دانلود پایان نامه درمورد استاندارد و نگهداری

مقدار mL3 پلاسما از داوطلبی که داروی پنتاپرازول را مصرف نمی‌کرد، گرفته شد. پلاسمای گرفته شده بلافاصله به درون لوله سانتریفیوژ منتقل شده و به مدت 20 دقیقه با سرعت rpm4000 سانتریفیوژ گردید. سپس محلول روی پلاسما به درون لوله آزمایش منتقل شده وتا زمان آنالیز در فریزر (دمای 20- درجه سانتی گراد) نگهداری شد. در هنگام آنالیز محلول پلاسمای یخ زده را برای انجام آزمایش در دمای محیط قرار داده تا دمای آن به دمای محیط آزمایشگاه برسد. سپس از محلول پلاسما، 3 نمونه به مقدار µL100 به درون بالن‌های mL100 انتفال گردید و با غلظت‌‌های µgmL-10، 5/0 و 1 از محلول مادر µgmL-1100، افزایش استاندارد گردید، سپس با آب مقطر به حجم mL100 رسانده شد. pH هر محلول روی 10 تنظیم گردید. مقدار mL5از محلول (W/V) %2/0 CTAB و g07/0 به همه‌ی محلول‌ها اضافه شد، سپس به مدت 7 دقیقه در حمام اولتراسونیک، قرارداده شد، ذرات جامد ته نشین شده را با آهن ربا جدا کرده، محلول رویی دکانته شد. مقدار 1 میلی لیتر از متانول به ذرات جامد اضافه شد و2 دقیقه قرارداده شد. بقیه مراحل همان‌طور که در مراحل قبل توضیح داده شد انجام شده و طیف همه‌ی محلول‌ها پس از تصحیح خط پایه در محدوده‌ی nm400-200 توسط دستگاه UV-Vis ثبت شد. سپس مقدار سیگنال جذبی هر محلول در طول موج nm290 خوانده شد. برای ارزیابی تکرار پذیری، این آزمایش در هر غلظت سه بار تکرار شد [8].
فصل چهارم
Widget not in any sidebars

بحث و نتیجه‌گیری
4-1 منحنی کالیبراسیون
ابتدا محلول مادر داروی پنتوپرازول با غلظت µgmL-1100 تهیه گردید. سپس از این محلول مادر با استفاده از آب دو بار تقطیر محلول‌های استاندارد با غلظت‌هایµgmL-1 1/0، 3/0، 5/0، 7/0، 1، 2/1، تهیه شد. pH هر یک از محلول ها در pH برابر با10توسط سود تنظیم شد. مقدار mL5از محلول (W/V) %2/0 CTAB و g07/0 به همه‌ی محلول‌ها اضافه شد، سپس به مدت 7دقیقه در التراسونیک قرارداده شد. ذرات جامد ته نشین شده را با آهن ربا جدا کرده و محلول رویی دکانته شد. مقدار 1 میلی لیتر از متانول به ذرات جامد اضافه شد و 2دقیقه دوباره در التراسونیک قرارداده شد. ذرات جامد ته نشین شده را با آهن ربا جدا کرده و محلول رویی دکانته شد، جذب هر یک از محلول‌ها پس از تصحیح خط پایه در محدوده ی nm400-200 توسط دستگاه UV-Vis خوانده شد. سپس مقدار سیگنال جذبی هر محلول در طول موج nm290 خوانده شد. نتایج خوانده شده در جدول (4-1) نشان داده شده است.
جدول (4-1) منحنی کالیبراسیون
غلظت
(µgmL-1)
جذب
1/0
1413/0
3/0
3238/0
5/0
4312/0
7/0
59/0
1
8544/0
2/1
032/1
منحنی کالیبراسیون داروی پنتوپرازول در نمودار (4-1) نشان داده شده است.