دانلود پایان نامه درباره ورزش های انفرادی و مراکز آموزش عالی

دانلود پایان نامه
 • کریمی و بشارت (2010) وابسته به دیگران بودن یکی از مهم ترین اصول اخلاقی یک ورزشکار رشته تیمی است . این مشخصه باعث ترفیع دادن روح اجتماعی در ورزش تیمی توسط داشتن رابطه مثبت متقابل بین ورزشکاران ، تقویت اعتقادات اجتماعی و بازخوردها و ارتباطات میان افراد و ایجاد همبستگی می شود . موفقیت ورزشی در این راه ترفیع پیدا می کند خودمختاری در ورزش های انفرادی به ورزشکاران کمک می کند تا بر روی جلوگیری از محرک های محیطی تمرکز کنند و انگیزه پیروزی را فعال و تفویت می کند . این مشخصه به ورزشکار این امکان را می دهد تا آزادانه بهترین عملکرد را داشته باشد و قدرت های خود را در جعت رسیدن به اهدافش سوق دهد.
  جمع بندی پیشینه و مبانی نظری
  تعداد پژوهش های مربوط به سبک رهبری در داخل کشور و در زمینۀ ورزش اندک است، به خصوص در زمینۀ ارتباط آن با ویژگیهای شخصیتی مربیان پژوهش زیادی صورت نگرفته است.
  از نتایج تحقیقات انجام شده در مورد سبکهای رهبری با توجه به ویژگیهای شخصیتی چنین برمی آید که این دو متغیر دارای رابطه مثبتی با هم می باشند وبرعملکرد مربیان تیم های ورزشی تاثیر دارند. هرچند در برخی تحقیقات دیگر این رابطه بین ویژگی شخصیت و سبک رهبری مربیان یا مدیران مشاهده نشد.
  چگونگی رفتار ونحوه برخورد مربی به عنوان رهبر یک تیم ورزشی با دیگر افراد تیم از موضوعات بحث برانگیز در تحقیقات مربوط به علم ورزشی است که در این تحقیق سعی شده با تأکید بر سبک رهبری مربی ویژگی های سخصیتی مربیان ورزش های تیمی و ورزش های انفرادی را بررسی کنیم.به نظر می رسد بهترین سبک رهبری مربی باید منطبق با موقعیت باشد.
  مربیان ورزشی که دارای سبک رهبری رابطه گرا هستند ،پیش از آنکه به اهداف ورسالت سازمانی توجه کنند، دایماٌ به ورزشکاران و کارکنان فکر میکنند، جلب توجه افراد برای آنان اهمیت فوق العاده دارد، همچنین درپی کسب رضایت مدیران مافوق خود هستند،چنین افرادی تبلیغات را دوست دارند و دربرقراری ارتباط با رسانه ها موفق عمل می کنند(شرت،2005).مربیان ومدیران ورزشی رابطه گراازتحقیق وتوسعه در سازمانهای ورزشی چندان استقبال نمی کنندوسرمایه گذاری در این زمینه را نیز بر اساس مقتضیات انجام می دهند(اسکال،2003). مدیران ورزشی ومربیان رابطه گرااز فعالیت های ورزشی دیر بازده که فاقد برنامه های تبلیغی است وبعضاً پیچیده و دردسرسازاست پرهیز می کنند.آنان در برابر تغییر وتحولات اساسی مقاومت می کنند و دوست دارند وضعیت موجود حفظ شود وبرنامه های فعلی را سروسامان دهند.آنها در سخنرانی وفن بیان استادند وسعی می کنند شیوه های رفتاری خود را با فرهنگ سازمان تحت سرپرستی وآنچه افرادزیر دست دوست دارند تطبیق دهند(نادریان و امیرحسینی،1386). مربیانی که دارای سبک رهبری وظیفه گرا هستند، انحرافات در ورزش(نظیر استفاده ی ورزشکاران ازمواد نیروزا، پرخاشگری، هنجارشکنی) را تحمل نمی کنند و بشدت عکس العمل نشان می دهند آنها به مسائل علمی ورزش بهای بیشتری می دهند و سعی می کنند برنامه های ورزشی بر اساس اصول ومعیارهای علمی اجرا شود(کلاریک،2004).
  افزون بر سن و سطح مهارت ورزشکاران و خصلت های شخصی مربی که تا اندازه ای سبک رهبری را تعیین می کنند،رهبران مؤثر به شیوه ای پاسخ می دهند که با نیازهای موقعیت سازگار است(انشل،1380).
  درتیم های ورزشی در صورتی که موقعیت رهبری بنا به تعریف تئوری اقتضایی بسیار مناسب باشد،مربیانی موفقیت بیشتری کسب می کنند که سبک رهبری آنها وظیفه گرا باشد (اگر تیم ورزشی در حد عالی تمرینات را انجام داده و از سطح دانش و توانایی ادراک بالایی برخوردار باشند)و در صورتی که موقعیت رهبری متوسط باشد،مربیانی موفقیت بیشتری کسب میکنند که سبک رهبری آنها رابطه گرایی باشد(در صورتی که افراد تیم نیاز به مساعدت مربی دارند تا بتوانند مهارتها وتوانایی های خود را بروز دهند).ضمن اینکه در مراکز آموزش عالی با توجه به سطح سواد وتحصیلات ورزشکاران بیشتر سبکهای مشارکتی ،کاربرد دارند.
  در هر صورت با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده،لزوم انجام تحقیقات بیشتری در زمینه رفتار مربیان و ارتباط آن با سبک رهبری آنها در تیم های ورزشی احساس می شود تا ازاین طریق وسعت دید مدیران در زمینه تربیت بدنی و ورزش در سطوح مختلف و سازمانهای گوناگون،گسترش یابد و در موقعیتهای اقتضایی مختلف با توجه به انواع شخصیت افراد و سبک رهبری مربیان،تعادل لازم بوجود آید.

    پایان نامه درباره قابلیت اطمینان و کارشناسی ارشد

  فصل 3:
  روش تحقیق

  جامعه، نمونه و روش نمونه گیری
  جامعه آماری این تحقیق را کلیه مربیان ورزشی دانشگاه های تهران تشکیل می دادند،که از بین آنها مربیان ورزشی رشته های تیمی و مربیان ورزشی رشته های انفرادی دانشگاه های تهران به صورت نمونه گیری غیر تصادفی آسان وبا نمونه های در دسترس شامل190نفر به عنوان آزمودنی جهت پاسخ گویی به ابزار تحقیقی در سال1391گزینش شدند.
  روش تحقیق
  با توجه به اینکه تحقیق حاضر در پی بررسی ارتباط بین سبک رهبری و خصوصیات شخصی مربیان ورزشی است، لذا تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است که به صورت مقطعی انجام گرفته است. لازم به ذکر می باشد که درتحقیقات توصیفی محقق با روابط میان متغیرهای دستکاری نشده در موقعیتهای طبیعی و نه ساختگی سروکار دارد. ازآنجا که شرایط یا وقایع قبلاًاتفاق افتاده اند یاهم اکنون وجود دارند،پژوهشگر متغیرهای مناسب را برای تحلیل روابط آنها انتخاب میکند(نادری،سیف نراقی،1366).
  متغیرهای تحقیق:
  الف)متغیرهای پیش بین: در مورد متغیر ملاک که تغییرات آن وابسته به تغییرات متغیر پیش بین می باشد، خصوصیات شخصی مربیان تیم های ورزشی شامل ویژگیهای شخصیتی درونگرایی، برونگرایی، باثباتی، بی ثباتی بعنوان متغیرهای پیش بین این تحقیق در نظر گرفته شدند.
  ب)متغیرهای ملاک: در این تحقیق سه نوع سبک رهبری انسانگرایی، وظیفه گرایی وتلفیقی که توسط مربیان ورزش های انفرادی وتیمی دانشگاه های تهران اعمال میشودبه عنوان متغیرهای ملاک در نظر گرفته شدند.
  ابزار اندازه گیری
  برای جمع آوری اطلاعات مورد نیازازدو پرسشنامه به شرح زیر استفاده گردید:
  الف)پرسشنامه سبک رهبری لوتانز:این پرسشنامه شامل 35سوال میباشد و با توجه به موضوع پژوهش با حفظ محتوای اصلی پرسش ها تبدیل به پرسشنامه سبک رهبری مربیان ورزشی گردید.که با توجه به محتوای هر سوال آزمودنی در مورد هریک از سوالات یکی از پاسخهای همواره،غالباً،گاهگاهی،به ندرت،هیچ گاه را علامت میگذارد.برای مشخص شدن سبک رهبری انسانگرا در صورتی که مربی به سوالات شماره3 ، 5 ، 10 ،15 ،22 ،24، 26 ،28 ،32 پاسخ همواره یا غالباً و در صورتی که به سوالات 8 ، 18 ، 19 ،30 ،34 ،35 پاسخ ندرتاً یا هیچگاه بدهد یک امتیاز دریافت میکند.حداکثرنمره ای که مربی در این سبک می تواند بدست آورد15 میباشد. برای مشخص نمودن سبک رهبری وظیفه گرا در صورتی که مربی به سوالات شماره1 ، 2 ، 4 ، 6 ، 7 ، 9 ، 11 ،13 ، 14 ، 16 ، 20 ، 21 ، 23 ،25 ،27 ،29 ،31 ، 33 پاسخ همواره یا غالباً ودر صورتی که به سوالات شماره12 ،17 پاسخ ندرتاً یا هیچ گاه بدهد یک امتیاز دریافت میکندو حداکثرامتیازی که مدیرازاین سبک بدست می آورد20 می باشد. با استفاده از نمودار نیمرخ رهبر سبک رهبری در سه سطح ضعیف،متوسط وعالی برای هر یک از سبکها و ترکیب حاصله از این دوبدست می آید که جایگاه رهبری تلفیقی مدیرنشان داده میشود.در پرسشنامه مربوطه آورده شده بود که مربیان بایستی به گزینه ای از هر سوال که به رفتارآنها نزدیکتراست پاسخ دهد.
  این پرسشنامه توسط “فردلوتانز “در سال 1985تدوین گردید.

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.