دانلود پایان نامه درمورد اندازه گیری و همبستگی

)g/mole(
نقطه ذوب
Widget not in any sidebars

فرمول شیمیایی
پودرسفید رنگ
48
383.37
139-140°C
C16 H15 F2 N3 O4 S

1-3 تاریخچه روش های اندازه‌گیری‌ که روی داروی پنتوپرازول صورت گرفته است
اندازه گیری پنتاپرازول سدیم و لانزوپرازول در دوز فرد به شکل قرص توسط RP-HP LC با استفاده از فاز متحرک:
روش کروماتوگرافی مایع روشی ساده، حساس، دقیق و با کارایی بالا است که برای آنالیز پنتاپرازول سدیم و لانزو پرازول توسعه داده شده است و برای تعیین ترکیبات در محصولات دارویی تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. ردی و همکارانش از این روش استفاده کردند.
ترکیبات به خوبی در روی ستون C18 از هم جدا شده اند با استفاده از یک فاز متحرک متشکل از استونیتریل: بافر فسفات (pH V. O و V/V 40: 60) در سرعت جریان 1 میلی لیتر بر دقیقه با تشخیص UV در 230 نانومتر است.
زمان باز داری پنتاپرازول سدیم و لانزوپرازول 017/2 و 538/2 دقیقه شد و ضریب همبستگی برابر با 999/0 مطالعه نشان می دهد که کروماتوگرافی فاز مایع معکوس حساس و انتخابی برای تشخیص پنتاپرازول سدیم و لانزوپرازل با استفاده فاز متحرک تنها است. ]3 [.
اندازه گیری پنتاپرازول، راب پرازول، اسوم پرازول، دومپریدون در محصولات دارویی توسط کروماتوگرافی معکوس با استفاده از یک فاز متحرک :
روش کروماتوگرافی مایع یک روش ساده- حساس- دقیق با کارایی بالا برای آنالیز
تشخیص پنتاپرازول- راب پرازول، اسوم پرازول- دومپریدون با فرابنفش در 210 نانومتر می‏باشد که توسعه داده شده است برای تعیین ترکیبات محصولات دارویی تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. ترکیبات به خوبی در ستون فاز معکوس Hy Persil BDS C18 با استفاده از یک فاز متحرک شامل ( 70/4) = pH بافرپتاسیم دی هیدروژن فسفات M 5%- استونیتریل (V/V 280: 720) با سرعت جریان 1 میلی متر بر دقیقه جدا می شوند محدوده‏ی خطی ngml-1 000/4- 400 برای پنتاپرازول، ngml-1 2000-200 برای راب پرازول، ngml-1 000/4- 400 برای اسموم پرازول، ngml-1 000/3-300 برای دو مپریدول بدست آمد.
حد تشخیص (LOD) بدست آمده: پنتاپرازول ngml-151/147، راب پرازول ngml-1 65/65، اسوم پرازول ngml-1 27/131، دو مپریدول ngml-1 33/98 مطالعه نشان داد که کروماتوگرافی فاز مایع معکوس حساس و انتخاب پذیر برای اندازه گیری پنتاپرازول، راب پرازول اسوم پرازول- دومپریدول با استفاده از فاز متحرک تنها می باشد. ] 4[.
اندازه گیری اسپکتروفتومتری معتبر پنتاپرازول سدیم در داروسازی با استفاده از کلریدفریک و دو عامل کی لیت ساز :
دو روش ساده، حساس و گزینش پذیر برای اندازه گیری پنتاپرازول سسکوهیدرات (PSS) توسعه داده شده است. روش ها مبتنی بر کاهش کلرید آهن توسط PSS در محیط های خنثی وکی لیت از آهن (II) با 1و10 فنانترولین (Phen) ( روش A )یا 2 و ‘2 (بی پیریدیل) (bipy) (روش B) در نتیجه کروموژن های قرمز رنگی در 510 و 520 نانومتر اندازه گیری می‏شوند به ترتیب برای روش A و روش B در شرایط بهینه، قانون بیر در محدوده‏ی غلظت 0/4- 25/0 و gml-1 50- 5/2 با ضریب جذب مولار 104 × 35/5 و cm-1 mol-1 104 89/7 و حسایست های سندل 008/0و cm-2 055/0 به ترتیب برای روش A و روش B. حد تشخیص (LOD) و حد کمی (LOQ) نیز گزارش شده است.
روش های پیشنهاد شده برای تعیین PSS در شکل خالص و در قرص بدون دخالت مواد جانبی شایع در فرمولاسیون های دارویی مشاهده نشده است.
مقایسه‏ی آماری نتایج حاصل از روش های ارائه شده با استفاده از روش مرجع نشان داد که تفاوت معنی داری در صحت و دقت وجود ندارد. ] 5[.