دانلود پایان نامه درباره کارشناسی ارشد و منابع طبیعی

دانلود پایان نامه
 • حمدی‌خواه، ا. 1389. اصلاح‌نباتات تکمیلی. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 460 ص.
  اداره کل آمار و اطلاعات. محصول زراعی، صنعتی. 1378. وزارت کشاورزی معاونت برنامه ریزی و بودجه. نشریه شماره 09/78.
  اهدایی، ب. 1386. اصلاح نباتات. انتشارات دانشگاه جندی شاپور. 622 ص.
  برزعلی، م.1383. ارزیابی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با توان رشد اولیه در فنوتیپ های مختلف پنبه- پایان‌نامه دوره دکتری- دانشگاه تربیت مدرس.
  بهداد، ا. 1385. فیتوپاتولوژی و بیماریهای مهم گیاهی ایران. ناشر عطر عترت. 875 صفحه.
  حسینی نژاد، زهره، 1367. بررسی ترکیب پذیری و پدیده هتروزیس در پنبه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
  حسینی نژاد، زهره،1367. بررسی ترکیب پذیری و پدیده هتروزیس در پنبه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
  خدابنده، ن. 1376.زراعت گیاهان صنعتی(انتشارات مرکز نشر سپهر).
  خدابنده1369. زراعت گیاهان زینتی. انتشارات مرکز نشر سپهر. صفحه 454 .
  خواجه پور، م. 1370. تولید نباتات صنعتی. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان.
  خواجه پور، م. 1375. تولید نباتات صنعتی. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان. صفحه 251 .
  خواجه‌پور، م، ر. 1383 گیاهان صنعتی. جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان. 564 ص.
  درسنامه PCR، کارگاه عملی و نظری PCR.. 1372. مرکز تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی. ص 192-186.
  دهقان شعار، م.، حمیدی، آ. و مبصر، ص. (1384). شیوه های ارزیابی قدرت بذر(ترجمه)، نشر آموزش کشاورزی.
  زنگی، محمدرضا، 1377. ارزیابی مقاومت به خشکی در پنبه و تجزیه علیت صفات موثر در آن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، صفحه 86 .
  زینلی، ا. 1378. گلرنگ (شناخت، تولید و مصرف). انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 144 ص.
  عالیشاه. ع. 1374. بررسی سیتولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام دیپلوئید(بومی) پنبه ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس. صفحه 274 .
  عبدمیشانی، س، ح. اشرفی، ا. فصیحی هرندی. 1375. واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR) و کاربرد آن در ژنتیک و اصلاح نباتات. مقالات کلیدی چهارمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان. صفحات 241- 194.
  فتحی سعد آبادی ، محسنی ، 1377. تعیین شاخص های انتخاب و ارقام مختلف پنبه ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تربیت مدرس.
  قهرمان، ا.، و عطار، ف. 1377. تنوع زیستی گونههای گیاهی ایران. انتشارات دانشگاه تهران. صفحات 18-20 .
  کوچکی، ع. و م، نصیری محلاتی. 1370. رابطه آب و خاک در گیاهان زراعی. نشر جهاد دانشگاهی.
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.