دانلود پایان نامه درمورد استخراج و انتخاب

9
2512/0
Widget not in any sidebars

10
2957/0
11
2937/0
12
2914/0
نمودار جذب دارو بر حسب pH در نمودار (4-2) نشان داده شده است.
نمودار (4-2): تغییرات جذب محلول دارو بر حسب pH: غلظت دارو µgmL-11، حجم محلول mL50، مقدار CTAB (0/2% w/v) mL5، مقدار جاذب g1/0،زمان تماس min10، مقدار حلال mL5 متانول، زمان واجذبی min10.
هدف از انجام این آزمایش تعیین مقدار pH بهینه محلول جهت انجام بیشترین میزان جذب توسط جاذب می‌باشد. نقطه‌ی ایزوالکتریک می تواند به عنوان یک ابزار قوی برای کنترل دانسیته بار اکسیدهای معدنی با استفاده از انتخاب pH مناسب، انتخاب شود. زمانی‌که مقدار pH بالاتر از نقطه‌ی ایزوالکتریک باشد، سطح اکسیدهای معدنی دارای بار منفی هستند و زمانیکه pH زیر نقطه‌ی ایزوالکتریک است سطح اکسیدهای معدنی دارای بار مثبت هستند.
نقطه‌ی ایزوالکتریک (5/6=pH) برای نانو ذرات گزارش شده است. پس از بهبود MNPs با اضافه کردن CTAB به عنوان یک سورفکتانت کاتیونی، ابتدا در یک محیط بازی سطح MNPs بار منفی پیدا می کند، سطحی با بار منفی از نانو ذرات برای جذب سورفکتانت‌های کاتیونی مطلوب است. سپس مولکول‌های سورفکتانت از طریق جذب الکترواستاتیکی به تدریج بر روی بار منفی نانو ذرات جذب می‌شوند و تشکیل تجمع یک لایه ای را می‌دهند (همی مایسل). پس از اینکه سطح MNPs با یک لایه CTAB پوشیده شد، مولکول های CTAB اضافی تشکیل دومین لایه را می‌دهند و به دلیل برهم‌کنشهای بین زنجیره‌ی هیدورفوب (آبگریز)، سورفاکتانت‌های دو لایه تشکیل می‌شود (ادمایسل).
دانسیته‌ی بار سطح نانو ذرات عامل اصلی در استخراج آنالیت و مقادیر متفاوتی از pH می باشد. همان طور که اشاره شد نقطه ی ایزوالکتریک برای نانو ذرات در 5/6=pH است، بنابراین انتظار می‌رود که در بیشتر از این pH، برهمکنش مؤثری بین نانو ذرات و CTAB رخ دهد در نتیجه حداکثر راندمان استخراج به‌دست آید همان‌طور که در نمودار (4-2) نشان داده شده است، حداکثر راندمان استخراج توسط جاذب زمانی است که مقدار pH برابر با 10 است به‌علت حضور بارهای منفی که برای جذب سورفکتانت های کاتیونی مناسب می باشد.
زمانی‌که pH پایین تر از نقطه ی ایزوالکتریک نانو ذرات است (چگالی بار منفی سطح نانو ذرات پایین تر می‌آید)، جذب مولکول های سورفکتانت CTAB بر روی سطح نانو ذرات کمتر می‌شود (جاذبه‌های الکترواستاتیکی بین بارهای CTAB و به اندازه‌ی کافی قوی نیست) و منجر به افت شدید سیگنال تجزیه‌ای می شود.
بنابراین 10=pH به عنوان مقدار بهینه انتخاب شد.
4-2-2 بررسی اثر مقدار سورفکتانت
نتایج حاصل از بررسی اثر مقدار سورفکتانت برای داروی پنتو پرازول بر روی نانو ذرات اکسید آهن بهبود یافته، در جدول (4-3) ارائه شده است.
جدول (4-3) اثر مقدار CTAB
مقدار محلول CTAB2/0% (mL)
جذب
1
0396/0