دانلود پایان نامه درباره نتیجه و میزان

2-11-الف – دهنه رو
این مسئله باعث می شود که کیفیت پارچه، پائین آمده و احتمالاً باند و یا رگه هایی در پارچه ایجاد گردد. به منظور رفع این اشکال می بایست نخ هایی را که باید در سطح ماشین قرار گیرد، به طریقی قرار داد که با افق زاویه ای تشکیل دهد.
با توجه به این نکته که ارتفاع دهنه ثابت است می توان نتیجه گرفت که در این حالت اختلاف کشش بین نخ های رو و زیر کمتر است. نخ های زیر نسبت به نخ های رو معمولاً زاویه کوچکتری با افق می سازد زیرا در این نوع تشکیل دهنه نخ های زیر توسط نیروی فنر که به ورد آنها متصل است در پایین نگه داشته می شود. بدین وسیله تا حد زیادی معایب دهنه رو از بین می رود ولی هنوز این مشکل وجود خواهد داشت که ارتفاع دهنه باید فقط توسط نخ های تاری که به بالا می رود، تشکیل شود. به این دلیل نمی توان از این نوع دهنه در ماشین هایی که دارای دور و سرعت زیادی هستند استفاده کرد.

2-11- ب – دهنه رو با اختلاف کشش کمتر در نخ های تار رو و زیر
Widget not in any sidebars

تشکیل دهنه رو بدین ترتیب انجام می شود که پس از پائین آمدن وردهای بالا و هم سطح شدن همه وردها، وردهایی که باید برای پود بعدی به بالا رود شروع به بالا رفتن می کند. این نوع تشکیل دهنه به دهنه ساده رو معروف است. واضح است که اتلاف زمان برای هم سطح شدن همه وردها باعث کندی کار ماشین بافندگی می شود. در حالی که اگر بلافاصله بعد از اینکه وردهای بالا شروع به پائین آمدن کرد. وردهای زیری شروع به بالا رفتن کند، زمان تشکیل دهنه به میزان قابل توجهی کوتاه خواهد شد که آن را دهنه مرکب رو می نامیم.
2- دهنه زیر
اگر برای ایجاد دهنه فقط قسمتی از نخ های تار به زیر کشیده شود و بقیه در سطح ماشین باقی بماند، دهنه زیر تشکیل می شود. امروزه این نوع دهنه به هیچ وجه مورد استفاده قرار نمی گیرد. زیرا گذشته از مشکلاتی که از نظر مکانیکی برای تشکیل دهنه زیرموجود است، برای بافنده نیز اشکالات عمده ای هنگام کارکردن بر روی ماشین پیش می آمد.

2-12- دهنه زیر

2-13- دهنه رو- زیر در حالت بسته و باز
3- دهنه رو- زیر
دهنه رو- زیر بدین ترتیب تشکیل می شود که هر دو گروه نخ های تار برای تشکیل دهنه همزمان به بالا و پایین برده می شود. در نتیجه ارتفاع دهنه توسط هر دو گروه نخ ایجاد شده و زمان تشکیل دهنه به مراتب کمتر می شود.
این نوع دهنه کاملاً ایده آل است و امروزه در ماشین هایی که با دور زیاد کار می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد.
2-4-3- چگونگی تشکیل دهنه
در صورتی که تشکیل دهنه با بیش دو رود انجام گیرد، به دو طریق دهنه ایجاد می شود.
1- دهنه نامنظم