دانلود پایان نامه درمورد استاندارد و مقایسه

دانلود پایان نامه
 • فیلترهای متامتریالی مبتنی بر تشدیدکننده‌های امپدانس پلهای
  تشدیدکننده امپدانس پلهای (SIR) تشدیدکننده مود TEM یا شبه TEM متشکل از دو یا چند خط با امپدانسهای و طول الکتریکی ، ختم شده با یک با مدار باز یا اتصال کوتاه است. شکل ‏310 یک المان ابتدایی SIR اتصال کوتاه شده ( یعنی نوع ) را نشان میدهد[40] . با تعریف این المان ابتدایی، SIRهای نوع و نیز میتوانند با ترکیب دو یا چهار المان ابتدایی حاصل شوند.
  ساختار شکل ‏310 ساختار یک SIR راستگرد معمولی است. از ساختارهای تشدیدکننده امپدانس پله میتوان CRLH SIR خط کوپل‌شده نوع شکل ‏311 را در نظر گرفت[41] . همان طور که از شکل پیداست این SIR از دو تک‌سلول CRLH با امپدانس مشخصه‌های متفاوت و طول الکتریکی تشکیل‌شده است.
  شکل ‏310- پارامترهای الکتریکی با یک سر باز، سر اتصال کوتاه و یک امپدانس تشدیدکننده پله[40] .
  شکل ‏311- ساختار یک CRLH SIR نوع اتصال کوتاه شده با دو بخش.
  برای چنین امپدانس تشدیدکننده پلهای میتوان فیلترمیان‌گذر آن به شکل ‏312 (الف) باشد. این فیلتر شامل دو CRLH SIR خط کوپلشده متقارن است. در این ساختار CRLH SIRها با فاصلههای غیریکنواخت و از هم جدا و در یک نقطه که با via فلزی اتصال کوتاه شده به هم متصل شده‌اند. در اینجا via فلزی نقش یک معکوس کننده امپدانس را دارد[42] .
  مدار معادل این فیلترمیان‌گذر CRLH SIR در شکل ‏312 (ب) نشان داده‌شده است. قابل توجه است که مقادیر ، ، و بزرگ‌تر از بقیه پارامترها هستند. این موضوع قابل پیشبینی است چرا که کوپلینگ الکتریکی در حول پایانههای IP/OP و کوپلینگ مغناطیسی در حول via بیشتر است.
  (ب)
  (الف)
  (ج)
  شکل ‏312- (الف) ساختار فیلترمیان‌گذر CRLH SIR نوع . دو CRLH SIR در وسط توسط via به زمین متصل شده‌اند. (ب) مدار معادل ساختار (الف). (ج) فیلترمیان‌گذر SIR راستگرد، همتای ساختار (الف)[41] .
  طریقه عملکرد کوپلینگ در فیلترمیان‌گذر CRLH SIR خیلی متفاوت از همتای مرسوم RH است. ساختارهای مبتنی بر CRLH SIR قابلیت ایجاد کوپلینگ قوی دلخواه در یک پهنای باند پهن به خاطر انتشار موج عقبگرد را دارند [1] . در کوپلینگ خط مرسوم، شکاف باریکتر بین خطوط باعث ایجاد کوپلینگ قویی‌تر می‌شود. شکل ‏312 (ج) همتای راستگرد فیلترمیان‌گذر CRLH SIR را نشان میدهد.
  طریقه عملکرد کوپلینگ در فیلترمیان‌گذر CRLH SIR خیلی متفاوت از همتای مرسوم RH است. ساختارهای مبتنی بر CRLH SIR قابلیت ایجاد کوپلینگ قوی دلخواه در یک پهنای باند پهن به خاطر انتشار موج عقبگرد را دارند [1] . در کوپلینگ خط مرسوم، شکاف باریکتر بین خطوط باعث ایجاد کوپلینگ قویی‌تر می‌شود. شکل ‏312 (ج) همتای راستگرد فیلترمیان‌گذر CRLH SIR را نشان میدهد.
  شکل ‏313- مقایسه بین فیلترمیان‌گذر با استفاده از CRLH SIR نوع و همتای راستگرد آن.
  خط انتقال تعمیم‌یافته با ضریب شکست منفی (NRI-TL)
  متامتریال‌ها برای نمایش ضریب شکست منفی میتوانند با استفاده از خطوط انتقال بار شده در یک پیکربندی دوگان (high-pass) ساخته شوند[43] -[45] . در اینجا خط انتقال با ضریب شکست تعمیم‌یافته (NRI-TL) معرفی می‌شود که دارای دو باند چپگرد است. این باندهای چپگرد با دو باند راستگرد همراه می‌شود. دو باند توقف که به طور کل در بین باندهای چپگرد و راستگرد ایجاد می‌شوند میتوانند از بین روند[43] -[44] . با این کار دو باند پیوسته ایجاد می‌شود که این یک انتقال از پاسخ چپگرد به پاسخ راستگرد را نشان می‌دهد ( عبور از دو نقطهای که است). چنین خط متامتریالی میتواند برای کاربردهای فیلتر چهار بانده (یا حتی چند بانده) و دو بانده استفاده شود. مدار شکل ‏314 را میتوان برای توصیف این منظور در نظر گرفت. شاخه افقی شامل یک رزوناتور L-C سری و به صورت سری با یک رزوناتور L-C موازی است. شاخه عمودی دوگان شاخه افقی است که شامل رزوناتور سری موازی با یک رزوناتور موازی است.
  شکل ‏314- تک‌سلول NRI-TL تعمیم‌یافته شامل چهار رزوناتور L-C، ا اندازه تک‌سلول d است.
  برای فهم عملکرد این تک سلول فرض کنید همه چهار رزوناتور L-C در شکل ‏314 دارای فرکانس برابر هستند که در فرکانس‌های کمتر از برای شاخه افقی، رزوناتور سری ، خازنی و رزوناتور موازی ، سلفی است و برای فرکانس‌های بیشتر از ، رزوناتور سری ، سلفی و رزوناتور موازی ، خازنی می‌شود. در این صورت به ازای هر فرکانس شاخه افقی مانند یک رزوناتور L-C سری با دو صفر عمل می‌کند بنابراین داریم: ، در این صفرها می‌شود. در ادامه برای شاخه عمودی با یک تحلیل مشابه، میتوان دریافت که شاخه عمودی مانند یک رزوناتور موازی با دو صفر عمل می‌کند در این صورت داریم: ، در این صفرها می‌شود. علاوه بر این، به خاطر ماهیت دوگانی شاخه‌های افقی و عمودی وقتی شاخه افقی سلفی است شاخه عمودی خازنی است و بهالعکس. بنابراین باندهای چپگرد و راستگرد حول این چهار صفر ایجاد می‌شوند.
  تحلیل تک سلول NRI-TL شکل ‏314
  تحلیل ساختارهای متناوب استاندارد می‌تواند برای تک سلول شکل ‏314 اعمال شود در نتیجه برای رابطه پاشندگی عبارت زیر به دست می‌آید:
  (‏38)
  در اینجا شیفت فازی در هر تک‌سلول (با تناوب) است. برای آسان شدن بحث، نمودار پاشندگی شکل ‏315 را میتوان در نظر گرفت. دو باند چپگرد و به طور مشابه دو باند راستگرد در این شکل دیده می‌شود. در واقع، این مثال طوری انتخاب شده است که باند توقف بین دو جفت باند چپگرد و راستگرد پشت سر هم از بین برود.
  برای تحلیل بیشتر مشخصه‌های این تک سلول، فرض میکنیم و را با صفر کردن عبارت به دست میآوریم. با این کار به جواب زیر برای این صفرها میرسیم:
  (‏39)
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.