ و ایندیگو کارمین به عنوان معرف ارائه داده اند. تعیین اکسیدان واکنش نداده توسط واکنش با مقداری ثابت از متیل اورانژ و اندازه گیری جذب در 520 نانومتر (روش A) و یا ایندیگوکارمین و اندازه‏گیری جذب در 610 نانومتر (روش B)
در هر دو روش از مقادیر NBS واکنش داده مربوط به مقادیر PNT و جذب اندازه گیری شده نشان داد افزایش خطی با غلظت PNT توسط ضریب هم بستگی 9959/0 و 9985/0 به ترتیب برای روش A و روش B تقویت می شود برای هر دو روش حد تشخیص و حد کمی گزارش شده است. هم چنین دقت در روز و دقت بین روز نیز ارزیابی شده است.
این روشها برای سنجش PNT در آماده سازی قرص به کار گرفته شد. ]7[.
اندازه گیری انانتیومر پنتاپرازول در پلاسما انسان توسط کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا چند بعدی HPLC چند بعدی ابزاری قدرتمند برای آنالیز نمونه ها با سطح بالایی از پیچیدگی ها است:
این کار با استفاده از HPLC با اتصال یک ستون RAM با یک ستون پلی ساکارید کایرال برای آنالیز پنتاپرازول در پلاسمای انسان با تزریق مستقیم گزارش می کند.
انانتیومرها از نمونه های پلاسما با وضوح بالا روی یک تریس (3،5- دی متوکسی فنیل کاربامات) از فاز آمیلوز بعد از پاک کردن توسط یک ستون آلتیل RAM BSA جدا شدند.
آب 5 دقیقه در سرعت جریان 0/1 میلی لیتر بر دقیقه برای شستشوی پروتئین های پلاسما به عنوان حلال مورد استفاده قرار گرفت و سپس استونیتریل- آب (v/v 65: 35) برای انتقال و آنالیز انانیتومرهای پنتاپرازول که توسط UV در 285 نانومتر شناسایی شد.
زمان آنالیز 28 دقیقه بوده بدون هیچ زمانی که صرف آماده سازی نمونه شد. رابطه‏ی خطی خوبی در محدوده‏ی غلظت 20/0 تا 5/1 میلی گرم بر میلی لیتر برای هر انانیتومر بدست آمد. دقت و صحت درون و بیرون روز با غلظت کم پلاسما (24/0 میلی گرم برمیلی لیتر)، غلظت متوسط پلاسما (70/0 میلی گرم بر میلی لیتر) و غلظت زیاد پلاسما (3/1 میلی لیتر بر میلی‏لیتر) مشخص شد و یک CVمتفاوت از 80/1 تا 43/8% و دقت از 86 تا 92% داد ریکاوری انانیتومرهای پنتاپرازول در محدوده‏ی 7/93- 2/101% بود.]8[.
ولتامتری آندی پالس دیفرانسیل اندازه گیری پنتاپرازول در فرم های دوزاژ دارویی و پلاسما انسان با استفاده از الکترود کربن شیشه ای :
پنتاپرازول به عنوان یک داروی ضد زخم معده از طریق مهار K+, H+ آدنوزین ‘5- تری فسفات در سلول های جداره‏ی معده استفاده می شود. آن صرف نظر از ترشحات اسیدی ماهیت تحریک را کاهش می دهد استفاده از ولتامری پالس دیفرانسیل برای تعیین پنتاپرازول در فرم های دوزاژدارویی و پلاسمای انسان با استفاده از یک الکترودکربن شیشه ای مورد بررسی قرار گرفته است. بهترین پاسخ ولتامتری برای الکترود کربن شیشه ای در محلول بافر بریتون- رابینسون از 0/5= pH به سرعت اسکن 20 میلی ولت بر ثانیه و دامنه پالس 50 میلی ولت ارائه شد. این روش الکتروآنالیتکیال قادر به تعیین پنتاپرازول در محدوده‏ی غلظت 0106/6 – 0104/8 مولار بود. دقت و صحت نیز بررسی شد.
حد تشخیص و حد کمی به ترتیب 0107/4 و M 0107/9 بودند سرعت- دقت و انتخاب‏پذیری خوب نیز برای تعیین پنتاپرازول درفرم های دوزاژدارویی و پلاسمای انسان دیده شد.
برای مقایسه اهداف کروماتگرافی مایع با عملکرد بالا با یک آرایه دیود تشخیص UV/vis در 0/290 نانومتر تعیین شد. ]9[.
روش های اسپکتروفتومتری حساس برای اندازه گیری پنتاپرازول سدیم در دارو با استفاده از برومات- بروماید، متیل اورانژو ایندیگو کارمین به عنوان معرف :
کومار و همکارانش دو روش اسپکتروفتومتری جدید و حساس برای اندازه گیری پنتاپرازول سدیم سسکو هیدرات (PNT) با استفاده از مخلوط برومات- بروماید و رنگهای متیل اورانژ و ایندیگوکارمین به عنوان معرف شرح داده اند.
روش ها شامل افزایش مخلوط برومات- بروماید به PNT در اسید هیدروکلریک متوسط و به دنبال آن تعیین رسوب برومات توسط واکنش با مقدار ثابتی از متیل اورانژ و اندازه گیری جذب در 520 نانومتر (در روش A) یا ایندیگوکارمین و اندازه گیری جذب در 610 نانوتر (در روش B) در هر دو روش مقدار بروماید واکنش داده مربوط به مقدار PNT می باشد. جذب افزایش خطی با غلظت PNT را نشان می دهد. تحنت شرایط بهینه، PNT می تواند در محدوده‏ی غلظت 12/0- 5/1 و 5/0- 0/6 میکروگرم بر میلی لیتر به ترتیب توسط روش A و روش B اندازه گیری شود.
حد تشخیص و حد کمی نیز برای هر دو روش گزارش شد. دقت در روز و دقت بین روز نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. هر دو روش برای سنجش PNT در فرمولاسیون های قرص مورد استفاده قرارگرفتند. ]10[.
روش های اسپکتروفوتومتری معتبر و حساس برای اندازه گیری پنتاپرازول سدیم در دارو با استفاده از –N بروموسوکینیمید براساس واکنش های کمپکس اکسید اسیون و کاهش:
دو روش ساده حساس و سریع برای تعیین پنتاپرازول سدیم سسکوهیدرات در داور و فرمولاسیون با استفاده از –N بروموسوکینیمید (NBS) به عنوان معرف اکسیدیمتری شرح داده شده است. این روش ها شامل افزایش NBS به پنتاپرازول سدیم سسکوهیدرات در اسید کلریدریک متوسط و به دنبال آن ارزیابی اکسیدان واکنش نداده توسط هر دو واکنش که شامل استفاه از آهن (II) و تیوسیانات (روش A) و یا تیرون (روش B).