دانلود پایان نامه درباره مطالعه و مشاهده

اثر زمان تماس برروی جذب فلزات، با مطالعه زمان مورد نیاز برای حذف کامل یون‌‌های فلزی موجود در 0/20 میلی لیتر از محلول یون‌های فلزی با غلظت mg L-10/20 درشرایط بهینه هر کدام از یون‌های فلزی،(04/0گرم جاذب و 5/5=pH) برای سرب، (02/0گرم جاذب و 5/5 = pH) برای جیوه ،(04/0گرم جاذب و 0/8= pH) برای کادمیوم و(03/0گرم جاذب و 0/8= pH) برای نقره بررسی گردید. غلظت یون‌های فلزی در محلول به دلیل جذب آن روی نانو ذره کاهش می یابد و پس از زمان 60 دقیقه تقریبا تمامی یون‌های فلزی حذف می‌شوند. بنابراین زمان به هم زدن 0/60 دقیقه برای کارهای بعدی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج درشکل(3-1-5) آمده است.


Widget not in any sidebars

شکل(3-1-5)، درصد حذف یون‌های فلزی(الف)نقره، (ب) کادمیوم، (ج)جیوه، (د) سرب ،در زمان های متفاوت.
شرایط 0/20میلی لیتر از محلول یون‌های فلزی با غلظتmgL-1 0/20 ،درpHهای ، 0/8 و5/5
و وزن جاذب 03/0، 04/0 ،02/0 و04/0 گرم به ترتیب برای نقره وکادمیوم، جیوه و سرب
3-1-3-5- واجذب یون‌های فلزات از روی نانو ذرات اصلاح شده
شویندههای مختلف برای واجذب یون‌های فلزی از روی نانو ذرات پوشش داده شده که یون‌های فلزی را جذب کرده بودند، بررسی شد. مطالعات با اختلاط 03/0 گرم نانو ذره برای نقره، 04/0برای کادمیوم ،02/0 برای جیوه و04/0 نانو ذره برای سرب صورت گرفت نانو‌ذرات توسط آهن ربا که حاوی یون فلزات بودند، با mL 0/4 از محلولهای 05/0 مولار اسید کلریدریک، 05/0 مولاراسید نیتریک و مخلوط یک به یک اسید نیتریک 05/0مولار با استونیتریل انجام شد. یون فلزات واجذب شده سپس با دستگاه اسپکترومتری جذب اتمی اندازهگیری و درصد واجذب برای آنها محاسبه شد. بهترین واجذب در محلول یک به یک استونیتریل با 05/0 مولار اسید نیتریک بدست آمد. نتایج در جدول(3-1-1) نشان داده شده است.
جدول (3-1-1) ، واجذب یون ‌های فلزی نقره، جیوه، کادمیوم و سرب از روی نانو ذره
حلال شوینده % بازیافت
یون نقره یون کادمیوم یون جیوه یون سرب
اسید کلریدریک 02/27 74/33 12/46 33/42
اسید نیتریک 24/65 21/69 45/82 65/72
مخلوط 1:1 اسید نیتریک با استونیتریل 23/97 34/97 67/98 16/98
3-1-3-6- بررسی زمان واجذب
نتایج حاصل نشان میدهد که 0/4 میلی لیتر حلال شوینده مخلوط یک به یک استونیتریل با 05/0 مولار اسید نیتریک حلال مناسبی برای واجذب 0/20 میلی لیتر محلول mg L-10/20 از یون‌های فلزی جذب شده بر روی 02/0،03/0 و 04/0 گرم جاذب در pHهای 5/5 و 0/8 می باشد. در این بخش زمان واجذب بر روی جاذب در محدوده 0/10 تا 0/40 دقیقه بررسی شد. نتایج در شکل (3-1-6) نشان داده شده است، و همانطور که مشاهده می‌شود در زمان 0/30دقیقه تمام یون‌های فلزی از سطح جاذب واجذب می‌شوند، بنابراین زمان 0/30 دقیقه به عنوان زمان بهینه انتخاب شد.
‏0

شکل (3-1-6)، زمان واجذب یون‌های فلزی (الف) کادمیوم، (ب) نقره، (ج) جیوه و (د) سرب
3-1-3-7- تعیین ظرفیت جاذب به وسیله ایزوترمهای جذب سطحی

Share this post

Post navigation

You might be interested in...