دانلود پایان نامه درباره وابستگی و معادله


Widget not in any sidebars
(3-2)
(3-3)
در 3pH≤ گونه غالب جیوهHg2+ می باشد و با توجه اینکه سطح نانو ذره مثبت می باشد بنابرین دافعه الکتروستاتیکی ایجاد شده وجذب آنچنانی صورت نمی گیرد. .دلیل دیگری که میتوان ذکرکرد این است که کمپلکس ایجاد شده در این pH ها (-S-Hg+) می‌ باشد و با توجه به مثبت بودن بارکمپلکس ایجاد شده روی سطح جاذب مانع جذب Hg2+ می‌شود. با افزایش pH گونه‌های HgOH+ وHg(OH)2 افزایش یافته و همان طور که از معادله (3-3) و(3-4) نمایان می باشد کمپلکس ایجاد شده بدون بار بوده و به دلیل عدم وجود دافعه الکتروستاتیکی جذب افزایش می‌ یابد[98]. همانطور که در شکل (3-1-1) نشان داده شده است در pHpzc سطح جاذب بدون بار می‌باشد، و با افزایش pH سطح جاذب منفی می‌شود و در حضور یون‌های فلزی کمپلکس به صورتی که نشان داده شده تشکیل می‌شود.

شکل (3-1-1)، مکانیسم جذب فلزات توسط نانو ذره MAMNPs

شکل (3-1-2)، در صد حذف یون های فلزی( الف )نقره، (ب) کادمیوم، (ج) جیوه و (د)سرب در pHهای مختلف. شرایط:
01/0 گرم جاذب ،0/20میلی لیتر از یون‌ های فلزی با غلظت 0/20 میلی گرم بر لیتر،زمان به هم زدن 0/60 دقیقه
3-1-3-2- تعیین pH نقطه صفر IIP
نحوه به دست آوردن pHpzc نانو ذرات به این صورت هست که ابتدا محلولی 01/0 مولار از سدیم نیترات تهیه شده و در بشرهای مختلف به مقدار 0/30 میلی لیتر از این محلول اضافه شد سپس 03/0 گرم از نانو ذره مورد استفاده به بشرها اضافه می‌گردد سپس با استفاده ازمحلول‌های 1/0 مولار سود و اسید‌نیتریک محلول‌ها تنظیم pH شدند. تنظیم pH در محدوده‌ی0/9 – 0/3 = pHانجام شد، pH اولیه محلول‌ها یادداشت شده و روی همه‌ی بشرها با پارافیلم پوشانده شد و اجازه داده شد به مدت 24 ساعت محلول همزده شود سپسpHهای نهایی محلول‌ها یادداشت می شود. در مرحله بعد pH∆ حساب ‌شده و یک منحنی pH∆ بر حسب pH رسم می‌شود، pH که در آن 0/0 = pH∆ می‌شود pHPZC نانو ذره محسوب می‌شود[99]. نتایج بدست آمده در شکل (3-1-3) نمایش داده شده است.

شکل(3-1-3)، پتانسیل زتا درpH های مختلف برای IIP
3-1-3-3- بررسی اثر مقدار جاذب
وابستگی میزان حذف فلزات به مقدار جاذب مورد استفاده، توسط بررسی یک سری محلول در شرایط کاملا یکسان (0/20 میلی‌لیتر محلولmg L-1 0/20 از یون فلزات در 5/5 pH =برای سرب و جیوه ، 0/8 pH= برای کادمیوم و نقره وزمان0/60دقیقه) با وزن های متفاوت از نانو ذره اصلاح شده در محدوده mg 0/60-0/10 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج در شکل (3-1-4) نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده می شود درصد حذف یون فلزات با افزایش مقدار جاذب، افزایش یافته و پس از افزایش 0/20 میلی گرم از جاذب برای جیوه ،0/30 میلی گرم برای نقره ،0/40میلی گرم برای کادمیم وسرب میلی گرم به بیشترین مقدار خود رسیده و برای وزن‌های بالاتر ثابت می ماند.

شکل( 3-1-4)،درصد حذف یون ‌های فلزی (الف)نقره، (ب) کادمیوم، (ج) جیوه و(د) سرب ،در مقادیر متفاوت جاذب .شرایط:
0/20میلی لیتر محلول یون های فلزی با غلظت 0/20میلی گرم بر لیتر،0/8pH= برای نقره و کادمیوم،
5/5pH= برای جیوه و برای سرب، زمان هم زدن 0/60 دقیقه
3-1-3-4- اثر زمان به همزدن