دانلود پایان نامه درباره محدودیت و سیستم

در بافت طرحهایی به غیر از طرح تافته باید بادامکهای طرح بر روی محور دیگری که حرکت خود را معمولا از محور بادامک ضربه می گیرند سوار شود که در این صورت نسبت حرکتی به این ترتیب خواهد بود.
2
= دور میل لنگ ریپیت پودی
Widget not in any sidebars

2-6- انواع مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی
در این مکانیزم بادامکهای طرح (1و2 و3 ) بر روی محور بادامکهای طرح سوار شده اند که این محور طرح حرکت خود را از محور بادامکهای ضربه دریافت می کند با توجه به نسبت حرکتی محور بادامک طرح به حرکت محور بادامک ضربه دریافت می کند با توجه به نسبت حرکتی محور بادامک طرح به حرکت محور بادامک ضربه که برابراست با 2 بر روی ریپیت پودی ، زمانی که طرح را تعویض می کنند بایستی نسبت حرکتی محور بادامک های طرح به محور بادامکهای ضربه را تغییر داد ؛ که این تغییر حرکت توسط چرخ دنده هایی که در حد فاصل محور طرح و محور ضربه قرار دارند صورت می گیرد.
فرضا اگر طرح مورد نظر بافت تافته باشد چرخ دنده های 42 و 43 را که یکی مربوط به محور ضربه و دیگری مربوط به محور طرح می باشدرا به هم دیگر وصل نموده تا نسبت حرکتی محور طرح به محور ضربه که پایه برابر 1 باشد نیز بدست می آید.
اگر طرح مورد نظر 3 پود می باشد مثل در این صورت چون نسبت حرکتی محور طرح به محور ضربه برابراست با بنابراین طرح مورد نظر باید بر روی چرخ دنده های 34 و 51 بر روی دستگاه پیاده شود یعنی اینکه چرخ دنده شماره 51 را با چرخ دنده شماره 56 تعویض کرده و آن را با چرخ دنده شماره 28 درگیر می نمائیم .
برای بافت بک طرح 5 پودی چرخ دنده 51 را با بک چرخدنده 60 تعویض کرده و با چرخ دنده 24 آن را درگیر نمائیم. باید توجه داشت که همزمان با تغییرات نسبت حرکتی محورها بادامکهای مربوط به هر طرح ( تعداد دماغه های متفاوت ) باید بر روی محور بادامکها سوار شود.

الف ) مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی داخلی .
ب) مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی خارجی .
ج ) مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی غلتکی .
الف ) مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی داخلی .
در این نوع از مکانیزم ها بادامکها در زیر ماشین قرار گرفته و می توان حداکثر 5 بادامک و به عبارتی طراحی که نیاز به 5 ورد داشته باشد می تواند از این سیستم استفاده بکند . بنابراین این مکانیزم محدودیت در راپورت طرح بافت دارد و یک نمونه از این مکانیزم در شکل زیر دیده می شود .

2-21- مکانیزم بادامکی داخلی
2-7- تقسیم بندی دابی ها
به طور کلی می توان دابی ها را به انواع زیر تقسیم بندی کرد:
دابی یک بالابر

Share this post

Post navigation

You might be interested in...