دانلود پایان نامه درباره موقعیت جغرافیایی و مواد و روشها

سگال و همکاران (2009) توسط بیست و دو آغازگر رپید، 18آغازگر آیاساسآر و10ترکیب آغازگر ایافالپی تنوع ژنتیکی 85نمونهی کارتاموس تینکتوریوس (از 24کشور)به نمایندگی از تنوع ژرمپلاسم جهانی گلرنگ و روابط میان مراکز شباهت گلرنگ را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه آغازگرهای رپید و آیاساسآر و ترکیبات آغازگر ایافالپی به ترتیب ، 6/57، 68 و 2/71 درصد چندشکلی نشان دادند. در این مطالعه برتری نسبی ایافالپی نسبت به دو نشانگر دیگر، به عنوان یک سیستم نشانگر در کشف تنوع گلرنگ نشان داده شد (سگال و همکاران، 2009). از نقطه نظر کاربردی، تنوع ژنی مراکز ایران و افغانستان بسیار بالا، معادل کل تنوع گونهها مشاهده شد. این مطالعه توانست با موفقیت بین انواع مختلف نشانگرهای دیانای برای تشخیص موثر و با کیفیت تنوع ژنتیکی در گلرنگ تمایز بگذارد.
برای به دست آوردن اطلاعات جدید در روابط متقابل میان گونههای گیاهی گلرنگ زراعی، روابط فیلوژنتیک میان گلرنگ و خویشاوندان نزدیک آن؛ و گونهی کارتاموس و زیرگونهها، سگال و همکاران (b2009) مطالعهای را بر روی 29 نمونه از 18 گونه کارتاموس با استفاده از 17 پرایمر تصادفی شامل رپید، آرافالپی، آیتیاس و ایتیاس2 انجام دادند. بر اساس این مطالعه جنس کارتاموس به سه بخش تقسیم شد؛ بخش اول تنها شامل گونهی آربونسس3 با 24 کروموزوم، بخش دوم شامل سایر گونهها با 28 کروموزوم و بخش سوم شامل گونههایی با 20، 44 و 64 کروموزوم میباشد. طبق نتایج به دست آمده، گونههای اکسیاکانتوسو پالاستینوس اجداد وحشی گونهی زراعی معرفی شدند که گونهی پالاستینوس دارای بیشترین رابطهی خویشاوندی با گونهی زراعی است (سگال و همکاران، 2009).
در مطالعهای دیگر خصوصیت مولکولی ژرمپلاسمگونههای تینکتوریوس و اکسیاکانتوس با استفاده از نشانگرهای مولکولی بررسی گردید (طالبی و همکاران، 2012). در این مطالعه، تنوع ژنتیکی 42ژنوتیپ اکسیاکانتوسو هفت ژنوتیپ تینکتوریوس، جمعآوری شده از پنج منطقه جغرافیایی متمایز ایران با استفاده از 12 نشانگر اسرپ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ارائه شده رابطهی تنگاتنگی بین دو گونه کارتاموس و اکسیاکانتوس و تنوع زیاد ژنوتیپهای موجود در ایران را نشان داد. همچنین تجزیه و تحلیل کلاستر بر اساس این نشانگر، توافق بین مناطق جغرافیایی و شباهتهای ژنومیکی را به نمایش گذاشت. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که نشانگرهای اسرپمیتواند ابزاری قدرتمند و مؤثربرای تشخیص تنوع ژنتیکی در میان ژنوتیپ های گلرنگ باشد و اطلاعات مفیدی در مورد روابط گونه ها و مناطق جغرافیایی ارائه دهد.
تنوع ژنتیکی موجود در 193نمونه پنبهبه نمایندگی از چهل کشور جهان مورد توسط خان و همکاران در سال 2009 مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی تنوع در ژرمپلاسم گلرنگ توسط 15 پرایمر رپید انجام گرفت. تجزیه و تحلیل کلاستر نشان داد که نمونههای شرق و جنوب اروپا با نمونهی مدیترانه در یک گروه خوشهبندی شدند و نمونههای آفریقایی نزدیک به این خوشه قرار گرفتند. گروه شرق آسیا در بیشترین فاصله با آنها بود. با توجه به تعداد کم پرایمر (15 عدد) رپید در این مطالعه، میزان زیادی تنوع در نمونهها مشاهده شد. در این بررسی تنوع ژنتیکی هیچ ارتباطی با منشاء جغرافیایی نشان نداد (خان و همکاران، 2009).
Widget not in any sidebars

صفوی و همکاران در سال 2010 در 20 نمونه گلرنگ (کارتاموس تینکتوریوس) با استفاده از نشانگر رپید و نشانگر آیاساسآر به ارزیابی تنوع ژنتیکی پرداختند. 17 نمونه از مناطق مختلف ایران و 3 نمونه از فرانسه و هند و پاکستان بود. در این مطالعه، ابتدا مجموعهای از 35 نشانگر رپید و آیاساسآر استفاده شد که نهایتا 22 پرایمر، 13 نشانگر رپید و 9 نشانگر آیاساسآر، قطعات چندشکل تولید کردند. با توجه به درصد چندشکلی به دست آمده از نشانگرهای رپید و آیاساسآر (به ترتیب، 81 و 96 درصد) پژوهش حاضر نشان میدهد که نشانگرهای آیاساسآر سطوح بالاتری از چندشکلی را در مقایسه با نشانگرهای رپید نشان میدهند. گروهبندی دو ژنوتیپ هند و پاکستان با چند نمونه از ایران نشان داد که بین آنها شباهت ژنتیکی وجود دارد. همچنین، ژنوتیپ فرانسه مجزا از دیگر نمونهها، به تنهایی گروهبندی شد. در این مطالعه مشخص شد پرایمرهای مورد استفاده، از نشانگرهای مؤثر برای ارزیابی تنوع ژنتیکی در ارقام گلرنگ هستند.
در سال 2006 گارناتجی و همکاران تنوع اندازهی ژنوم را در جنس کارتاموس مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه، نمونههای دیانای از 34 جمعیت متعلق به 16 گونه استفاده شدند.از این 16 گونه، 5 گونه در بخش کارتاموس و 11 گونهی دیگر در بخش آتراتیلیس قرار داشتند. تجزیهی فیلوژنتیکی، 16 گونهی این مطالعه را در سه کلاستر تقسیمبندی کرد. با توجه به این تقسیمبندی تمام گونههای بخش کارتاموس به همراه دو گونهی دنتاتوس و تنیوس2 در یک گروه قرار گرفتند و گونهی لاناتوس در گروهی مجزا واقع شد. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان محتوی ژنوم در گونههای جنس کارتاموس به دلیل یکساله و علفهرز بودن گونهها، پایین میباشد (گارناتجی و همکاران، 2006).
تنوع ژنتیکی در میان جوامع گلرنگ وحشی، کارتاموس اکسیاکانتوس، توسط سبزعلیان و همکاران در سال 2009 بر اساس نشانگر آیاساسآر مورد مطالعه قرار گرفت. مواد گیاهی این مطالعه شامل 19 نمونه اکسیاکانتوس جمعآوری شده از مناطق غربی، مرکزی و جنوبی ایران همراه با 5 ژنوتیپ زراعی بود. برای بررسی ژنوتیپ ها از 16 پرایمر آیاساسآر مورد استفاده، 12 تا از آنها چندشکلی بالایی نشان دادند. همانطور که انتظار میرفت، چندشکلی حاصل از نشانگر آیاساسآر در نمونه های وحشی نسبت به ژنوتیپ زراعی بالاتر بود. در مطالعهی حاضر، تعداد زیادی از باندهای منحصر به فرد در دو گونه ایجاد شد که با هم تفاوت داشتند، که این موضوع که دلالت بر قابلیت نشانگرهای آیاساسآر در تجزیه و تحلیل تنوع و امکان استفاده از آن در مطالعات تکاملی دارد. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که نشانگرهای آیاساسآر می توانند یک سیستم نشانگر کارآمد و امیدوار کننده برای تشخیص تنوع ژنتیکی در میان گلرنگ وحشی و زراعی و روشن نمودن روابط ژنتیکی آنها باشد.
گلکار و همکاران در سال 2011، به بررسی تنوع ژنتیکی گلرنگ (کارتاموس تینکتوریوس)بر اساس نواحی بین توالیهای تکراری ساده (آیاساسآر) و صفاتی مانند کیفیت بذر پرداختند. تنوع ژنتیکی 16ژنوتیپ گلرنگ از مناطق جغرافیایی مختلف ایران و برخی با منشاء جدید، توسط 30 پرایمر آیاساسآر مورد بررسی قرار گرفت. از این 30 نشانگر، 20 پرایمر، قطعات چندشکل ایجاد کردند. تجزیه و تحلیل کلاستر بر اساس نشانگرهای آیاساسآر، ارقام مورد مطالعه را به گروه های مجزا دارای شباهت منطقی با منشاء جغرافیایی آنها، تقسیم کرد.یافتههای تنوع ژنتیکی برای صفات مربوط به کیفیت بذر و چندشکلی در سطح دیانای نشان میدهد که میتوان از صفات کیفی بذر برای برنامههای انتخابی و اصلاحی در گلرنگ استفاده کرد.

فصل سوم
مواد و روشها

3-1- مشخصات جغرافیایی محل انجام آزمایش
این مطالعه در ایستگاه تحقیقات هاشمآباد (واقع در 10 کیلومتری گرگان) با موقعیت جغرافیایی 36 درجه و 29 دقیقه الی37 درجه و 16 دقیقه عرض شمالی و نیز 54 درجه و 14 دقیقه الی 54 درجه و 52 دقیقه طول شرقی و ارتفاع 150متر از سطح دریا در استان گلستان انجام شد.
3-2- مشخصات طرح آزمایشی
آزمایش به صورت طرح بلوکهای کاملاً تصادفی در چهار تکرار طی سال زراعی 93-1392 اجرا گردید. به منظور بررسی ژنوتیپهای با استفاده از خصوصیات مورفولوژیک و ژنتیکی نمونهگیری از 20 ژنوتیپ مطابق با روشهای استاندارد انجام گردید. این ژنوتیپها عبارتنداز: ساحل، التان، نامبر 200، سپید2، بختگان، خرداد، سیلند، سوپراکرا، تابلادیلا، آوانگارد، گیزا، ورامین، B557، Sb35، ترمز14، باربادنس، بلیزوار، چکوربا، اکرابرگ قرمزو برگ پهن برگ قرمز بودند.
3-3- خصوصیات خاک محل آزمایش
قبل از کاشت، از نقاط مختلف مزرعه از عمق 30-0 سانتیمتری خاک به طور تصادفی نمونه برداری صورت گرفت. مشخصات خاک محل آزمایش در جدول زیر آمده است. با توجه به مثلث طبقهبندی خاک، بافت این خاک از نوع سیلتی کلی لومی می‌باشد ( جدول3-1).
جدول 3-1 مشخصات خاک محل آزمایش ایستگاه هاشم آباد گرگان
عمق (سانتی متر) 30-0
هدایت الکتریکی(EC)(دسی زیمنس بر متر) 6/0