دانلود پایان نامه درمورد الگوریتم و همبستگی

% COMPUTE SPECTROGRAM
[B,f,t] = specgram(x,N,fs,window,overlap);
Widget not in any sidebars

شکل4-2. سیگنال وتبدیل زمان کوتاه فوریه (اسپکتروگرام)]24[
شکل 4-3 سیگنال وتبدیل زمان کوتاه فوریه (اسپکتروگرام)]24[
4-4-2 توزیع ویگنر- ویل
برای سیگنال حقیقیی s(t) ، سیگنال تحلیلی شامل یک قسمت حقیقی (خود سیگنال) و یک قسمت مجازی (تبدیل هیلبرت سیگنال) میباشد.
(4-1)
توزیع ویگنر-ویل براَساس تابع خود همبستگی برحسب زمان تعریف شده است. این توزیع که بصورت زیر ارائه میشود، اولین با توسط ویگنر در سال1932در زمینه مکانیک کوانتمی استفاده شد ودر سال 1948 توسط ویل در زمینه پردازش سیگنال بکار گرفته شده است .
(4-2)
این روش با اسپکتوگرام (تبدیل زمان کوتاه فوریه) واسکیلوگرام (تبدیل پیوسته ویولت) تفاوت دارد. وجود جملات تداخلی ناشی از طبیعت درجه دوم این توزیع میباشد.این تداخل از معایب صفحه نمایش زمان-فرکانس برمبنای این روش است. از این روش برای برآورد آسیب سازهای استفاده شده است؛ مثال زیر کاربرد توزیع ویگنر-ویل در نمایش صفحه ارتباط بین زمان و فرکانس است؛ همانطور که مشاهده می شود، در صفحه نمایش زمان-فرکانس روش ویگنر-ویل، محل گسست سیگنال در دویست و هشتمین داده بخوبی آشکارسازی شده است (شکل4-4).
شکل 4-4 وجود ناپیوستگی دردویست وهشتمین داده (مثلادراثرایجادترک)]26[
شکل4-5. صفحه نمایش زمان- فرکانس (توزیع ویگنر- ویل) ]26[
شکل 4-6. توزیع ویگنر- ویلMatlab (F = 45)]26[
4-4-3 تبدیل هیلبرت – هوانگ
در سال 1998 هوانگ و همکاران یک روش جدید به نام تجزیه مدی تجربی برای تجزیه سیگنال ارائه نمودند.با اعمال این تکنیک میتوان توابع مدی را برای یک سیگنال نامانا محاسبه نمودیک تابع مدی باید دارای دو شرط زیر باشد[2].
1- تابع باید متقارن باشد، وتعداد نقاط اکسترمم آن با تعداد نقاط صفر آن برابریا دارای یک
اختلاف باشد.
2- مقدار متوسط تابع پوش که بر اساس مقادیر ماکزیمم ومقادیر مینیمم بدست می آید ،باید درهر نقطه تابع صفر شود .
برای استخراج توابع مدی از الگوریتم زیر استفاده می-شود.
ابتدا نقاط ماکزیمم و نقاط مینیمم تابع را مشخص میشود.
تابع پوش فوقانی(شکل 4-7) وپوش تحتانی با درونیابی محاسبه میشود. در این مرحله پس از تعیین نقاط مینیمم وماکزیمم منحنی پوشی که این نقاط را به هم متصل میکند،محاسبه میشود.
از محاسبه متوسط توابع پوش تابع مدی با کمترین زمان تناوب محاسبه میشود.
با کسر نمودن تابع مدی بدست آمده از سیگنال اصلی و تکرار مراحل فوقانی دومین وسومین و… تابع مدی محاسبه میشود[5].
1/