دانلود پایان نامه درباره نیروی کشش و ارتباط


Widget not in any sidebars
ج- طول دهنه عقب (LHF) باید تا حدا امکان بزرگ باشد و عامل محدود کننده فضای قابل استفاده در عقب ورد ها تا پل تار، دسترسی به پشت ماشین برای تعمیر نخ تار است. در صورت کوچک بودن بیش از حد زاویه دهنده عقب، عامل چسبیدن نخ های تار در پشت ماشین به یکدیگر می باشند.
شکل دهنده به وسیله وضعیت نسبی قسمت های زیر تخمین زده می شود:
الف) وضعیت تمپل ها برای وضعیت کناره (که معمولاً روی ماشین ثابت است)
ب) وضعیت وردها برای تشکیل دهنه (که معمولاً تغییر چندانی در آن داده نمی شود)
ج) وضعیت پل تار، برای تشکیل دهنه عقب عامل موثری است در تغییرات کشش نخ تار، موقعی که تار به طور افقی حرکت کند شکل دهنده عقب تغییر کرده و باعث افزایش یا کاهش طول کل دهنه و طول دهنه عقب گردیده که بر روی کشش نخ تار موثر است.
هنگامی که پل تار به طور عمده ای بالا یا پائین حرکت داده می شود. وضعیت دهنه بسته (خط بین پل تار و لبه پارچه) تغییر کرده و در نتیجه شکل دهنه تغییر می یابد و بر روی کشش نخ تار تأثیر می گذارد.
4- لبه پارچه در اثر آخرین عمل دفتین زدن به وجود می آید. نخ های تار که تا قبل از آن به طور موازی و بدون ارتباط با یکدیگر قرار داشتند در اثر دفتین زدن با آخرین نخ پود به هم پیوسته و عمود بر آن پود قرار می گیرند. حرکت لبه پارچه در دو قسمت انجام می شود.
الف) مرحله دفتین زدن که شانه لبه پارچه را به عقب فشار می دهد و سبب ایجاد کشش در نخ تار و افزایش ناگهانی آن می گردد، در حالی که نیروی کشش پارچه در این لحظه دیگر وجود نخواهد داشت زمان این مرحله بستگی به ضخامت نخ پود در برگشت پارچه دارد.
ب) مرحله آزاد شدن لبه پارچه یعنی فاصله زمانی عقب رفتن دفتین (قطع تماس شانه) تا جلو آمدن مجدد دفتین (تماس مجدد شانه با لبه پارچه) که در این حالت لبه پارچه توسط نیروی کششی نخ تار به عقب کشیده شده و این نیرو در سیکل عمل بافندگی نوسان دارد که بیشتر ناشی از حرکت ورد ها می باشد.
به طور کلی حرکت لبه پارچه یک حرکت در امتداد طولی نخ تار بوده و مانند دستگاه باز کننده نخ تار، مقدار آن مرتباً افزایش می یابد. مگر آنکه با جلو دادن نخ تار و پیچیدن همزمان پارچه مقدار حرکت و در نتیجه کشش وارد به نخ تار را تا حد نسبتاً ثابت حفظ نمود.
در صورتی که دستگاه پیچش پارچه از نوع مثبت باشد افزایش طول پارچه به ازای هر پود مقدار ثابتی است و در نتیجه حرکت لبه پارچه نیز ثابت و برابر است با:

LWR: حرکت لبه پارچه (mm)
Dwe= تراکم پودی پارچه ( در mm )
لازم به یادآوری است مقدار حرکت لبه پارچه درهر عمل دفتین زدن بیشتر از ضخامت یک پود و در حقیقت مقداری که هر عمل دفتین زدن به حرکت لبه پارچه اضافه می شود ،برابر ضخامت یک نخ پود است ( 2 )

2-2- ارتباط بین حرکت لبه پارچه و زاویه میل میلک
LwR: حرکت لبه پارچه
α: زاویه میل لنگ