دانلود پایان نامه درباره محدودیت و موضوع


Widget not in any sidebars
دابی دو بالا بر
دابی الکترونیک
بعد از این تقسیم خود دابی دو بالابر را می توان به دو دسته زیر تقسیم بندی کرد:
دابی دو بالابر با دو سوزن فرمان
دابی دو بالا بر با چهار سوزن فرمان
2-7-1- دابی یک بالابر:
مطابق شکل صفحه بعد بر روی چرخ ها طرح زنجیر طرح قرار می گیرد که زنجیر طرح دارای زائده های چوبی مانند است که مطابق مورد نظر بایستی درون زنجیر طرح چیده شود.
زمانی که یکی از این زائدها که روی زنجیر طرح قرار دارد به زیر میله فرمان برود سمت چپ میله فرمان به بالا حرکت نموده و طرف دیگر آن به سمت جلو کشیده و ورد مورد نظر به سمت بالا حرکت کند . در این نوع دابی وقتی فرمان داده می شود که بالا به سمت عقب حرکت می کند.
چپ میله فرمان به بالا حرکت نموده و طرف دیگر آن به سمت جلو کشیده و ورد مورد نظر به سمت بالا حرکت کند . در این نوع دابی وقتی فرمان داده می شود که بالا بر به سمت عقب حرکت می کند و هنگامی که بالا بر به سمت جلو حرکت می کند فرمان اجرا نمی شود و این یکی از دلایلی است که از دابی یک بالا بر به دلایل کم بودن تولید و افزایش زمان تشکیل دهنه استفاده نمی شود تولید این دستگاه در حدود 80 تا 90 پود در دقیقه است بنابراین محدودیت این سیستم سرعت آن می باشد .
2-22- دابی بک بالابر
2-7-2- مکانیزم تشکیل دهنه دابی
در مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی تعداد ورد مورد استفاده برای طراحی بر اساس تعداد بادامکهای به کار رفته می باشد و تعداد بادامکهای به کار گرفته شده در این سیستم حداکثر 12 بادامک برای مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی از نوع خارجی می باشد بنابراین برای پارچه هایی که دارای ریپیت تاری و پودی بزرگ می باشند ، نمی توان از این سیستم تشکیل دهنه استفاده نمود . بنابراین از مکانیزم تشکیل دهنده دیگری به نام مکانیزم تشکیل دهنه دابی استفاده می شود که می توان حداکثر تا 32 ورد با این دستگاه کار نمودولی با نیز این نوع دستگاهها نیز از نظر طرح و ورد مورد استفاده محدود می باشندکه دلایل محدودیت ورد در این سیستم عبارتند از :
ضخامت ورد:
برای پارچه های سنگیت و ماشینهای که عریض می باشندبایستی ورد ضخیم استفاده کرد و هر چه متر مربع پارچه بیشتر باشد و دستگاه عریض تر باشد دراین نوع دستگاه از ورد ضخیم تری استفاده می شود.
فاصله بین میل میلک و دفتین :
بک فاصله معینی بین دفتین و میل لنگ وجود دارد و ورودها باید بین این فاصله قرار بگیرند.
کشش نخهای تار:
برای تشکیل دهنه منظم نیاز است که وردهای دورتر نسبت به دفتین ارتفاع و عمق بیشتری برده شوند تا تمام نخهای تار در یک زاویه با سطح افق قرار گیرند که این باعث کشش بیشتر نخهای تار می گردد و بنابراین تعدادوردهای دستگاه با این موضوع اشاره شده ، کم می شود.
2-7-3- مکانیزم تشکیل دهنه دابی دو بالابر :

Share this post

Post navigation

You might be interested in...